Vi vill ha ett bättre politiskt klimat

 DETTA ÄR VÅR ARKIVSIDA !

 Här kommer vi nu att spara alla gamla artiklar som tidigare varit publicerade på olika platser från vår hemsida

Ödeshögs Partiet:

Vi kräver en offentlig ursäkt av Socialnämndens ordförande!

Socialnämndens ordförande i Ödeshög, (KD) Birgitta Widén Blomberg, anklagade i en artikel i ”Corren” måndagen den 26 mars, Ödeshögs Partiet för att vara ett stort hot mot demokratin. I artikeln säger hon vidare att ”ingen längre kommer att vilja bli politiker såsom ni hoppar på politikerkollegor”. Hon säger sig också blivit hotad av Ödeshögs Partiet.

Ödeshögs Partiet kan förstå att denna alliansföreträdare kan anse det som jobbigt att leda en nämnd och samtidigt försöka försvara en dåligt förd politik inom socialnämnden.

Men att i all denna desperation från ordförandens sida, anklaga Ödeshögs Partiet för att vara ett hot mot demokratin anser vi vara lågt och omdömeslöst. Anklagelserna mot vårt parti är inget annat än rent förtal.

Vi har förstått att ordföranden tycker det är besvärande att svara på kritiska frågor, när vi från Ödeshögs Partiet i Kommunfullmäktige interpellerat och ställt enkla frågor om hur socialnämnden hanterat barnärenden och tillståndet inom äldreomsorgen.

 Om dessa frågor anses vara ett hot mot demokratin så vill vi varmt rekommendera kristdemokraterna i Ödeshög, att utbilda denna ordförande i samhällskunskap. Detta tycks vara en bristvara.

Vi från Ödeshögs Partiet kräver en offentlig ursäkt från KD företrädaren. Uttalandet skadar seriöst praktiskt arbete i politiken och tilltron för det politiska systemet vi har i vårt land och typiskt sådant som leder till politikerförakt.

Vår Reservation mot borgerligt budgetförslag för år 2012

Alliansens förslag till kommunal budget anser vi saknar ordentlig fokus på det som vi anser vara den viktigaste frågan i kommunen, nämligen hur vi ska stoppa den negativa befolkningsutvecklingen. Ödeshögs Partiet vill därför i 2012 års förslag till budget ha högsta kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen. Den negativa befolkningsutvecklingen anser vi måste brytas.

Därför anser Ödeshögs Partiet att det måste sättas till mer ekonomiska resurser för att skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad näringslivspolitik och marknadsföring av vår kommun. Vårt parti har uppfattningen att detta på sikt kan leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen.

Läs mer under nyheter

 Ödeshögs Partiets Reservation om 2012 års kommunala budgetförslag

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten, har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att anta alliansens förslag till kommunal budget för år 2012. Mot detta förslag har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget yrkande om förändringar i budgetförslaget.

Ödeshögs Partiet gick till val på att helhjärtat satsa på att utveckla Ödeshögs kommun. Vårt motto är att tro på att utveckla Ödeshög som egen kommun och att alltid satsa för Ödeshögs bästa. Detta har vi fört fram till väljarna genom vårt politiska program, i vårt valmanifest och på vår hemsida, samt vid våra torgmöten och i direktkontakter med våra väljare.

Vi vet idag, att väljarna har gett oss ett stort förtroende. Ödeshögs Partiet anser att en förutsättning för kommunens fortlevnad är att Kommunen har en god och stark ekonomi. Därför vill partiet arbeta för att ha kommunal administration och ekonomi i balans. Vi anser att det är viktigt att lyssna på vad folk vill ha och samtidigt ta hänsyn till vad den kommunala ekonomin tål. Ödeshögs Partiet har uppfattningen att kommunens organisation inte får vara statisk. Vi anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun.

Alliansens förslag till kommunal budget anser vi saknar ordentlig fokus på det som vi anser vara den viktigaste frågan i kommunen, nämligen hur vi ska stoppa den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Ödeshögs Partiet vill därför i 2012 års förslag till budget ha högsta kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen.Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas.

Därför anser Ödeshögs Partiet att vi måste sätta till mer ekonomiska resurser för att skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad näringslivspolitik och marknadsföring av vår kommun. Vårt parti har uppfattningen att detta på sikt kan leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen.

Ödeshögs Partiet har yrkat på följande omdisponeringar för avsättning till marknadsföring av kommunen:

ÖP-FÖRSLAG BUDGET

SUMMA

 

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag

400000

 

3,5% Effektivisering adm. Tjänster

 

 

(8st 600.000kr, 11st 400.000kr = 9,2miljoner

322000

 

 

 

 

 

 

 

Alla sammanträde kvällstid 181.243kr

150 000

 

 

 

 

 

 

 

Totalt till marknadsföring av kommunen

872.000 kr

 

Kommunalt Vårdnadsbidrag tas bort                                                                                                                                                      

3,5% rationalisering, effektivisering av administrativa tjänster i kommunen                                    

Alla kommunala sammanträden förläggs kvällstid                               

Omorganisation av näringslivspolitiken. Näringslivsansvarig frigörs för prioriterat arbete med marknadsföring och fler arbetstillfällen till kommunen.

Utvärdering av den nya tjänstemannaorganisationen.                        

En ny äldreomsorgsutredning Total översyn av beslut och strategi som tidigare tagits i dessa frågor. Utredningen ska också ska innefatta förslag om att förändra nuvarande

arbetsorganisation genom införandet av självstyrande grupper för personal inom äldreomsorgen, för effektivare resursanvändning.

Att omedelbart utreda och klargöra den ekonomiska grunden för kvarvarande bygdeskolor och Musikskola, för en helhets beskrivning i plus och minustermer av den kommunala ekonomin i Ödeshögs kommun.

Ödeshögs Partiet fick igenom yrkande om mer pengar till VA-underhåll 2012

Ödeshögs Partiet lyckades med att få med den borgerliga alliansen på att höja investeringstakten för underhåll av VA-nätet. Detta när budgetberedningen tog ställning till Investeringsbudgeten för 2012. Från den borgerliga sidan hade föreslagits 2 miljoner kronor till VA sanering av ledningsnätet. Beloppet som Ödeshögs Partiet yrkade ,var att de 2miljonerna skulle plussas på med 2 miljoner kr extra, totalt 4 miljoner kr. Motivet enligt Ödeshögs Partiet, var att alla fakta idag talar om, att Ödeshögs kommuns ledningsnät mäter ca 30 mil ledningar, men bara ca 100m  får årligen sanering. Detta måste bli bättre ansåg ÖP. Ödeshöghs Partiet har också gått till val på att kommunen ska få bättre vatten.

      Reservation mot beslut om kommunal borgen för Ödeshögskooperativet

Den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har i kommunfullmäktige beslutat att teckna kommunal för Ödeshögskooperativet ekonomisk förening för köp av IOGT-huset. Det kommunala borgensåtagandet gäller 425.000kr.

Mot detta förslag har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget yrkande som varit avslag. Detta  sedan det i kommunstyrelsen först inte presenterades, vare sig föreningens, ekonomiska bokslut eller revisionsberättelse, eller värderingen av fastigheten. Dessa handlingar brukar alltid presenteras.

Till kommunfullmäktiges handläggning av ärendet lyckades den borgerliga alliansen ändå få fram ett bokslut men inte några handlingar som visade i vilket skick byggnaden var.

Ödeshögs Partiets motivering för avslag är, att den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna på ett lättvindigt sätt, gått med på ett borgensåtagande. Från vårt parti yrkade vi på att en byggnadsteknisk undersökning gjordes av byggnaden innan man lät Ödeshögs kooperativet få kommunal borgen. Dessutom har också kooperativet ställt kommunen mer eller mindre inför ett fullbordat faktum. Kooperativet hade redan tecknat ett köpekontrakt och betalt handpenning till IOGT för fastigheten innan kommunfullmäktiges beslut..

Så här tyckte (ÖP) om  svaret som getts om äldreomsorgen

Jag får tacka socialnämndens ordförande för det alldeles intetsägande och uttömmande svaret på min interpellation om äldreomsorgen.

Ordföranden är här idag i egenskap av Ödeshögs kommuns högsta politiska representant för äldreomsorgen. Här inför kommunfullmäktiges alla ledamöter och kommuninnevånare har hon idag inte gett som jag ser det ett enda trovärdigt svar på de frågor som jag och mitt parti har ställt om denna mycket viktiga fråga om äldreomsorgens utveckling här i Ödeshög.

Många människor Ödeshög är jätteoroliga över hur kommunen hanterar denna fråga vad gäller vården av de gamla och om det finns tillräckligt med personal för detta.

Tyvärr måste jag nödgas säga så har inte en enda av de frågor jag ställt om äldreomsorgen blivit korrekt besvarade av ordföranden. Frågorna har varit.

Hur kommer nämnden att klara ut sin besparing på 6 miljoner kr om de redan uppsagda fortfarande får jobba kvar?

Hur klarar socialnämnden av att bli av med ytterligare ca 19,42 årsanställda inom vården när man inte ens klarar av att bli utan de 10,42 personerna som redan är uppsagda, eftersom det tydligen inte finns någon övertalighet?

Har kommunen anställt timvikarier för att klara ut vården och i så fall hur många används sedan uppsägningarna trädde i kraft vid årsskiftet?

Tycker inte socialnämndens ordförande med facit i handen att det nu är dags att återta varslen för de anställda som är uppsagda och samtidigt revidera de planer som finns för särskilda boendet på Klockaregården?

Jag kan konstatera att Kristdemokraternas Birgitta Widen Blomberg tillika socialnämndens ordförande inte tycks ha tagit Ödeshögs Partiets interpellationen på särskilt stor allvar.

