Ödeshögs Partiet gick back!

Vi lyckades inte riktigt med att behålla vår röstandel i kommunvalet vilket är att beklaga och till förfång för alla som trott på vårt parti under den gånga valperioden. Nu är det bara att kämpa vidare och försöka nå bättre valresultat nästa gång det blir kommunval.

Vårt parti vill trots valförlusten tacka alla väljare som trott på vårt parti. Vi har gjort allt i vår makt för att försöka få fler röster till Ödeshögs Partiet. 

Tyvärr har vi inte lyckats övertyga våra väljare om det. Vi har inte lyckats med att föra ut vår politik i medierna på ett bra sätt.

Traditionsenligt i vår kommun brukar vara, att gör (S) bra val till riksdagen så brukar det även bli bra val i kommunvalet. Så har nu blivit fallet.

Svårigheten för just nya partier som vi är i Ödeshög sedan 2010,  brukar vara att klara ut att bibehålla valresultat från valet när man kom in i Kommunfullmäktige. Vi har lyckats med den bedriften, men förlorat mandat till motståndarna som båda har gått framåt i riksdagsvalet. 

Charles Eriksson

Ordförande

Ödeshögs Partiet

Ödeshögs Partiets förslag till kommunal budget år 2015

Ödeshögs Partiet ställer i stort sett upp på huvuddragen i förslaget till den kommunala budgeten för år 2015. Partiet vill dock lägga förslag om ett antal omdisponeringar. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans. Ödeshögs Partiet vill i 2015 års förslag till budget ha högsta möjliga kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen. Vårt parti vill ha mer ekonomiska resurser för detta ändamål.

     Ödeshögs Partiet yrkar därför avslag på anslaget för kommunalt vårdnadsbidrag.  Vi yrkar istället att detta anslag överförs till kontot för marknadsföring av kommunen.

   Ödeshögs Partiet yrkar avslag på anslaget till barnbonus. Istället yrkar vi att det överförs till socialnämnden för införande av en kommunal fixartjänst.

    I Ödeshögs Partiets enkät om äldreomsorgen konstaterade vi att allt inte stod rätt till när det gällde äldreomsorgens personal.

     Ödeshögs Partiet yrkar med anledning av detta att kommunen genomför en arbetsorganisations förändring bland äldreomsorgspersonalen med huvudsyftet att få personalen mer delaktiga i vården.

Ödeshögs Partiet har hållit  årsmöte!

Ödeshögs Partiet har gjort minnesvärda avtryck i Ödeshögs politiken

I årsberättelsen framhåller partiet att året kännetecknats av ett ihärdigt oppositionsarbete, där huvudintrycket är att den borgerliga majoriteten och en förborgerligad socialdemokrati regerat Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag. Trots detta anser partiet att man gjort minnesvärda avtryck i Ödeshögs Politiken. I budget arbetet har partiet slagits för att få mer resurser för att skapa befolkningstillväxt i kommunen. Partiet har ansett att pengarna som satsats på kommunala vårdnadsbidrag och barnbonusbidrag är direkt felaktiga och kan anses som ett stort slöseri med kommunala skattepengar. Samma ståndpunkt uttrycker partiet när det gäller etableringen och exploateringen av nyinköpta Svemb området.  Vid årsmötet fastställde partiet också sitt partiprogram för åren 2014-2018, vilket ska användas som valplattform inför det kommunala valet i höst.

Ödeshögs Partiet fastställde också vid sitt årsmöte kandidaterna till kommunfullmäktigelistan. Kandidatlistan innehåller 21 namn. Medelåldern bland kandidaterna är 56 år. Vår yngste kandidat på listan är 27 år och den äldste är 75 år. Listan är i stort sett varvad med kvinnor och män

1.Charles Eriksson – 2.Lena Lago Berg – 3.Benny Nilsson – 4.Janne Fredriksson –  5.Kristina Fredriksson – 6.Sven-Inge Karlsson – 7.Lorita Ivarsson – 8.Anita Nilsson – 9.Ingemar Landstedt – 10.Britth Gustafsson – 11.Patrik Syrèn – 12.Anita Christensen – 13.Seppi Hader – 14.Veronica Östh – 15.Ken Linnèr – 16.Keller Johanssson – 17.Hans Rydberg – 18.Åke Johansson – 19.Roland Wiklund – 20.Abdallah Farhan – 21.Bo Andersson

