ÖDESHÖGS PARTIET

Stöd oss

 Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

Vi vill ha ett bättre politiskt klimat

Hästholmens Hamn

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

NEJ TILLBLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.

Ödeshögs Partiets tilläggsförslag till budget år 2015

Ödeshögs Partiet ställer i stort sett upp på huvuddragen i förslaget till den kommunala budgeten för år 2015. Partiet vill dock lägga förslag om ett antal omdisponeringar. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans. Ödeshögs Partiet vill i 2015 års förslag till budget ha högsta möjliga kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen. Vårt parti vill ha mer ekonomiska resurser för detta ändamål.

Ödeshög får sämre äldreomsorg!

Kommunfullmäktige har på förslag från Socialnämnden beslutat att omstrukturera äldreomsorgen. Ett Äldrecentrum föreslås att bildas i anslutning till boendena vid Solgården.

    Ödeshögs Partiet, vill ha en bättre och mer strategiskt genomarbetad marknadsföring av vår kommun för detta ändamål. Ödeshögs Partiet yrkar därför avslag på anslaget för kommunalt vårdnadsbidrag.  Vi yrkar istället att detta anslag överförs till kontot för marknadsföring av kommunen.

   Ödeshögs Partiet yrkar avslag på anslaget till barnbonus. Istället yrkar vi att det överförs till socialnämnden för införande av en kommunal fixartjänst.

    I Ödeshögs Partiets enkät om äldreomsorgen konstaterade vi att allt inte stod rätt till när det gällde äldreomsorgens personal.

Samtidigt stängs det särskilda äldreboendet i Klockaregården och med detta följer att 28 lägenheter för äldreboende utrymms från boende och att lägenheterna blir tomma i framtiden, samtidigt som vårdpersonal blir övertaliga.

Genom denna drastiska åtgärd anser kommunfullmäktige att man kan reducera kostnaderna för äldrevården med ca 6 miljoner kr och få socialnämndens blödande ekonomi på fötter.

     Ödeshögs Partiet yrkar med anledning av detta att kommunen genomför en arbetsorganisations förändring bland äldreomsorgspersonalen med huvudsyftet att få personalen mer delaktiga i vården.

     Ödeshögs Partiet yrkar på att vägsamfällighetsbidraget om 150000 kr tas bort och istället ersätts med 150000kr till påbörjandet av en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen.

Vad som nu händer i praktiken är att särskilda äldreboendet i Klockaregården fasas ut och stängs, samtidigt som äldre i behov av särskilt boende uppmanas stanna kvar hemma i ordinärt boende.

     Vår motivering är att vi anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun. Vår uppfattning är att kommunen måste arbeta mycket aktivt för att vara en god arbetsgivare.

Reservation mot höjning av taxa för vatten och avlopp 2015.

Ödeshögs Partiet har, vid kommunstyrelsens sammanträde den 18/12 reserverat sig mot höjningen av taxan för vatten och avlopp. Kommunens motivering till att höja taxan har varit att dessa avgifter under de senaste åren gett underskott samt att investeringarna i VA nätet har ökat.

Underskotten i VA taxan är ingen ny företeelse i vår kommun. I stället kan vi nu se att gamla försyndelser av underhållet har varit undermåligt. Allt för länge har detta varit ett känt faktum vilket kan betraktas som en stor åderlåtning från framförallt de styrande partierna i kommunen.

I förslaget som nu presenterats har VA-taxan gjorts om. Den rörliga delen i taxan minskas medan den fasta delen höjs. Från att ha varit en taxa med liten fast del 20% och stor rörlig del 80%, ändras den nu till att bli en taxa med stor fast del 59% och liten rörlig del 41%  Anledningen till detta sägs vara att avgiften blir mindre känslig för förändringar i vattenförbrukningen.

Strategin enligt utredningsunderlaget från socialnämndens sida, är att satsa och ersätta de 28 särskilda boendeplatserna på Klockareängen med utökad hemtjänst och en nattpatrull och i viss mån tillskapa ett trygghetsboende.