 Jag kan tolka detta på flera sätt. Antingen är ordföranden helt och hållet ovetande om det faktiska förhållandet som kommunal arbetsgivare åt de anställda inom äldreomsorgen. Detta skulle i så fall vara mycket beklagligt för både anställda, vårdtagare och våra väljare

Ett annat sätt att tolka detta, är om ordföranden genom sitt svar, försöker dölja och försköna verkliga fakta i ärendet. Detta är i så fall ett mycket allvarligt förhållningssätt, att agera gentemot kommunens högsta beslutande instans Kommunfullmäktige och våra kommuninnevånare.

Frågan är om kommunfullmäktige fortsättningsvis kan anse, att Kristdemokraternas Birgitta Widen Blomberg fullgör sin roll som ordförande i en av kommunens tyngsta nämnder på ett ansvarsfullt och trovärdigt sätt.

 I den här församlingen är min tolkning av svaret på interpellationen, att ordföranden med vilja har fört kommunfullmäktige bakom ryggen. Detta genom att i sitt svar dölja faktiska förhållanden som jag tycker, är dels graverande och mycket allvarligt och dessutom visar brist på respekt för hela den här demokratiska valda församlingen.

Socialnämndens ordförande, Kristdemokraternas Birgitta Widen Blomberg svar på  interpellationen tycker jag också speglar att hon är helt ovetande om det faktiska förhållandet som kommunal arbetsgivare åt anställda inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen anser vårt parti vara den viktigaste frågan som Ödeshögs kommun har att hantera de närmaste åren och därför vill jag kommentera Socialnämndens ordförande, Kristdemokraternas Birgitta Widen Blombergs svar på frågorna  jag ställt i interpellationen.

1) Hur kommer nämnden att klara ut sin besparing på 6 miljoner kr om de redan uppsagda fortfarande får jobba kvar?

Denna fråga har inte besvarats av ordföranden Kristdemokraternas Birgitta Widen Blomberg

2) Hur klarar socialnämnden av, att bli av med ytterligare ca 19,42 årsanställda inom vården när man inte ens klarar av att bli utan de 10,42 personerna som redan är uppsagda, eftersom det tydligen inte finns någon övertalighet?

Idag kan vi konstatera att alla de 10,2 årsanställda som varslats om uppsägning i etapp ett och två, som skulle ha fått sluta sin anställning i november och januari på grund av övertalighet, fortfarande är kvar i sina tjänster. Detta eftersom det tydligen inte funnits någon övertalighet. Kommunen har därför valt att återanställa dem, på tills vidare tjänster. Endast 2,89 årsanställda har fått lämna sina anställningar efter uppsägningen.

Vi kan också konstatera att ytterligare 19,47 årsarbetare ska sluta sina anställningar under våren i etapp tre och fyra på grund av uppsägningar och övertalighet enligt de uppsägnings besked som de anställda har fått i handen från kommunen..

Dessa fakta kommer från kommunens Personalansvariga och chefen för äldreomsorgen i slutet av januari 2011

Denna fråga har alltså på inte besvarats. Det intetsägande svar som getts på frågan är ”att minskad volym av särskilt boende kräver färre medarbetare”.

Min tolkning av Kristdemokraternas Birgitta Widen Blomberg svar på interpellationen är att ordföranden på ett amatörmässigt sätt försöker dölja och försköna verkliga fakta i ärendet, samtidigt som ordföranden helt och hållet tycks vara ovetande om det faktiska förhållandet som kommunal arbetsgivare åt anställda inom äldreomsorgen. Detta eftersom frågan inte besvarats.

3) Har kommunen anställt timvikarier för att klara ut vården och i så fall hur många används sedan uppsägningarna trädde i kraft vid årsskiftet?

Denna fråga har inte besvarats. Min tolkning av svaret från Kristdemokraternas ordförande Birgitta Widen Blomberg är att det är ett amatörmässigt sätt att försöka dölja och försköna verkliga fakta i ärendet, samtidigt som ordföranden helt och hållet tycks vara ovetande om det faktiska förhållandet som kommunal arbetsgivare åt anställda inom äldreomsorgen.

4) Tycker inte socialnämndens ordförande med facit i handen att det nu är dags att återta varslen för de anställda som är uppsagda och samtidigt revidera de planer som finns för särskilda boendet på Klockaregården?

Denna fråga har inte besvarats av ordföranden.  Det enda ordföranden svarat är beslutet om viljeinriktning som tagits av nämnden ligger väl i linje med regionala och nationella viljeinriktningar.

Jag har ett yrkande i denna så viktiga fråga, eftersom ordföranden inte gett några svar på de frågor som interpellationen ställt.

Yrkande:

Att Kommunfullmäktige ger socialnämndens ordförande i uppdrag att till nästkommande sammanträde skriva ett svar på de ställda frågorna i interpellationen

Borgare och sossar avgör vad som ska annonseras!

Det räcker att annonsera det Vi , anser vara de viktigaste frågorna. Det framkom under måndagskvällens kommunfullmäktige. Ödeshögarna behöver inte veta allt.

Det var inställningen från den borgerliga majoriteten och socialdemokraternan när Ödeshögs Partiet yrkade att man ville att hela föredragningslistan skulle vara annonserad. Från ÖP-partiet ansåg man att inställningen klart visar majoriteten och det nya stödpartiet socialdemokraternas inställning till en öppen och fri demokrati i Ödeshögs kommun.

 Annonseringens inskränkning, blir enligt Ödeshögs Partiet, ett vapen i händerna på de styrande partierna, när man vill förhala, dölja oegenligheter och slippa få obekväma frågor debatterade, utan att kommuninnevånarna får chansen att veta vad som ska avgöras på kommunfullmäktige. 

INTERPELLATION från Ödeshögs Partiet

Har Ödeshögs Kommun betalat för mycket pengar till den sk ”asfaltkartellen” för asfaltering av gator och vägar i kommunen?

Nio företag i asfaltbranschen hade stämts att betala sammanlagt över 1,2 miljarder kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Företagen NCC, Skanska, Peab Asfalt och Vägverket Produktion med flera hade enligt Konkurrensverket bildat olagliga karteller och gjort upp om priser, anbud och marknader.

Kartellen uppdagades när tre personer som tidigare varit anställda på NCC kom till Konkurrensverket och berättade att det pågått olagligt samarbete mellan ett stort antal företag. Asfaltföretagen ska under flera år ha kommit överens om vilket företag som skulle få ett visst jobb och till vilket pris, och riggat anbud beträffande framför allt vägbeläggningar

Sammanlagd konkurrensskadeavgift som Konkurrensverket yrkade i rättegången, blev      1.242 640 000 kronor, alltså drygt 1,2 miljarder kronor. Detta är det högsta belopp som någonsin yrkats i ett kartellmål i Sverige.

Konkurrensverket har i rättegången närmare beskrivit det otillåtna samarbete som förekommit i samband med kommunala upphandlingar i Emmaboda, Tingsryd, Vaggeryd, Ljungby, Åtvidaberg, Linköping, Uddevalla, Götene, Karlsborg, Ulricehamn, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Bromölla, Landskrona, Ystad, Helsingborg och Höganäs. Privata upphandlingar har också utsatts för kartellsamverkan inför anbudsgivning.

Den 10 juli 2007 meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet om den så kallade Asfaltkartellen – det största konkurrensmålet hittills i Sverige. Stockholms tingsrätt fällde nio företag i asfaltbranschen för överträdelse av konkurrenslagen, så kallad kartell, att betala närmare en 500 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Därmed gick domstolen på Konkurrensverkets linje och slog fast att företagen gjort sig skyldiga till mycket allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna. Det är de högsta böter som dömts ut i Sverige för denna typ av överträdelse.

Följande företag fälldes i Tingsrätten.

·        NCC AB, 382 180 000 kronor

·          Vägverket, 128 630 000 kronor

Konkurrensverket menade att företagen hade lurat staten och kommuner på mycket stora belopp i och med att de hade delat upp marknader och kommit överens om anbudspriser inför upphandlingar med asfalt. Det var efter tips från tidigare NCCanställda, och ett företag som deltagit i kartelluppgörelser, som Konkurrensverket inledde en omfattande utredning, vilken ledde till en stämningsansökan.

Skanska Sverige AB, 556 960 000 kronor

Peab Asfalt AB, 33 420 000 kronor

Peab Asfalt Syd AB, 3 830 000 kronor

Peab Sverige AB, 130 000 000 kronor

Sandahls Grus & Asfalt AB, 3 750 000 kronor

Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB, 3 010 000 kronor

Svenska Väg AB, 860 000 kronor

Markbyrån i Åtvidaberg friades i rättegången pga att man var behjälplig i utredningen

Det är i första hand kommuner och statliga Vägverket som drabbats hårdast när asfaltföretagen delat upp marknaden mellan sig och gjort upp om priserna. Företagens agerande har inneburit att kunderna sannolikt fått betala kraftiga överpriser för asfaltbeläggningar.

De företag i asfaltkartellen som överklagade tingsrättens dom fälldes också senare av Marknadsdomstolen år 2009, vilket var den högsta rättsinstansen.

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar från kommunalrådet:

Har någon av de ovanstående företagen varit inblandade i upphandlingar när det gäller asfaltering av gator och vägar i Ödeshögs kommun?

Om så är fallet, har Ödeshögs kommun drabbats på liknade sätt som ovanstående  uppräknade kommuner, det vill säga, betalat överpriser för asfalt pga kartellbildningen?

Har det i så fall, gjorts anspråk på kompensation från kommunens sida?

Interpellation till socialnämndens ordförande om äldreomsorgen

Nu utspelas en jättetragedi inom äldreomsorgen mitt framför ögonen på alla kommuninnevånare i Ödeshög. Det är den praktiska verkligheten från tidigare beslut som nu hunnit ifatt beslutsfattarna. Beslutet som åsyftas är det som den borgerliga majoriteten drev igenom med hjälp av Socialdemokraterna, om att omstrukturera äldre och han­dikappomsorgen. Beslutet togs för ett år sedan vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2009.