Ödeshögs Partiets styrelse fick följande utseende Ordförande Charles Eriksson, Kassör Kristina Fredriksson, övriga ledamöter Jan Fredriksson Lena Lago Berg, Benny Nilsson

Ödeshögs Partiets kommunala budgetyrkande 2014

Kommunstyrelsen i kommunen har lagt förslag till kommunfullmäktige om 2014 års kommunala budget. Den omfattar 251 miljoner kr med ett förväntat resultat på 2,4 miljoner kr i överskott. Ödeshögs Partiet  yrkade på fyra omdisponeringar i det liggande budgetförslaget  gällande avslag kommunalt vårdnadsbidrag, barnbonus, avslag till investeringsanslag till Sväm projektet, förtur VA sanering i Dalbobeta och Svanshals, medel till en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen. Den borgerliga alliansen tillsammans med socialdemokraterna tog dock ingen hänsyn till Ödeshögs Partiets yrkande utan klubbade igenom budgetförslaget. ÖP reserverade sig till förmån för egna yrkanden. Läs mer på sidan nyheter

Ytterligare kommunal felsatsning kostar 1,8milj

Alliansen och socialdemokraterna har köpt tillbaka gamla Norrecco tomten för 1,8 miljoner kr. Huvudsyftet har varit att flytta återvinningsanläggningen dit. Ödeshögs partiet har reserverat sig mot beslutet, eftersom man anser att tomtmarken inte behövs och att de kommunala skattemedelen behövs för viktigare saker än ett tomt gärde. År 2008 köpte företaget Norrecco AB tomten för att användas till för en jordförbättringsanläggning. Redan 2010 gick företaget i konkurs och därefter har tomten inte använts. Läs mer på sidan nyheter

Kommunledningens totala slapphet leder till 250.000kr + moms i skadestånd!

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har den 28/8-2013 tagit beslut om att kommunen ska betala Safirdruvans Konferens AB 250.000 kr plus moms, i skadestånd för en ej fullföljd hyres överenskommelse av fastigheten Mjölbyvägen 16-18 (Gamla kommunkontoret). Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot detta beslut som vi tycker är helt skandalöst Läs mer på sidan nyheter

Ödeshögs Partiets synpunkter på Sväm 1:1

Ödeshögs Partiet har lämnat synpunkter på planförslaget av fastigheten Sväm 1:1 som nu finns utställd för granskning och synpunkter.

Läs mer på sidan  nyheter

EN  ENKÄTSTUDIE

 om äldreomsorgspersonalen i kommunen

Ödeshögs Partiet har arbetat fram en enkätstudie om hur kommunens vårdpersonal upplever kommunen som arbetsgivare. Partiet har haft som syfte att försöka bilda sig en egen uppfattning av hur det fungerar inom denna så viktiga och betydelsefulla omsorgsverksamhet. Detta efter det att mycket klagomål och åsikter framförts från väljarna om den kommunala verksamheten. Resultatet från enkäten pekade på en stark kritik från vårdpersonalen om hur cheferna hanterade sin personal.

Enkäten sågades jäms med fotknölarna vid kommunstyrelsens arbetsutskott, av framförallt kommunchefen Henrik Hendeby, tillika högste ansvarige för kommunens personal. Han ansåg inte enkäten var trovärdig allt var fel gjort. De politiska partierna tyckte inte Ödeshögs Partiet skulle syssla med enkätverksamhet. Det skadade förtroendet för politikerna. Läs hela studien

Budget 2013

Ödeshögs Partiet ville satsa över 1 miljon kr i marknadsföring av kommunen

Ödeshögs Partiets satsning på bättre marknadsföring av kommunen ville inte den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna höra talas om, när partiet presenterade hur man ville bryta den negativa befolkningstrenden i kommunen.

Partiet ville ha en omdisponering i det liggande budgetförslaget till 2013 på 1 miljon kr när kommunfullmäktige klubbade den kommunala budgeten.

 Läs mer under nyheter 

Borgligheten vägrar ta med grava anmärkningar i verksamhetsberättelse!