Vi har inget emot att ett äldrecentrum bildas, ej heller att krafttag tas för att komma tillrätta med socialnämndens usla ekonomi.

Principiellt kan Ödeshögs Partiet dela uppfattningen att komponera om taxan men vi tycker att höjningarna blir allt för höga i den konstruktion som nu lagts som förslag. Kommunen har nu som mål att snabbt åtgärda underskotten och samtidigt bygga upp en investerings fond för verksamheten.

Denna fond borde ha byggts upp under alla år av VA verksamhet. Pga ständiga prutningar i VA-verksamheten finns inte detta uppbyggt i vår kommun. Enligt kommunstyrelsens majoritet så måste därför taxan höjas samtidigt som underskotten i VA verksamheten ska åtgärdas. I förslaget till KS föreslogs bla att VA taxan skulle höjas med 10% årligen, men ändrades till att i stället få en justering vid varje årlig budgetöversyn.

Det som bekymrar är att beslut tagits från en utredning som klart försämrar äldreomsorgen i kommunen. Den saknade viktig information om den framtida äldreomsorgen i kommunen.

ÖP har lagt förslag om att minska höjningarna av den fasta delen med 5% samt öka  den rörliga med 5% samt försöka få höjningen av taxan att bli mer procentuellt jämt fördelad för samtliga brukare, men detta förslag har inte vunnit gehör hos majoriteten. Vårt förslag bygger på att många års åderlåtning av investeringar i VA-verksamheten inte behöver åtgärdas inom en omedelbar treårsperiod, utan att övergången kan ske på ett mindre kännbart sätt liknande det vi föreslagit.

Socialnämnden grundade sitt förslag på att man ansåg att önskemålet att bo på Klockaregården inte var maximalt, 3-4 outhyrda lgh i beståndet av 28st, var för många outhyrda år 2009.

Ödeshögs Partiets kommunala budgetyrkande 2014

Kommunstyrelsen i kommunen har lagt förslag till kommunfullmäktige om 2014 års kommunala budget. Den omfattar 251 miljoner kr med ett förväntat resultat på 2,4 miljoner kr i överskott.

Ödeshögs Partiet  yrkade på fyra omdisponeringar i det liggande budgetförslaget  gällande avslag kommunalt vårdnadsbidrag, barnbonus, avslag till investeringsanslag till Sväm projektet, förtur VA sanering i Dalbobeta och Svanshals, medel till en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen. Den borgerliga alliansen tillsammans med socialdemokraterna tog dock ingen hänsyn till Ödeshögs Partiets yrkande utan klubbade igenom budgetförslaget. ÖP reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Dessutom tolkade socialnämnden utan faktaunderlag, att äldre Ödeshögsbor hellre väntade hemma, än önskade bo i särskilt boende. Man ansåg också att 12 tkr för resorna från Klockaregården till aktiviteter på Solgården var för dyra, särskilt med beaktande av likställighetsprincipen.

BUDGET YRKANDE 2014

Ödeshögs Partiet har vid varje budgettillfälle som vi verkat i, som politiskt lokalparti i Ödeshögs kommun, arbetat för att Kommunen ska har en god och stark ekonomi. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans

Ödeshögs Partiet vill i 2014 års förslag till budget ha högsta möjliga kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen.Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas.

I beslutsunderlaget saknades också, både en framtida konsekvensanalys av vårdbehovet inom en 10 årsperiod samt en ekonomisk analys av hur mycket kostnaderna förväntades bli för kommunen efter utfasningen av det särskilda boendet och en ombyggnad av Klockaregården.

Här är vårt yrkande till omdisponeringar i 2014 års budget

1)      Ödeshögs Partiet yrkar avslag på anslaget för kommunalt vårdnadsbidrag och kommunal barnbonus. Vi yrkar istället att dessa anslag ska tillföras kontot för marknadsföring av kommunen

Befolkningsprognosen enligt SCB:s statistik som använts i utredningen pekar också på att vårdbehovet när 40-talister om ca 10-15 år skulle vara i behov av särskilt boende skulle vara dubbelt så stort som idag.