Ett Äldrecentrum föreslogs då att bildas i anslutning till boendena vid Solgården. Samtidigt skulle det särskilda äldreboendet i Klockaregården stängas och patienterna överflyttas till Solgården.  Med detta skulle följa att 28 lägenheter för särskilt äldreboende skulle bli outhyrda hos ÖBO, men att kommunen skulle garantera hyresförlusten till bostadsbolaget.

Genom denna drastiska åtgärd ansåg kommunfullmäktige att man kunde reducera kostnaderna för socialnämnden med ca 6 miljoner kr och få socialnämndens blödande ekonomi på fötter. Ödeshögs Partiets ledamöter protesterade och reserverade sig mot beslutet i kommunfullmäktige.

I och med kommunfullmäktiges beslut i december 2009 fick politikerna i socialnämnden klartecken för att verkställa beslutet och gå vidare med avvecklingen av Klockaregårdens särskilda äldreboende. 

Detta i sin tur har nu i sin förlängning inneburit att socialnämnden gått vidare med att varsla 29 st anställda, (22,36 årsanställda) alla inom vården, om uppsägning på grund av övertalighet. Uppsägningarna skulle börja träda i kraft i fyra etapper, varav de två första i november 2010 och januari månad 2011.Detta omfattande 10,2 årsarbetare.

 De resterande två etappernas uppsägningar ska träda i kraft under våren 2011. Detta är den största åderlåtning av personal som någonsin gjorts inom Ödeshögs kommun. De uppsagda är alla vårdpersonal som har det direkta ansvaret för äldreomsorgen i kommunen. 

Vän av ordning frågar sig nu om detta var rimligt i ett läge där äldreomsorgen i Ödeshög redan var hårt tyngd av många arbetsuppgifter för de anställda. Ödeshögs Partiet har svårt att förstå hur socialdemokrater och den borgerliga alliansen i socialnämnden har kommit fram till att just (22,36 årsarbetare) skulle sägas upp. Vi förmodar att socialnämnden på något sätt bibringats i föreställningen om att alla personer varit sysslolösa utan arbetsuppgifter och inte behövdes i verksamheten.

Idag kan vi konstatera att alla de 10,2 årsanställda som varslats om uppsägning i etapp ett och två, som skulle ha fått sluta sin anställning i november och januari på grund av övertalighet, fortfarande är kvar i sina tjänster. Detta eftersom det tydligen inte funnits någon övertalighet. Kommunen har därför valt att återanställa dem, på tills vidare tjänster. Endast 2,89 årsanställda har fått lämna sina anställningar efter uppsägningen.

Vi kan också konstatera att ytterligare 19,47 årsarbetare ska sluta sina anställningar under våren i etapp tre och fyra på grund av uppsägningar och övertalighet enligt de uppsägnings besked som de anställda har fått i handen från kommunen..

Ödeshögs Partiet har svårt att se den här logiken i kommunens agerande och personalfientliga uppträdande gentemot sina anställa. Ena stunden säger man upp anställda och i den andra så tar man tillbaka varslen och tills vidare anställer. Vårt parti kan inte se annat än det rör sig helt och hållet om en vilsekommen socialnämnd som inte har kontroll över sin personalpolitik. Vi frågar oss vad som egentligen ska hända i denna sorgliga hantering av kommunens anställda.

Ödeshögs Partiet vill utifrån detta ställa följande frågor till socialnämndens ordförande:

Hur kommer nämnden att klara ut sin besparing på 6 miljoner kr om de redan uppsagda fortfarande får jobba kvar?

Hur klarar socialnämnden av att bli av med ytterligare ca 19,42 årsanställda inom vården när man inte ens klarar av att bli utan de 10,42 personerna som redan är uppsagda, eftersom det tydligen inte finns någon övertalighet?

Har kommunen anställt timvikarier för att klara ut vården och i så fall hur många används sedan uppsägningarna trädde i kraft vid årsskiftet?

Tycker inte socialnämndens ordförande med facit i handen att det nu är dags att återta varslen för de anställda som är uppsagda och samtidigt revidera de planer som finns för särskilda boendet på Klockaregården?

Enkel fråga till Socialnämndens ordförande

Vilka kriterier finns idag fastställda av Ödeshögs kommun för att få en plats inom särskilt boende och hur tillämpas dessa?

Finns någon kölista för att få plats inom särskilt boende, i så fall hur många finns i kö?

 Interpellation angående avfallsanläggning Ödeshög 1:2

Undertecknad har vid två tidigare tillfällen (dec.2009 och maj 2010) interpellerat till kommunfullmäktige och ställt frågor om företaget Norreecco AB beläget på fastigheten Ödeshög 1:2. Vid sista tillfället gavs ett mycket nonchalant svar. ”Det hörde inte till kommunens uppgifter att bevaka företag”.

I svaret på interpellationen svarade miljönämndens ordförande bland annat att etablering i full skala dröjer från företaget på grund av lågkonjunkturen och att tillsynen av anläggningen ligger på kommunens miljöchef.

Då hade det förflutet en lång tid sedan etableringen gjordes och ingen verksamhet tycktes råda i företaget. Eftersom detta var en synnerligen miljöfarlig verksamhet som företaget skulle driva och avfallet låg lagrat på plats, så frågade sig många kommuninnevånare vad som inträffat och vad som skulle hända i framtiden. 

Idag vet vi bättre sedan kommunstyrelsen behandlade ärendet i dec 2010.

Företaget har gått i konkurs och kommunens fordran på företaget är inte mindre än 894.923 kr exklusive ränta och stämpelskatt. För att någorlunda rädda ansiktet så har kommunen erbjudits ett ackord av konkursförvaltaren som innebär att kommunen kanske kan få tillbaka 30.000 kr samt 25% av överskjutande belopp. OBS då finns inte med den ränta som skulle tillföras kommunens fordran.

Förlusten räknar kommunen med att göra i 2010 års bokslut och det kommer att belasta VA-kontot, dvs de skattebetalare som har kommunalt vatten och avlopp.

Med anledning av det inträffade så begär jag att få följande besvarat av kommunalrådet Magnus Oskarsson

Fullständig redovisning över hur ärendet har handlagts i kommunen, från tjänstemän och den högsta politiska ledningen.

Har Norreecco AB erlagt full betalning till kommunen för på fastigheten Ödeshög 1:2?

Var detta gjort innan man påbörjade schaktningen på området?

Hur lång tid har förflutit sedan kommunen blev varse att man inte fick full betalning?

Vem blir ansvarig att omhänderta det kvarvarande avfallet och tomtens iordningsställande och hur mycket beräknas detta att kosta?

Våra budgetförslag för år 2011

Ödeshögs Partiet yrkade vid budgetdebatten att kommunfullmäktige skulle anslå och omfördela en miljon kronor till marknadsföring i 2011 års förslag till kommunal budget.

Förslaget avslogs av Ödeshögs alliansen och (S)

Högsta möjliga kommunala prioritet ansåg vi måste ges i arbetet med att få en ökad inflyttning till kommunen baserat på de ekonomiska rapporter som givits av kommunens tjänstemän i samband med budgetarbetet. Det går inte att blunda för detta faktum.

Så här ser befolkningsutvecklingen ut i kommunen, presenterad i 2011 års budgetförutsättningar

Kommentar:

Ödeshögs Partiet  föreslog att pengar skulle omdisponeras genom att inte genomföra den nya kommunala reformen om kommunalt vårdnadsbidrag som föreslagits från alliansen i Ödeshög 400.000kr

3,5% effektivisering av administrativa tjänster på kommunalkontoret 322.000kr.

Minskning av anslag till det kommunala bostadsaktiebolaget ÖBO 125.000 kr

Datorsatsningen i skolan skjuts upp ett år eftersom lärarna har haft invändningar om att man inte var förberedda på att använda datorer i undervisningen. 80.000kr

Alla kommunala sammanträden förläggs till kvällstid. Kommunen minskar sina kostnader genom att slippa betala ut färre förlorad arbetsförtjänst till ledamöter. 150.000kr

Totalt till omdisponering och marknadsföring

1.080 000kr 

Omorganisera näringslivspolitiken. Näringslivsansvarig ska frigöras för prioriterat arbete med marknadsföring och fler arbetstillfällen till kommunen.

Kommentar:

Näringslivspolitiken i vår kommun är en diversehandel av stora mått. Vår näringslivsansvarige har ansvar för näringslivsfrågor, kultur, fritid, bibliotek och dess personal, komvux och musikskola, invandrarfrågor. Näringspolitiken i Ödeshög får inte fortsätta vara en diversehandel. Vi anser därför att Den snarast måste renodlas. En rätt genomförd näringslivspolitik i kommunen kan på sikt leda till företagsetableringar, samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen.

Tillsätt en extern utredare som utvärderar plus och minus i ekonomiska termer med nuvarande nya tjänstemannaorganisation.

Kommentar:

 En ny tjänstemannautredning har verkat ett par år utan att den har blivit utvärderad. Vi tycker det är dags att det nu blir gjort så snart som möjligt

Tillsätt en ny äldreomsorgsutredning med en total översyn av beslut och strategi som tidigare tagits i dessa frågor. Förändra samtidigt nuvarande arbetsorganisation genom införandet av självstyrande grupper för personal inom äldreomsorgen.

Kommentar

Vårt parti säger nej till den kvalitetsförsämring som just nu görs av äldreomsorgen och kräver ett omedelbart stopp av den nu pågående neddragningen samt en total översyn av beslut och strategi som tagits i dessa ärenden. Vi vill också låta personalen inom äldreomsorgen får mer självbestämmande rätt i sitt arbetet genom att förändra nuvarande arbetsorganisation till självstyrande grupper

Tillsätt en ny utredning med uppgift att klargöra den ekonomiska grunden för kvarvarande bygdeskolor och vår Musikskola.

Kommentar:

En ny mandatperiod på 4 år kommer att påbörjas den 1/1-2011för de kommunalt förtroendevalda. Ödeshögs Partiet har ansett det som viktigt, att redan i en början av en ny mandatperiod presentera och lägga ekonomiska fakta på bordet över de verksamheter som drivs kommunalt. 2010-12-11

BUDGET TAL I KOMMUNFULLMÄKTIGE 6/11-10

Ödeshögs Partiet gick till val på att helhjärtat satsa på att utveckla Ödeshögs kommun. Vårt motto är att tro på att utveckla Ödeshög som egen kommun och att alltid satsa för Ödeshögs bästa.