ÖP-ledamoten i socialnämnden Jan Fredriksson har reserverat sig mot att socialnämndens borgerliga majoritet, inte med ett enda ord i verksamhetsberättelsen har nämnt att man fått ta emot allvarlig kritik från både Socialstyrelse och Länsstyrelse.

Läs mer under nyheter

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut om seniorboende

Kommunstyrelsens borgerliga majoritet har tillsammans med socialdemokraterna vid  sammanträdet den 2012-02-29 beslutat att ge direktiv till ÖBO:s årsstämma att bygga fyra enplanslägenheter för seniorer i kvarteret Limhallen.

Mot detta beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget förslag, om att kommunen borde låta utreda och ta reda på mera fakta samt ta ett långsiktigt helhetsgrepp på hela äldreomsorgens behov av särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende. Ödeshögs Partiet har f.ö. föreslagit detta redan vid KSAU 2011-04-26 och vid budgetsammanträdet i november 2010.

Ödeshögs Partiet har haft årsmöte!

Ödeshögs Partiet:

"Vi skäms över hur Socialnämnden hanterat barnutredningar"

När Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn i Ödeshögs kommun, konstaterades att det fanns 51 pågående barnutredningar, det framgick inte om dessa var genomförda eller avslutade. Flera av dessa utredningar var flera år gamla, en till och med 4 år gammal. Av samma redovisning framgick också att det fanns 24 aktualiseringar, där ställningstagande om utredningar saknades. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 feb hade Ödeshögs Partiet interpellerat socialnämndens ordförande och ställt fyra frågor om Socialstyrelsens tillsyn i Ödeshög.

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot kommunfullmäktiges majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för 1,8 miljoner kronor till förmån för eget förslag om avslag.

 Motion om äldreomsorgen i Ödeshögs kommun.

 Ödeshögs Partiet har motionerat om att Kommunfullmäktige återtar sitt gamla beslut om att stänga Klockaregården och istället tar beslut om att öppna upp en eller två avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende, för att på sikt komma tillrätta med de väntetider som idag finns inom äldreomsorgen i Ödeshög.

 Partiet vill också att korttidsboendet återflyttas till sin tidigare placering samt att den psykosociala verksamheten överflyttas till en av de nedlagda avdelningarna på Klockaregården

Pga neddragningarna i äldreomsorgen växer därför behovet för dessa boendeformer i vår kommun, samtidigt som 22 lägenheter fullt utrustade för serviceboende står outhyrda och tomma till ingen nytta. Att inget göra åt detta bedrägliga förhållande, anser Ödeshögs Partiet vara en ren misshushållning från den styrande politiska majoriteten i vår kommun. De gjorda kommunala investeringarna i Klockaregårdens äldreboende har kostat mycket av skattebetalarnas pengar och skulle kunna börja användas omgående bara viljan finns.

Läs mer under nyheter

Motion angående Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern

Ödeshögs Partiet har motionerat om att Kommunfullmäktige åter prövar frågan om att nu få till stånd ett projekt för att inom några år få förverkligat ett våtmarksområde vid Ålebäcken enligt det förslag som tidigare fanns nämnt i Alvastra projektet från år 1998 samt att kommunen låter utreda om det vid Orrnäsåns utlopp i Vättern är möjligt att skapa lekplatser för Öring efter en mindre schaktning och fyllning i just åmynningen som ligger en dryg meter ovan Vätterns vattenyta.

Nu har det gått snart fyra år sedan den tidigare motionen skrevs. Miljöfrågor har blivit allt viktigare för livskvalit’e och rekreation. Fortfarande är motionens intentioner och förslag i högsta grad lika viktiga att försöka få förverkligade som tidigare. Allt med tanke på att stärka möjligheterna för bättre och fler reproduktionsområden för olika fiskarter i Vättern samt för att bevara kommunens status som attraktiv plats för turism och fritidsfiske..

Läs mer under nyheter

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

NEJ TILL BLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.

BÄTTRE MARKNADSFÖRING

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

                    kommunen.

ÖDESHÖGS PARTIET

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

INGEN PARTIPISKA

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

 ÖDESHÖGS PARTIET