För att aktivt arbeta för att bryta den negativa befolkningstrenden anser Ödeshögs Partiet att vi måste sätta till mer ekonomiska resurser för detta ändamål. En del i detta anser vi i Ödeshögs Partiet, är skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad marknadsföring av vår kommun. Vi har uppfattningen att detta på sikt kan bryta den negativa befolkningstrenden i vår kommun och kanske samtidigt leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen.

2)      Ödeshögs Partiet yrkar avslag på Investeringsanslaget 1,800 miljoner kr för exploateringen av Svämområdet, i enlighet med vår tidigare reservation i ärendet. Sväm projektet anser vi vara ett mycket äventyrligt projekt som helt saknar ordentlig analys

3)      Ödeshögs Partiet yrkar på att investeringen för VA sanering ska avse bebyggelsesamling i Dalbobeta samt bebyggelse från Dalbobeta utmed Lorybäcken till Svanshals stationssamhälle i enlighet med vår tidigare reservation. Det tilltänkta området omfattar ca 50 fastigheter med en koncentration i Dalbobeta och Svanshals stationssamhälle på 30 resp. 10 fastigheter. Detta område är enligt uppgifter från förvaltningen också rödmärkt ur vattenstatus och behöver saneras så snart det går. I området finns också flera fastigheter, längs Lorbybäcken som släpper ut orenat avloppsvatten direkt i Lorbybäcken som i sin tur mynnar ut i Sveriges mest berömda fågelsjö Tåkern.

 I utredningsunderlaget pekas på att det finns farhågor för att äldre får en sämre situation, men slutsatsen från utredningen är att detta inträffar först om 10 -15 år. Detta faktum har inte socialnämnden tagit hänsyn till ej heller omnämnt med ett ord i utredningen.

4)      I Ödeshögs Partiets enkät om äldreomsorgen konstaterade vi att allt inte stod rätt till när det gällde äldreomsorgens personal. Ödeshögs Partiet yrkar med anledning av detta att kommunen genomför en arbetsorganisations förändring bland äldreomsorgspersonalen med huvudsyftet att få personalen mer delaktiga i vården. Ödeshögs Partiet yrkar på att vägsamfällighetsbidraget om 150000 kr tas bort och istället ersätts med 150000kr till påbörjandet av en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen. Vår motivering är att vi anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun. Vår uppfattning är att kommunen måste arbeta mycket aktivt för att vara en god arbetsgivare. Vi vill att kommunens personalpolitik ska bygga på att vi formar ett arbetsklimat som gör att anställda trivs och därmed får en god arbetsmiljö som utmynnar i att de blir goda ambassadörer för vår kommun.  

Utan att dessa fakta kommit i dagen, så vilar hela omstruktureringen på mycket lösa boliner. Nu igångsätts och omstruktureras en väl fungerande äldreomsorg, utan tanke på framtida konsekvenser och kostnader.

Ytterligare kommunal felsatsning kostar 1,8milj

Alliansen och socialdemokraterna har köpt tillbaka gamla Norrecco tomten för 1,8 miljoner kr. Huvudsyftet har varit att flytta återvinningsanläggningen dit. Ödeshögs partiet har reserverat sig mot beslutet, eftersom man anser att tomtmarken inte behövs och att de kommunala skattemedelen behövs för viktigare saker än ett tomt gärde. År 2008 köpte företaget Norrecco AB tomten för att användas till för en jordförbättringsanläggning. Redan 2010 gick företaget i konkurs och därefter har tomten inte använts. Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot köpet

Kommunledningens totala slapphet leder till 250.000kr + moms i skadestånd!