Det här har vi fört fram till väljarna genom vårt politiska program, i vårt valmanifest och på vår hemsida, samt vid våra torgmöten och i direktkontakter med våra väljare.

Vi vet idag och efter årets valrörelse i Ödeshög, att väljarna har gett oss ett stort förtroende. Ödeshögs Partiet är ett nytt politiskt parti i Ödeshögs politiken.

Vi vet också att väljarna har höga förväntningar på oss. Alla på vår KF-lista har antagit utmaningen att jobba för ett bättre och mer utvecklat Ödeshög.

Ödeshögs Partiet anser att en förutsättning för kommunens fortlevnad är att Kommunen har en god och stark ekonomi.

Därför vill partiet arbeta för att ha kommunal administration och ekonomi i balans. Vi anser att det är viktigt att lyssna på vad folk vill ha och samtidigt ta hänsyn till vad den kommunala ekonomin tål.

Ödeshögs Partiet har uppfattningen att kommunens organisation inte får vara statisk. Vi anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun..

Vår uppfattning är att kommunen måste arbeta mycket aktivt för att vara en god arbetsgivareKommunens personalpolitik får inte bygga på svågerpolitik.

 Vi vill att kommunens personalpolitik ska bygga på att vi formar ett arbetsklimat som gör att anställda trivs och därmed får en god arbetsmiljö som utmynnar i att de blir goda ambassadörer för vår kommun. Ödeshögs Partiet vill därför att den kommunala organisationen också måste vara i takt med både personaltäthet, tid och ekonomi.

Med jämna mellanrum anser vi, måste översyner och utvärderingar göras av kommunens organisation och arbetsorganisation för att vi ska bli både effektiva och kvalitetsmedvetna.  Ödeshögs Partiet kommer alltid att prioritera lagbunden verksamhet

Ödeshögs Partiet vill ha en äldreomsorg utan köer, där man snabbt och enkelt får kontakt med verksamheten. Vi vill garantera att Äldreomsorgen ska vara på en värdig nivå. Ödeshögs Partiet vill arbeta för att vi ska ha en god kvalitet i verksamheten som ska ge trygghet för våra äldre.

Äldreomsorgen ska alltid ha kvalificerad personal och en personaltäthet som klarar verksamhetsuppdraget.

Vårt parti säger nej till kvalitetsförsämringen av äldreomsorgen och kräver ett omedelbart stopp av den nu pågående neddragningen samt en total översyn av beslut och strategi som tagits i dessa ärenden.

Ödeshögs Partiet vill skapa förutsättningar för kommuninnevånarnas rätt till livslångt lärande i kommunen.

Vi anser att utbildningsverksamheten måste ha en tillfredsställande personaltäthet med kvalificerad personal för att verksamheten ska nå nationella och kommunalt uppsatta mål.

Herr ordförande Jag har med de här inledande orden Deklarerat  hur Ödeshögs partiet bedömer de kommunala frågornas angelägenhetsgrad i 2011 års budget.

Alliansens förslag till kommunal budget anser vi saknar ordentlig fokus på det som vi anser vara den viktigaste frågan i kommunen, nämligen hur vi ska stoppa den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.

Detta är en redovisning enbart för de 13 sista åren, utvecklingen är densamma sedan Ödeshögs kommun blev egen storkommun (1970)

Vi ser mycket allvarligt på denna utveckling på gränsen till katastrof. Vi anser detta vara en fundamental förutsättning på lång sikt om vi ska fortsätta överleva som egen kommun.

Ja vill likna Ödeshögs kommun vid tillståndet när ett fartyg som börjat ta in vatten mitt ute i en stormande ocean med många dagar kvar till närmaste hamn.

Jag kan inte tänka mig att kaptenen och besättningen ägnar sig åt något annat än att försöka täppa till läckan till varje pris, annars betyder det undergång.

Tyvärr måste man säga om vi tittar på alliansens förslag till budget så har man tappat fokus på det som är mest angeläget. Förslaget som vi ser det har inte tagit hänsyn till i vilken situation vi befinner oss i.

 Istället verkar vi köra på i full fart framåt precis som Estonias skeppare gjorde på Östersjön, då många människor miste livet.

Ödeshögs Partiet vill därför i 2011 års förslag till budget ha högsta kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen.Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas.

Därför anser Ödeshögs Partiet att vi måste sätta till mer ekonomiska resurser för att skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad näringslivspolitik och marknadsföring av vår kommun.

 Vårt parti har uppfattningen att detta på sikt kan leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen.

För att spegla detta med näringspolitik så vill jag ge följande exempel. Undertecknad deltog härförliden för kommunens räkning vid CKS-dagen i Kisa.

Temat var hur lokal näringslivspolitik kan bli verklighet i kommunerna, vilka utmaningar och möjligheter och hinder fanns för att kunna utveckla och driva lokal näringslivspolitik

Föreläsarna var specialiserade på näringslivspolitik. Kommunerna menade man kan liknas vid en diverserörelse med många diversierade verksamheter.

Att ha tjänsten som kommunalt näringslivsansvarig i en kommun ansåg föreläsarna, vara att vara en kluven person. Denne person hade alltid har stora förväntningar på sig. Näringslivsansvarig får ikläda sig mäklarrollen.

Tittar vi på hur näringspolitiken ser ut i vår kommun så kan vårt parti konstatera att det också här är frågan om en diversehandel av stora mått.

Vi vill ha en snar ändring på detta förhållande. Vår näringslivsansvarige har ansvar för näringslivsfrågor, kultur, fritid, bibliotek och dess personal, komvux och musikskola, invandrarfrågor

Näringspolitiken i Ödeshög får inte fortsätta vara en diversehandel. Vi anser därför att Den snarast måste renodlas. En rätt genomförd näringslivspolitik i kommunen kan på sikt leda till företagsetableringar, samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen.

 Herr ordförande Jag har med de här exemplen påvisat vilka frågor som Ödeshögs partiet bedömer vara de viktigast att fokusera på i 2011 års budget.

 Med anledning av detta vill vi från Ödeshögs Partiet framföra att vi i stort ställer upp på den budget som presenterats i våra handlingar men yrkar på följande omdisponeringar för avsättning till marknadsföring av kommunen

Ödeshögs Partiets yrkande om omdisponering i 2011 års kommunala budgetförslag:

ÖP-FÖRSLAG BUDGET

SUMMA

UPPDRAG

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag

400000

BUN

3,5% Effektivisering administrativa. Tjänster

 

K-chef

(8st 600.000kr, 11st 400.000kr = 9,2miljoner

322000

 

Minskning ÖBO-anslag

128000

K-chef

Anslag skolan tas bort 2011 (datorer)

80000

BUN

Alla sammanträde kvällstid 181.243kr

150 000

 

 

 

 

 

 

 

Totalt till marknadsföring av kommunen

1.080000 kr

 

Övriga yrkande:

Att Kommunfullmäktige uppdrar och godkänner att Kommunstyrelsen ges uppdraget att omedelbart påbörja arbetet, med en omorganisation av näringslivspolitiken. Näringslivsansvarig frigörs för prioriterat arbete med marknadsföring och fler arbetstillfällen till kommunen.

Att Kommunfullmäktige uppdrar och godkänner att kommunstyrelsen omedelbart tillsätter en extern utredare som utvärderar plus och minus i ekonomiska termer med nuvarande nya tjänstemannaorganisation.

Att Kommunfullmäktige uppdrar och godkänner att kommunstyrelsen omedelbart tillsätter en ny äldreomsorgsutredning med en total översyn av beslut och strategi som tidigare tagits i dessa frågor.

Vårt parti hävdar att utredningen ska bygga på en garanterad grundbemanning som bygger på medmänsklighet, respekt och värdighet för brukarna.

Ödeshögs Partiet anser att denna utredning också ska innefatta förslag om att förändra nuvarande arbetsorganisation genom införandet av självstyrande grupper för personal inom äldreomsorgen, där betydande rationaliseringsvinster finns genom effektivare resursanvändning.

Att Kommunfullmäktige uppdrar och godkänner att kommunstyrelsen omedelbart tillsätter en ny utredning med uppgift att klargöra den ekonomiska grunden för kvarvarande bygdeskolor och vår Musikskola, för en helhets beskrivning i plus och minustermer av den kommunala ekonomin i Ödeshögs kommun.

OBS! Den borgerliga alliansen och socialdemokraterna tillsammans avslog ÖP-förslaget. 

Var finns värdigheten i äldreomsorgen?

Nu utspelas en jättetragedi inom äldreomsorgen mitt framför ögonen på alla kommuninnevånare i Ödeshög . De styrande i vår kommun drar ner antalet vårdplatser i äldreomsorgen samtidigt som 29 personer sysselsatta inom vården sparkas. All inflyttning till särskilt boende i kommunen dras mer eller mindre ned, till ett minimum när 27 vårdplatser tas bort.

Äldreorganisationen ska slimmas, 6 miljoner kr ska sparas för att öka valfriheten och kvalitén enligt kommunen. Lösningen blir nu istället, krasst uttryckt, att vårdbehövande ska hållas kvar i sin hemmiljö så länge som det går. Detta för att äldreomsorgens kvarvarande platser i särskilt boende ska räcka till, efter neddragningen av Klockaregårdsängens vårdplatser.

Vårdbehövande hålls kvar hemma!

Detta ska nu istället ersättas med hemtjänst och en nattpatrull. Denna nya organisation ska därefter ensam sköta om den service och vård för de gamla, som i framtiden inte kommer att bereds plats i särskilt boende.

Hemtjänst och nattpatrull.

Vårdbehovet som ska täckas upp inbegriper all den service som finns i särskilt boende, allt från toalettbesök till tvättning matlagning mm. Ingen hänsyn tycks ha tagits till hur det hela ska fungera i praktisk verklighet.

Vårdbehov.

Vi från Ödeshögs Partiet frågar oss i dagsläget vart värdigheten håller på att ta vägen i den framtida äldreomsorg som nu håller på att byggas upp i kommunen.

Var finns värdigheten?

Ödeshögs Partiet säger nej!

Vårt parti säger nej till denna åderlåtning av äldreomsorgen och kräver ett omedelbart stopp av den nu pågående neddragningen samt en total översyn av beslut och strategi som tagits i dessa ärenden. Vi kräver också att få veta vilka de kommunala kostnaderna kommer att bli för att Klockareängens äldrecentrum överges.

Kommunalrådet flörtar med väljarna!

Först säger fullmäktiges majoritet att man ska lägga ned det särskilda boendet på Klockaregården och förflytta detta till ett äldrecentrum. Nu när kritiken antagit stormstyrka för nedragningarna så drar kommunalrådet öronen åt sig och lägger ett förslag till kommunstyrelsen om att utreda kostnaderna för för att bygga om äldreboendet på Klockareängen till trygghetsboende.

Blir ombyggnationen en verklighet så innebär det sannolikt att man flyttar trygghetsboendet på Fyrväpplingen (Solgården) till Klockareängen och samtidigt tvingas bygga om Fyrväpplingens lokaler till särskilt boende, till samma typ av boende som redan fanns på Klockareängen. 

Man frågar sig med all rätt på vilket sätt majoriteten hanterar väljarnas skattepengar. Det börjar banne mig att likna en riktigt stor skandal.

Ödeshögs Partiet har tidigare reserverat sig mot stängningen av Klockareängens äldreboende, vi har krävt att få se kostnaderna för detta resursslöseri med kommunala skattepengar

Bygg och Miljönämnden helt ansvariga för vindkraftskaos!

Vindkraftens vara eller inte vara i Ödeshög har blivit en jättestor valfråga för alla engagerade för eller emot vindkraft. Å ena sidan finns det markägare som ser vinster i att satsa på byggnationen och å den andra sidan finns markägare som ser med fasa på hur natur och fastigheters värde kan gå förlorade om ett vindkraftverk byggs.

Katastrofal hantering

Kommunens hantering av hela vindkraftsfrågan har varit på gränsen till katastrof. Främst ligger ansvaret på Bygg och Miljönämnden som i sitt förslag till vindkraftsprogram inte tagit tillräcklig hänsyn till vad många remissinstanser sagt.

Nämnden försvarar sig med att man anlitat en konsult för att skriva fram förslaget till vindkraftsplan. Det är ett jättedåligt försvar på gränsen till ren osanning för att man inte med tillräcklig noggrannhet, har gett bra direktiv och därefter inte granskat vad konsulterna skrivit. Ingen annan instans än just politikerna i Bygg och Miljönämnden har haft det ansvaret.

Jättedåligt försvar

Vi från Ödeshögs Partiet har svårt att förstå nämndens agerande och motivering när man inför väljarna skyller sina misstag på den anlitade konsultfirman.

Skyll inte på konsulterna

Alla partier som finns med i Bygg och Miljönämnden (M), (S), (Kd), ©,är helt medskyldiga till det kaos som varit kring vindkraftsfrågan i vår kommun. Det är nämnden som genom sina beslut har skickat handlingar på remiss och därefter slutbehandlat det som slutligen blir vindkraftsplane handlingar.

Alla medskyldiga

Ödeshögs Partiet eftersträvar för framtiden i denna viktiga kommunala myndighetsnämnd, att grundläggande demokratiska spelregler används, att rättvisa, rättssäkerhet och ordning skapas, så att de flesta möjliga innevånares behov möts.

Vi vill ha ordning och rättvisa

        Läs mer under program

Tungt i Ödeshög inom Äldreomsorgen!

Det är sant. Man möts av nedstämdhet en äldre ringer och ber om ursäkt för det, men känner att man måste på något sätt få lätta sitt hjärta.

Det är många tunga tankar hos våra Äldre och hos anställda. Att bli gammal kan vara svårt, kanske har man ingen anhörig som kan föra ens talan när hjälp behövs, man är ensam och utlämnad !

Utlämnad till en äldreomsorg som skall skäras ner, valfriheten försvinner! Personalen är orolig, satta med munkavle. Blir trötta och slitna !Att det tagits ett beslut om denna försämring är inte

förenligt med Respekt och Värdighet för våra äldre ,är det väl genomarbetat, finns utvärderingar om konsekvenserna, finns det en utarbetat plan för den Framtida Äldreomsorgen i Ödeshög????

Heder till alla er som arbetar och finns för våra äldre, ni gör ett bra jobb . Ni borde få känna glädje och trygghet i erat arbete ,samt ha en verksamhetschef som finns till hands när behov finns.

Kristina Fredriksson

 Ideologi går före sans och vett i Ödeshög

Just nu pågår nedmonteringen av en väl fungerande äldreomsorg i Ödeshögs kommun. 24 personer /årsarbetare inom äldreomsorgen ska sparkas för att kommunen ska kunna spara in 6 miljoner kr från den sociala verksamheten. MBL-förhandlingar har redan inletts.

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot den utredning som låg till grund för den nu igångsatta omstruktureringen. Vi ansåg att utredningen var mycket bristfällig utan tanke på framtida konsekvenser och kostnader. I beslutsunderlaget saknades både en framtida konsekvensanalys av vårdbehovet inom en 10 årsperiod samt en ekonomisk analys av hur mycket kostnaderna förväntades bli för kommunen efter utfasningen av det särskilda boendet och en ombyggnad av Klockaregården.

 Samtidigt med denna åderlåtning och försämring av äldreomsorgen så har kommunens borgerliga majoritet beslutat sig för att inför år 2011 införa ett kommunalt vårdnadsbidrag år 2011. Utifrån vetskapen om att 6miljoner ska sparas i budgeten och att 24 personer ska sägas upp inom äldreomsorgen så anser vi att de styrande partierna agerar ekonomiskt oansvarigt helt utan sans.

Enligt den borgerliga alliansen är förslaget emellertid att betrakta som fråga med stark ideologisk profil för att locka väljare. Tala om valfläsk med bitter eftersmak. De styrande borgerliga partierna är väl medvetna om och poängterar vid varje tillfälle som ges, att Ödeshögs kommun har små ekonomiska resurser och dålig ekonomi.

Ändå tillåter man sig i kraft av sin majoritet bevilja sig själva ideologiska extravaganser om 300-400000kr för ett vårdnadsbidrag, samtidigt som ett stort antal anställda inom äldreomsorgens personal måste sägas upp på grund av sparbeting. Konsekvensen blir nu att både äldreomsorg och barnomsorg kommer att försämras i Ödeshögs kommun. Detta ställer vi inom Ödeshögs Partiet inte upp på.

 Charles Eriksson

Därför säger vi nej till kommunalt vårdnadsbidrag!

Allianspartierna i riksdagen har beslutat att kommunerna får laglig rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Någon ekonomisk täckning från staten finns ej i allianspartiernas beslut. Det får kommunerna själva stå för. Den borgerliga majoriteten i vår kommun har beslutat att inför år 2011 införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen år2011.Antalet barn som kan bli berörda i Ödeshög är ca 10 st till en kostnad av 3000kr per styck och månad. Den sammanlagda kostnaden för kommunen skulle enligt prognosen vara ca 300-400000 kr årligen

Förslaget att införa vårdnadsbidrag anser vi, riskerar att bli en oerhört dyr reform för Ödeshögs kommun. Konsekvensen i praktiken med detta (M+KD+C) förslag är att det på sikt utarmar och kommer att försämra barnomsorgen i Ödeshögs kommun. Det ekonomiska utrymmet finns ej.

Oavsett varifrån förlaget kommit, höger eller vänster, så tycker vi i Ödeshögs Partiet att förslaget är dåligt och ekonomiskt oansvarigt att genomföra bara för att det är ideologiskt riktigt för allianspartierna i Ödeshög. Förslaget kan betraktas som en riktig kvinnofälla, där gamla könsroller blir som nya, om man ser till vilka restriktioner och regler som gäller.

Vårdnadsbidraget är vare sig pensionsgrundande eller sjukpenninggrundande.

Mottagaren får inte uppbära a-kassersättning, aktivitetsstöd, föräldrapenning, introduktionsersättning, sjukersättning, sjukpenning, ålderspension, äldreförsörjningsstöd. Förslaget främjar inte jämställdhet eller rättvisa för det stora flertalet barnfamiljer i Ödeshögs kommun. Därför säger vi nej

Våra synpunkter på Översiktplanen.

Allmänt

I översiktsplanen har inbakats vindkraftsplanen och kommunens policy för denna verksamhet. Vi anser principiellt att detta är helt felaktigt. Ödeshögs Partiet anser att den nya översiktsplanen endast ska omfatta det dokument vilket berör de allmänna intressena och de miljö och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningsområdena för mark och vattenområden Det förslag som nu utgör underlaget får till följd att Kommunfullmäktige nu måste ta ställning till både översiktsplanen och vindkraftsplanen samtidigt. Vi finner detta anmärkningsvärt, eftersom vindkraftsplanen utgör ett så stort dokument i sig självt att en hopslagning av båda dokumenten blir oöverskådliga och svårtydda. I tidigare information från kommunen skulle vindkraftsplanen utgöra ett eget dokument.

Eftersom vindkraftsplanen nu finns inbakad i ÖP-dokumentet så väljer vi, trots vår principiella uppfattning av även ge våra synpunkter på vindkraftsavsnittet.

I översiktsplanens förslag till beslut sid 68 föreslås behov av fördjupningar. Vi är inte fullt tillfreds med vad som är avsikten och vad som menas med dessa förslag till fördjupningar

Vindkraft

Ödeshögs Partiet anser att föreliggande skrivning som nu finns i Översiktsplanen måste styras av beslut inom gällande lagstiftning, vilket eftersträvar långsiktighet och god samhällsutveckling. Vindkraftverk anser vi inte får placeras på platser där de har stor inverkan på livsmiljö och människor, djur/natur och kulturmiljö.