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har den 28/8-2013 tagit beslut om att kommunen ska betala Safirdruvans Konferens AB 250.000 kr plus moms, i skadestånd för en ej fullföljd hyres överenskommelse av fastigheten Mjölbyvägen 16-18 (Gamla kommunkontoret). Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot detta beslut som vi tycker är helt skandalöst

Här är Vår Reservation

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har den 28/8-2013 tagit beslut om att kommunen ska betala Safirdruvans Konferens AB 250.000 kr plus moms, i skadestånd för en ej fullföljd hyres överenskommelse av fastigheten Mjölbyvägen 16-18. Undertecknad har reserverat sig mot detta beslut

Ärendet som gällt att kommunen önskade förhyra lokaler i 5 år (Gamla kommunkontoret) för mottagande av ensam kommande barn utan vårdnadshavare. Förhandlingar hade förts mellan kommunen och Safirdruvans Konferens AB. Efter att en miljöbesiktning gjorts av lokalerna konstaterade kommunen att man inte ville gå vidare med att hyra lokalerna. Safirdruvan har därefter krävt ersättning för utebliven inkomst eftersom man vidtagit åtgärder för att lägga sin nuvarande verksamhet i ”malpåse”.

Kommunen har efter det i förhandlingar, gått med på att betala en ersättning om 250.000kr plus moms till Safirdruvans Konferens AB för en ej fullföljd överenskommelse.

Vår motivering till avslagsyrkande och reservation är att vi anser hela beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde har varit mycket bristfälligt. Information har saknats om vem som fört förhandlingar och vilken chef som har varit ansvarig att ge klartecken för en sådan affär, utan att ansvarig nämnd gett klartecken osv.

Vi har också ansett att kommunen ska bestrida skadeståndsanspråket eftersom lokalerna ej varit i fullgott skick.

Ödeshögs Partiets synpunkter på Sväm 1:1

Ödeshögs Partiet har lämnat följande synpunkter på planförslaget av fastigheten Sväm 1:1 som nu finns utställd för granskning och synpunkter.

Allmänna synpunkter

Ödeshögs Partiet har tidigare den 21/12-2011 skriftligen  reserverat sig mot kommunstyrelsens majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1, till förmån för vårt eget förslag om avslag. Vårt parti har också reserverat sig i kommunfullmäktige den 13/2-12 när beslut om köpet gjordes

Anledningen till våra avslagsyrkande var att det i beslutsunderlaget saknades uppgifter om marknadsundersökning, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad förhandskalkylerade tomtpriser eventuellt skulle bli i detta svårtillgängliga bergsområde.

Vid samma tidpunkt fanns också totalt 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, trots att ett 20-tal av dessa inte kostat mer än en krona styck.. Gator och VA var framdraget. Dessutom fanns ett stort antal villor till salu på den privata marknaden,

Sväm projektet ansåg vi därför vid denna tidpunkt vara ett ekonomiskt mycket äventyrligt projekt som helt saknade ordentlig analys. Samma ståndpunkt intar vårt parti också idag eftersom inga nya fakta kommit i dagen när området nu ska detaljplaneläggas.

Planbeskrivning

Området som inköpts av kommunen för 1,8 miljoner kronor är nog bland det mest otillgängliga bergsområde som finns i Ödeshögs kommun. Ödeshögs Partiet anser att området är det mest olämpliga som finns för att bebygga med villatomter, med tanke på kommande exploateringskostnader för att iordningställa området för villabyggnation. Tanken på framtida barnsäkerhet i området tycks helt ha glömts bort, med tanke på de djupa 25- 30 meters stup som finns i områdets gräns mot Vättern. Detta har inte omnämnts i beskrivningen, men måste förklaras och tydliggöras så att eventuella köpare av framtida tomter förstår att säkerhetsrisker av allvarlig art finns för barn längs Vätterns bergsstup. 