Hela området kring Ödeshögsorten Brodderyd, Kronberga, Granliden, Visjön, Stora Åby gatan anser vi ha stor påverkan på människors livsmiljö, eftersom dessa områden är natur och strövområden för alla Ödeshögsbor. Ödeshögs Partiet anser att hela detta område ska undantas från etablering av vindkraft. Vid en etablering av vindkraft anser vårt parti att de verk som eventuellt blir aktuella i skogsbygden troligen planeras bli högre än verk i öppen terräng. Därför anser vi det som nödvändigt att utveckla sakägarbegreppet.

Tredje part anser vi inte ska drabbas vid en etablering. Intrånget på andras fastigheter blir påtagligt med bland annat byggförbud vid viss ljudnivå. Det visuella intrånget blir än mer påtagligt och skall enligt vår uppfattning innebära ett sakägarförhållande.

Ödeshögs Partiet anser att risken för värdeminskning på fastigheter och mark måste vägas in i konsekvensbeskrivningen. Drabbade fastigheter anser vi ska ersättas ekonomiskt.

Bullret anser vi aldrig får överstiga 35 decibel vid bostad och fastighetsgräns. I utvecklingsområden, vid sjöar, tysta områden, naturreservat och Natura 2000-områden får bullret aldrig överstiga 35 decibel. Om motstånd från ortsbefolkningen vid någon etablering är stort, så anser vi att etableringstillstånd ej medges, i linje med Energimyndighetens rekommendationer. En landskapsanalys skall följa alla beslut gällande vindkraftsetableringar.

Teknisk försörjning

Ödeshögs Partiet instämmer i riktlinjerna att en strategi utförs för vatten och avloppsnätets utbyggnadsbehov inom kommunen. Grundvattenskyddet anser vi måste ges hög prioritet. Ödeshögs Partiet anser att alla boende i kommunen ska få bra kommunalt vatten i framtiden Vi vill prioritera och yrka på att det gamla ledningsnätet i centrum läggs in i Översiktplanen för att snarast bytas ut i syfte att få en tryggad vattenförsörjning och garanti för bra vattenkvalité.

Turism, rekreation och fritid

Inom EU samarbetet har vårt land tillsammans med alla EU länder år 2000  beslutat om det sk ”ramdirektivet” för vatten. Detta har sin bakgrund i den djupa insikten om att Europas folk måste vårda sina vattenresurser bättre för att inte framtida generationer ska få sänkt  levnadsstandard. Vidare finns en insikt om att vatten är gränslöst och att detta kräver samarbete över nationsgränserna. Genom vattendirektivet har Sverige åtagit sig ett ansvar gentemot EU kommissionen och övriga internationella samarbetspartners.

Ödeshögs kommun har i sin nu gällande översiktsplan antagit en viljeinriktning för hur vattenvården ska hanteras. Idag synes denna inriktning saknas i förslaget till ny Översiktsplan.

Ödeshögs Partiet yrkar därför på att dessa viljeinriktningar även finns med i nya översiktsplanen. I kommunen finns drygt 30 sjöar och en del mindre gölar samt sex större vattendrag. Hela kommunen ligger i Motala ströms avrinningsområde och allt vatten i kommunen har därför Bråviken och Östersjön som slutdestination. Den sydöstra delen av kommunen avvattnas till Svartån via Lillåns vattensystem och den västra delen i kommunen avvattnas till Vättern via Ålebäcken och Orrnäsån. Följande slås fast vad gäller vattenhanteringen:

Att alla sjöar och vattendrag i Ödeshögs kommun ska nyttjas på sådant sätt att produktionsförmågan bibehålls

Den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag ska bibehållas eller förbättras, våtmarkerna ska skyddas från intrång som kan förstöra dem och deras värden för vattnet flora och fauna

Det ska finnas god tillgång på grundvatten i kommunen.

Värdefulla grundvattenförekomster bör skyddas.

Grundvattnet bör främst utnyttjas för livsmedel och i andra hand för energi och bevattning.

Avloppsvatten ska tas om hand så effektivt och kretsloppsanpassat som möjligt.

Informera markägare om natur och kulturvärden som finns och vilka ingrepp som skadar dessa.

Ett område vid Ålebäcken ska reserveras för att skapa ett framtida våtmarksområde, vilket kommer att förbättra vattenkvalitén och minska utflödet av närsalter till Vättern.

I den nuvarande kommunala översiktsplanen konstateras att turismen är en växande näring. Turismen förväntas bli en av basnäringarna i kommunen.

Det är framförallt inom områdena natur, friluftsliv och kultur som kommunen spår att en utveckling kan ske, där bl.a. fiskenäringen anses ha goda möjligheter att utvecklas.

Ödeshögs Partiet instämmer till fullo i detta antagande och anser därför att det är mycket angeläget att i förslaget till den nya översiktsplanen ta med de generationsmål som finns för Vättern, vilken har till syfte att säkerställa Vätterns ekologiska system, vilket på sikt också gynnar fiskenäring och turism i vår kommun.

Att Vättern ska utgöra en viktig dricksvattenresurs, med god kvalitet,

Att vattendrag som nyttjas av uppvandrande fisk för fortplantning medger reproduktion upp till första vandringshindret,

Att Rödingens reproduktion och bestånd är tryggad,

Att yrkesfiske och fritidsfiske främjas och styrs till säkra gränser så att fiskarterna fortlever

Att Vättern hyser säkra bestånd av typarter definierade enligt bevarandeplanen för Natura 200

Planerad Tätortsutvidgning Ödeshög sid. 29-31

Ödeshögs Partiet instämmer i riktlinjerna ”Led om tung trafik västerifrån på Grännavägen till Fabriksvägen istället för genom centrum” Vi finner det mycket angeläget att kommunen kan genomföra omläggningen och prioriterar detta på agendan snarast möjligt. Vårt parti anser att hela genomfarten i Ödeshög idag utgör stora olycksrisker framförallt för skolbarn som går eller cyklar till sina skolor i Ödeshögs centrum. Utmed Storgatan gränsar idag både dagis och Fridtjuv Berg

Ödeshögs Partiet instämmer också i riktlinjerna” Led om tung trafik från Tranåsvägen via ny vägförbindelse söder om Östgötaporten. Vi tycker att även dessa riktlinjer måste prioriteras för att få ett trafiksäkrare Ödeshög. Denna korsning, betraktar vi som en av de farligaste i centrum och utgör stora olycksrisker. Trångt om utrymmet när tungtlastade fordon ska svänga av från Tranåsvägen i korsningen mot Storgatan. I nästan direkt anslutning till korsningen ligger dagis och Fridtjuv Berg skolan, där våra yngsta medborgare finns i sin dagliga verksamhet.

Ödeshögs Partiet vill också yrka på att det i översiktsplanen tas med att en minirondell byggs i Ödeshögs centrum i korsningen Storgatan, Nygatan, Klubbgatan för att skapa ett trafiksäkrare och en bättre trafikföring i centrum.

Ödeshögs Partiet är tveksamma till planerna om att bygga ytterligare nya bostäder söder om Ödeshögs IK:s idrottsanläggning. Redan idag klagar grannar över användningen av högtalaranläggningen hos ÖIK när träningar och matcher spelas. Vi ser att området ska användas ytterst restriktivt. Det samma gäller förtätningsområdet i nära anslutning till motorbanan

Planerad Tätortsutvidgning Hästholmen sid. 32-35

Ödeshögs Partiet anser att Hamngatans sträckning i passagen strax före lekplats och badplats ner mot hamnen är en direkt trafiksäkerhetsmässig fara och borde snarast få en annandragning. Ödeshögs Partiet föreslår istället att gamla järnvägsspårets dragning borde byggas ut och göras om till en ny Hamngata. Trots att nyttotrafiken till hamnen för länge sedan är avslutad så rör sig ca 75000 personer årligen i hamnområdet, främst fritidsfiskare och turister.

Högsäsongen är sommartid, men även vintertid. Under sommarsäsong sker både sjösättning och upptagning av båtar både från tyngre lastbilar, kran och båtramp. Trafikeringen är då omfattande av tunga fordon förbi både lekplats och badplats. Vi finner detta mycket riskfyllt, både ur trafiksäkerhet och ur miljöaspekten. Därför finner vi det som mycket angeläget att kommunen genomför en mycket snar omläggning av trafiken ner till hamnen.

Vätternstranden

Området från Orrnäsåns utlopp ner till kommungränsen i söder mellan Vättern och E4 kan vara lämpliga för utveckling av attraktivt boende utan att viktiga värdena för turismen, kulturvärdena och naturvärdena i området tar oskälig skala. Ödeshögs Partiets uppfattning är att konflikter, motstående intressen och de föreslagna riktlinjerna måste beaktas och respekteras innan beslut kan fattas om byggnation i detta område.

Våra synpunkter på vindkraftsprogrammet.

Ödeshögs Partiet har uppfattningen att turordningen för att besluta om vindkraften inte har varit den rätta. Vi anser att fastställandet av den nya översiktsplanen skulle ha varit klar och styrande för i vilka områden vindkraften skulle få etableras. Nu är det istället tvärt om, intressenterna för vindkraftens etablering som styr kommunens arbete med hur kommunens geografi ska användas i nya översiktsplanen. 

Ödeshögs Partiet anser att miljö- och folkhälsoperspektivet är grundläggande för den hållbara utvecklingen i vår kommun. Därför vill vi att detta ska genomsyra allt arbete i kommunens samtliga verksamheter och vara vägledande vid planering och beslutsfattande.

Ödeshögs Partiet anser att föreliggande vindkraftsplan som nu finns utställd för planerad vindkraftsutbyggnad i kommunen, måste styras av beslut inom gällande lagstiftning, vilket eftersträvar långsiktighet och god samhällsutveckling. Vindkraftverk anser vi inte får placeras på platser där de har stor inverkan på livsmiljö och människor, djur/natur och kulturmiljö.

Hela området kring Ödeshögsorten Brodderyd, Kronberga, Granliden, Visjön, Stora Åby gatan anser vi ha stor påverkan på människors livsmiljö, eftersom dessa områden är natur och strövområden för alla Ödeshögsbor. Ödeshögs Partiet anser att hela detta område ska undantas från etablering av vindkraft.

Vid en etablering av vindkraft anser vårt parti att de verk som eventuellt blir aktuella i skogsbygden troligen planeras bli högre än verk i öppen terräng. Därför anser vi det som nödvändigt att utveckla sakägarbegreppet.

Tredje part anser vi inte ska drabbas vid en etablering. Intrånget på andras fastigheter blir påtagligt med bland annat byggförbud vid viss ljudnivå. Det visuella intrånget blir än mer påtagligt och bör innebära ett sakägarförhållande. Ödeshögs Partiet anser att risken för värdeminskning på fastigheter och mark måste vägas in i konsekvensbeskrivningen. Drabbade fastigheter anser vi ska ersättas ekonomiskt.

Bullret anser vi aldrig får överstiga 40 decibel vid bostad och fastighetsgräns. I utvecklingsområden, vid sjöar, tysta områden, naturreservat och Natura 2000-områden får bullret aldrig överstiga 35 decibel. Om motstånd från ortsbefolkningen vid någon etablering är stort, så anser vi att etableringstillstånd ej medges, i linje med Energimyndighetens rekommendationer. En landskapsanalys skall följa alla beslut.

"Skolan, en länk till vuxenlivet".

Skolans roll har varit och är en viktig del i vår mänskliga utveckling. Vi samlas på en plats där kunskap absorberas och vi lär oss social interaktion på olika nivåer beroende på ålder. Där föräldrar lämnar ifrån , där tar skolan vid. Nya rön och nya synsätt vävs in i skolans väsen och i vårt snabbväxande samhälle tycks skolväsendet greppa det globala på ett uppfriskande sätt och paketera samt leverera till näst kommande generationer.

Tsunamin kan dock inte ignoreras längre när vi börjar tala om den “nya ungdomskulturen”. Våra barn använder svordomar i så stora proportioner att även en borstbindares ramsor klingar som bibelord. Här kan man spekulera i vad ord betyder och ha en ständig dialog om deras verbala uttryck, dessvärre har utländska ord krupit in i ordlistan. Som engelska lärare måste det vara en utmaning att försöka förklara och översätta könsord på en av sina lektioner, om ens läraren åtar sig jobbet.

Den “nya ungdomskulturen” är ett uttryck lika uppfinningsrik som uttrycket “tonåring” som myntades på 50-talet. Man är ett barn till dess man blir tonåring eller ungdom, där är vi alla överens. Under “åring och dom “ händer mycket både psykiskt och fysiskt, man upptäcker sin sexualitet, sin sociala roll gentemot sin omgivningen, sitt ansvar och ibland sin tro.

Föräldrarna är vandrande dinosaurier, bästa kompisen byts ut varje månad och man tycker att man vet ALLT. Detta är ett naturligt inslag i vår utveckling från det att vi har drejat krukor till att bygga rymdraketer. Flexibilitet, diplomati och överenskommelse är begrepp som roterar runt i dom flesta familjerna. Stabila regler och frihet under ansvar vägs mot varandra dagligen.

Vi nalkas dock mot en problematik. Vi bombarderas med information. Något som den moderna människan inte fått ta del av är att "sålla”. Vi slukar gladligen information och hoppas att vi mellan raderna finner livets mening och guidning som underlättar vårt liv. Vi förlitar oss på media, experter och självutnämnda gurus av alla dess slag. Vi föräldrar håller på att lämna över livsfilosofin på så kallade kreativa barnprogram, undervisande reklaminslag, sexualbetonande samt könsrelaterade musik/film industrier där våld är tillåtet så länge man är hjälte .

 Våra barn har tagit steget in i tonårssfären och övergången har varit så långsam att vi idag inte reflekterar över det, utan ser det som något naturligt. Skolans roll har blivit oerhört viktig. Det räcker inte med att analysera svordomar eller prata om mobbing.

Barnen idag gör sin mentala sexuella debut redan när dom kommer i kontakt med de olika medier som omger deras vardag. Barnen idag kräver mer utav sina föräldrar i form av materialism. De är framtidens konsumenter och redan eftertraktade av företag i alla dess former.

Skolan har tillgång till våra barn fler timmar om dagen än föräldrarna, varpå skolan kan verka som en rustningstillverkare för varje enskild elev. Skolans roll bör vara att förbereda dom inför vuxenlivet i samarbete med föräldrarna och det skall innefatta allt ifrån medians aggressiva tillvägagångssätt till konsumtionssamhällets fallgropar. Detta kan inte längre uppbådas på schemat i högstadiet, vi måste börja på gräsrotsnivån, helst igår."

Alice Brinkenfalk

Demokrati vs Despotism

Under människans korta tid på jorden, i jämförelse med planetens rofyllda bana kring solen, har den teknologiska utvecklingen bidragit till kvalitativa samt kvantitativa samhällen.

Vi kan idag bevittna nanoteknik, planerade resor med mänsklig besättning till Mars, robotar i operationssalar och mycket mer som för bara hundra år sedan skulle räknas som mindre underverk.

Uttrycket “Med kunskap följer ansvar” börjar mer och mer göra sig gällande ju längre människan klättrar upp på den evolutionistiska stegen. Människans förmåga att framavla idéer i allt snabbare takt har inte bara lett till en större enighet utan paradoxalt också till en alienation.

Människan som fenomen tycks sakna något väsentligt; en process som tillåter empati retablera sig när maktens korridorer trumpetar ut guld och gröna skogar. Despotism verkar inbäddad i människans DNA , en förkylning utan möjlighet till återhämtning.

Dock på senare tid har ett botemedel figurerat allt starkare, en process, så påtaglig, att maktens korridorer börjar visitera sina nyförvärvda.

Demokrati som så länge varit en valmöjlighet är nu det enda alternativet för människans fullbordade existens. Empati, förståelse och ansvar är ord som numera används flitigt men med god insikt. Despotismens rangliga skepp ser i horisonten en nalkande skälvning, en artilleripjäs som kallas Demokrati.

”Dåliga politiker väljs av goda medborgare som inte röstar”

(citat av kritikern George Jean Nathan) 

Alice Brinkenfalk

”Framgångsrika skolkommuner” oktober 2009

Från  barn och Utbildningsnämnden i Ödeshög medverkade Lena Berg Lago och Charles Eriksson vid en konferens i Göteborg angående framgångsrika skolkommuner.

Sverges kommuner och Landsting (SKL) hade gjort en fördjupad studie av grundskolan 2009. Fokus har varit den kommunala nivån och vad som behövs för att nå goda resultat.

Frågan har varit om det fanns gemensamma nämnare för de kommuner som visar på goda resultat.

Gemensamma framgångsfaktorer för kommunerna har varit:

-          Bra ledare

-          Uppföljning

-          Lyfta fram bra lärare

-          Fånga upp elever med svårigheter

-          Enats om skolans mål

-          Höga förväntningar

-          Tydlig ansvarsfördelning

-          Ha fungerande relationer

Bra ledare

Politisk/Förvalting/Rektor- samspelet måste fungera

Politiker- våga ta ansvar för resultaten i skolan. Innebär inte att detaljstyra utan att prata om rätt saker. Fokusera på rätt saker- vad som ska göras. Tydlighet och respekt mellan förvaltning och politiken och den andres roll. Inte ändra mål och strategier för ofta. Organisationen behöver veta att principerna står fast.

Förvaltningschef- Skapar förutsättningar för rektorerna. Det är bra att göra rektorer delaktiga i att ta fram strategier. Tydlighet i vad som ska prioriteras. Inte detaljstyra- rektorer har mycket på delegation. Det som effektivast kan hanteras centralt- delegationen ska ligga där. Avlasta rektorer genom detta. Ge frihet till rektorer men också ställa krav på resultat. Haninge använder skriftliga avtal om hur resultaten ska förbättras. Rätt ledare på rätt plats- de som inte passar får annan tjänst (svårt beslut).

Rektor- Vad innebär det pedagogiska ledarskapet? Bred tolkning. Ha elevernas måluppfyllelse med sig hela tiden. Rektorsrollen är komplex. Rektorer säger ofta att stödfunktioner saknas och därför hinner jag ej vara pedagogisk ledare. Hjälp för att lyckas är: Centrala stödfunktioner, stabil organisation, tydliga prioriteringar.

Uppföljning

Nämnden måste veta vad vi följer upp och varför. Ekonomin följs upp på ett bra sätt i kommunerna. Framgångsrika kommuner har bra uppföljning också av resultaten hos de tidiga årskullarna. Analyserar till och med skillnader på klassrumsnivå. Regelbundet och systematiskt- inte bara när frågan lyfts. Lönsam investering att göra detta. Det som följts upp måste återkopplas med krav på förbättring- annars ger detta inget. Lyfta fram de goda exemplen. Hitta vad som görs fel. Detta ska diskuteras kontinuerligt. Det krävs att nämnden lägger ner ett stort arbete på att ta fram lämpliga parametrar och sedan använder dessa över åren för att se utvecklingen.

Lyfta fram kompetenta lärare

Kommunen har en viktig roll i att utveckla lärare. Framgångsrika kommuner lyfter fram bra lärare- det är svårt. Exempel på strategier: Inrätta utvecklingstjänster och karriärtjänster, göra studiebesök hos varandra, ge feedback till varandra, utmärkelser och stipendier. Se till att lyfta fram framgångar kontinuerligt på olika områden. Satsa på de som vill- låt några gå före så sprider sig nya ideer. Breda strategiska insatser- Vad är viktigt i vår kommun? Exempelvis Lysekil satsades på relationsbyggnad, Nacka- IT, Skurup- värdegrundsmodell.