Ödeshögs Partiet konstaterar att detaljplanens beskrivning inte bara omfattar den del av fastigheten Sväm 1:1 som inköpts av kommunen den 13/2-12, utan också innefattar övriga delar av fastigheten Sväm 1:1. Vi anser att planbeskrivningen är mycket otydlig och inte rättvisande. Det blir omöjligt för den ej insatte att få klart för sig var villatomterna planeras att ligga i området. En utmärkning av kommunens delar i detaljplanen måste tillföras.

Vid kommunfullmäktiges beslut om köp den 13/2-12 beräknades att området kunde bebyggas med mellan 25 och 30 tomter. I planbeskrivningen som nu presenterats nämns att 55 tomter ska kunna byggas på området. Dvs 25 tomter mer än vad som beräknades när kommunfullmäktige gjorde inköpet av Sväm 1:1. Alltså måste detaljplaneläggningen omfatta ett större område än det som inköpts av kommunen. Varför har detta gjorts och vem ska stå för dessa extra kostnader eftersom kommunen nu väljer att också detaljplanelägga ett område på privatmark.. Är denne privatperson medveten om kostnaderna för detaljplaneläggningen av området.

Miljö

Enligt planbeskrivningen så beskrivs att Planområdet ligger inom riksintressant naturmiljö enligt 3 kap miljöbalken samt inom område av riksintresse enligt 4 kap2§ miljöbalken ”Vättern med öar och strandområden” Näraliggande Vättern utgör Natura 2000-område. Trots detta så anser kommunens utredare att en villabyggnation av 50 villor i området inte utgör en betydande påverkan av miljön.

Ödeshögs Partiet vill också på det bestämdaste påpeka att det inte någonstans står nämnt i planen vad för sorts villabyggnation det här är fråga om. Vi förutsätter att de villatomter som nu ska detaljplaneras är för året runt boende. Vi emotsätter oss helt villabyggnation för fritidsboende i området. Vi anser att dessa påpekanden ska tillföras planen..

Ödeshögs Partiet däremot anser att exploateringen av detta område utgör en betydande stark påverkan av miljön i området. Våra motiveringar härför är liksom vad planbeskrivningen själv beskriver, att 40-talet planerade villatomter ligger inom ett område av riksintresse. Vi gör bedömningen att området inte kan bli opåverkat när över 50 villatomter planeras i området och det mesta som då ska göras är sprängningar av berg för att klara både schaktning av tomter dragning av vägar vatten och avlopp. Vi anser att en betydande del av området då kommer att förändra sin karaktär, varför vi anser att en miljökonsekvensbeskrivning av hela området är befogat innan bebyggelse får ske i området.

 Det som ytterligare talar för vår ståndpunkt är hur näraliggande grannfastigheters natur av riksintresse belastas när över 50-talet tomtfastigheter ska bebyggas i området. En direkt följd av detta anser vi leda till en ökad befolkning som finner nya strövområden för friluftsliv i närområdet. Denna beskrivning saknas helt i nuvarande planbeskrivning av området och bör tillföras detaljplanen.

Eftersom området omfattar 50-talet villatomter och det i sin tur betyder ökad befolkning och det i sin tur betyder troligtvis barn i området. Ödeshögs Partiet saknar helt i beskrivningen, utrymme för lekplatser åt barn som kommer att växa upp i området samt parkeringsplatser för besökare, vilket vi anser bör tillföras detaljplanen,.

Radon/ Geoteknisk undersökning

I planförslaget beskrivs att Ödeshögs tätort till stora delar är ett högriskområde för radon enligt SIG:s undersökning från 1988, men att denna undersökning ej täcker Sväm-området. Planbestämmelse om att radon säkert byggande föreslås som bestämmelse i planen anser vi vara en förutsättning för att kunna exploatera området. Detsamma gäller, den geotekniska undersökning som planeras att göras under planperioden.  Ödeshögs Partiet anser att båda dessa undersökningar ska göras innan planorådet börjar att exploateras för att slippa framtida problem, vid byggnationer.