Höga förväntningar

När barn misslyckas är det skolans fel. Inte fokusera på de socioekonomiska förutsättningar utan skolan ska kunna kompensera för detta. Haninges synvända- alla barn kan nå alla mål.

I och med alla rapporter som visar på hur bakgrund styr resultaten- våra förväntningar skapas av detta. Måste arbeta aktivt med attityder och förväntningar hos personalen för att komma åt detta. Höga förväntningar ska inte bara gälla elever utan alla som arbetar i organisationen! Det måste finnas kontinuerliga samtal om detta i hela förvaltningen. Höga förväntningar- höga krav- bättre resultat.

Fånga upp barn med svårigheter

Lägg ner mycket resurser på att fånga upp barn med svårigheter tidigt- gärna i förskolan. Måste finnas gemensamma rutiner för att fånga upp barnen och tillgängliga redskap för att kunna ge hjälp. I en kommun används specialpedagoger för att hjälpa till att formulera åtgärdsprogram för alla elever som inte klarar målen. Fånga upp- hitta rätt insats- följa upp. Organiseringen av stödinsatser verkar inte ha någon större betydelse bara den är tillgänglig för verksamheten. De elever med störst behov behöver de största kompetenserna! Att skilja ut barn i en liten grupp ger inte automatiskt ett bra resultat. Hitta sätt att styra så att kompetenserna hamnar där de behövs mest.

Tydlig ansvarsfördelning

Förutsättning för alla andra framgångsfaktorer. Politiken ska inte besluta hur något ska göras men bör kontinuerligt efterfråga hur det går. Inte bara kartlägga personalens uppdrag i förvaltningen utan också kartlägga olika gruppers kompetens och funktion. Ökar respekten och samarbetet genom att synliggöra på vilket sätt vi bidrar till organisationen.

Fungerande relationer

Lysekil- alla anställda har gått igenom utbildning i gruppdynamik och konflikthantering. Genom fungerande relationer går hela förvaltningen åt samma håll. Förtroendefulla relationer mellan chefer och medarbetare- högt till tak, ge och ta konstruktiv kritik och förtroende. Bättre relationer i rektorsgruppen- blir bättre chef. Goda relationer till föräldrar- hitta ett gemensamt språk. Om föräldrar har bra förtroende för skolan påverkar detta deras barn. Undvika att föräldrar går till politiker och media med missnöje genom att ha en god dialog.

I framgångskommunerna är föräldradialogen viktig. En skola upptäckte att vissa lärare inte var så bra på att kommunicera med föräldrar- gav hjälp att författa skriftliga utskick. Gemensamma förhållningssätt- när ett beslut är fattat visar vi enad front utåt oavsett diskussionen innan. Medvetandegöra att MITT förhållningssätt är viktigt – hitta lösningar istället för syndabockar.

Enas om skolans mål- samsyn

Politisk nivå- enas om skolans långsiktiga mål. Viktigt speciellt i kommuner där maktskiftet sker ofta. Hitta en gemensam bild/beskrivning av hur skolan ser ut i dag- utifrån detta vilka mål och strategier har vi. Nå ut i organisationen med att vi har gemensamma mål som inte kommer ändras – kontinuitet skapar lugn i organisationen. Förvaltningen- alla ska ha samma bild av hur det ser ut i skolan. Måste skapa en vi-känsla. Det ska finnas en acceptans för beslut som tas i ledningen. Behövs en dialog mellan olika nivåer för att kunna skapa en samsyn.

Rapport från Demokratidagen i Norrköping 2010-03-15

Charles Eriksson deltog i konferensen Demokratidagen med temat ”Politik och Journalistik” i Norrköping måndagen 2010-03-15. Anordnare var Demokratinätverket i Östergötland. Medverkande föredragshållare var Elin Wihlborg docent Linköpings Universitet ”Vilka är medierna och vilka är väljarna” , Jesper Strömbäck professor mittuniversitet Sundsvall ”Den medialiserade valbevakningen”Elin Naurin doktor Göteborgs Universitet, doktorerat på avhandlingen ”Håller politiker vallöften”

Elin Wihlborg inledde med en resume över politikens olika medier. Hon menade att nya möjligheter för politikerna att nå väljarna, är genom de nya medier som skapats i det framväxande informationssamhället. Det betyder att politiken behöver en ny användarstrategi, för hur man förhåller sig till sociala medier. I dessa kontakter mellan väljare och valda finns även risker för att nya klyftor uppstår. Att nå ut utanför de redan frälsta kommer fortfarande att vara ett svårlöst problem

Jesper Strömbäck menade att medierna var den viktigaste källan till information om politik och samhälle. Medierna ansåg han kan utöva avsevärd makt över människors bilder av verkligheten och medierna kan också själva vara aktiva aktörer i opinionsbildningen. Strömbäck presenterade sedan 10 stycken teser om hur människan påverkas av medierna i opinionsbildningen enligt följande:

  1. Människans bilder av verkligheten,
  1. Människors hämtar sin verklighet i första hand från medierna,
  1. Medierna har stor makt i opinionsbildningen och bestämmer vad som är viktigt (gestaltningsmakt)
  1. Massmediernas kollektiva makt har ökat, det finns ett ökat behov av identifikation. De flesta väljarna väntar till valrörelsen med sin partitillhörighet
  1. Massmedierna är själva aktiva aktörer,
  1. Bevakningen styrs mer av medierna egna behov, handlar inte om sakfrågorna, det är mer ett spel om skandaler. (Kvällspress och TV4 TV4 hade 40% av detta i valrörelsen 2006. Det handlar om Politik som utspel och egetintresse, tolkande och spekulerande journalistik).
  1. Det är inte partipolitiken som blivit vriden, det är massmedieiver.
  1. Det finns samband mellan massmediernas bilder och partiernas valresultat.
  1. Sociala mediers betydelse är både över eller underskattad. Endast de redan frälsta nås.
  1. Sverigedemokraternas vara eller inte vara i riksdagen beror på hur medierna agerar

Elin Naurin presenterade avslutningsvis avhandlingen ”Håller politiker vallöften”. Utgångspunkten i avhandlingen, var om politikerna var konstanta löftesbrytare. En stor majoritet av svenskarna håller med om att politiker oftast bryter sina vallöften. Politikerna själva stämmer också in i den bilden.

Avhandlingen tar emellertid död på ryktet att politiker är konstanta löftesbrytare. Det finns därför anledning att nyansera bilden. När Elin studerat de politiska valmanifesten från partierna framträder istället en positiv bild av ansvarstagande politiska partier. I stort sett tycker hon att de politiska partierna i vårt land hållit sina vallöften som man givit i valmanifesten. Kommentarerna från media där ledaren i bl.a. sv Dagbladet var att doktoranden knappast var läskunnig.

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

Läs mer under Vårt parti

Ödeshög får sämre äldreomsorg!

Kommunfullmäktige har på förslag från Socialnämnden beslutat att omstrukturera äldreomsorgen. Ett Äldrecentrum föreslås att bildas i anslutning till boendena vid Solgården.

Samtidigt stängs det särskilda äldreboendet i Klockaregården och med detta följer att 28 lägenheter för äldreboende utrymms från boende och att lägenheterna blir tomma i framtiden, samtidigt som vårdpersonal blir övertaliga.

Genom denna drastiska åtgärd anser kommunfullmäktige att man kan reducera kostnaderna för äldrevården med ca 6 miljoner kr och få socialnämndens blödande ekonomi på fötter.

Vad som nu händer i praktiken är att särskilda äldreboendet i Klockaregården fasas ut och stängs, samtidigt som äldre i behov av särskilt boende uppmanas stanna kvar hemma i ordinärt boende.

Strategin enligt utredningsunderlaget från socialnämndens sida, är att satsa och ersätta de 28 särskilda boendeplatserna på Klockareängen med utökad hemtjänst och en nattpatrull och i viss mån tillskapa ett trygghetsboende.

Vi har inget emot att ett äldrecentrum bildas, ej heller att krafttag tas för att komma tillrätta med socialnämndens usla ekonomi.

Det som bekymrar är att beslut tagits från en utredning som klart försämrar äldreomsorgen i kommunen. Den saknade viktig information om den framtida äldreomsorgen i kommunen.

Socialnämnden grundade sitt förslag på att man ansåg att önskemålet att bo på Klockaregården inte var maximalt, 3-4 outhyrda lgh i beståndet av 28st, var för många outhyrda år 2009.

Dessutom tolkade socialnämnden utan faktaunderlag, att äldre Ödeshögsbor hellre väntade hemma, än önskade bo i särskilt boende. Man ansåg också att 12 tkr för resorna från Klockaregården till aktiviteter på Solgården var för dyra, särskilt med beaktande av likställighetsprincipen.

I beslutsunderlaget saknades också, både en framtida konsekvensanalys av vårdbehovet inom en 10 årsperiod samt en ekonomisk analys av hur mycket kostnaderna förväntades bli för kommunen efter utfasningen av det särskilda boendet och en ombyggnad av Klockaregården.

Befolkningsprognosen enligt SCB:s statistik som använts i utredningen pekar också på att vårdbehovet när 40-talister om ca 10-15 år skulle vara i behov av särskilt boende skulle vara dubbelt så stort som idag.

 I utredningsunderlaget pekas på att det finns farhågor för att äldre får en sämre situation, men slutsatsen från utredningen är att detta inträffar först om 10 -15 år. Detta faktum har inte socialnämnden tagit hänsyn till ej heller omnämnt med ett ord i utredningen.

Utan att dessa fakta kommit i dagen, så vilar hela omstruktureringen på mycket lösa boliner. Nu igångsätts och omstruktureras en väl fungerande äldreomsorg, utan tanke på framtida konsekvenser och kostnader.

 Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

Stöd oss

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

 ÖDESHÖGS PARTIET

  ÖDESHÖGS PARTIET

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

NEJ TILLBLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.