Upphävande av strandskydd

Ödeshögs Partiet har uppfattningen att detta inte får göras. Istället måste planförslaget ändras så att kommunen slipper ansöka om upphävande av strandskyddet mot Vättern.

Jakt

Inom planområdet och i fastigheterna runt om finns sen urminnes tider jaktmarker vars arrendatorer bedriver jakt på de tider när byten är lovliga. Genom en omfattande villabyggnation på fastigheten Sväm 1:1 så kommer troligen denna jakträtt framförallt med kulvapen att bli betydligt inskränkt för arrendatorerna. Detta finns ej omnämnt i detaljplaneförslaget

Ödeshögs Partiets budgettal i kommunfullmäktige 2013

Ödeshögs Partiets yrkande i 2013 års budget avslogs av den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna.  Ödeshögs Partiet reserverade sig mot beslutet.

Här nedan följer partiets inlägg i budgetdebatten.

Ödeshögs Partiet har gått till val på att helhjärtat satsa på att utveckla Ödeshögs kommun. Vårt motto är att tro på att utveckla Ödeshög som egen kommun och att alltid satsa för Ödeshögs bästa.

Det här har vi fört fram till väljarna genom vårt politiska program, i vårt valmanifest och på vår hemsida, samt vid våra torgmöten och i direktkontakter med våra väljare.

Ödeshögs Partiet anser att en förutsättning för kommunens fortlevnad är att vi kan bryta den nedåt gående trenden med befolknings minskning och istället få till stånd en befolkningstillväxt.

Fortsätter kommunen att minska invånareantalet så får det negativ följverkan i form av minskat skatteunderlag och mindre pengar, till att klara i stort sett alla områden som kommunen har ansvar för. Skattehöjningar kan kanske i ett sådant läge, akut hjälpa till, men långsiktigt leder det till en ohållbar situation.

Ödeshögs Partiet har vid varje budgettillfälle som vi verkat i, som politiskt lokalparti i Ödeshögs kommun, arbetat för att Kommunen ska har en god och stark ekonomi. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans

Ödeshögs Partiet vill i 2013 års förslag till budget ha högsta möjliga kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen.Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas.

 För att aktivt arbeta för att bryta den negativa befolkningstrenden anser Ödeshögs Partiet att vi måste sätta till mer ekonomiska resurser för detta ändamål. Ödeshögs Partiet ställer i stort sett upp på den budget som presenterats i våra handlingar men anser att kommunfullmäktige ska göra omdisponeringar i budgeten för att göra detta möjligt.

En del i detta anser vi i Ödeshögs Partiet, är skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad marknadsföring av vår kommun. Vi har uppfattningen att detta på sikt kan bryta den negativa befolkningstrenden i vår kommun och kanske samtidigt leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen.

Vårt parti vill satsa över 1miljon kr i 2013 års kommunala budget för detta ändamål, genom att både omdisponera och effektivisera kommunal verksamhet. Och då frågar sig naturligtvis vän av ordning, hur kan detta vara möjligt och hur har ni tänkt att finansiera detta?

Jo Ödeshögs Partiet vill slopa den Ödeshögska borgerlighetens egna framtagna kommunala vårdnadsbidrag, som vi anser vara både orealistiskt och är en kostnad som en liten kommun inte själv ska bekosta.

 Detta ska den borgerliga regeringen i så fall finansiera via staten Inte en liten kommun med 3500 skattebetalare.

 Denna påfunndna kommunala ansvarslöshet skulle finansiera ca 300000 kr av vår omdisponerade miljon.Från dessa pengar vill vi från Ödeshögs Partiet lägga 120.000kr till skollunch för gy-eleverna samt resterande 180.000kr till marknadsföring av kommunen

Lika omdömeslöst har den borgerliga majoriteten och Socialdemokraterna i kommunen handlat när det gällt att föreslå en kommunal barnbonusreform om 10.000kr per barn i 2013 års budget. Syftet sägs vara att öka befolkningen. Kostnaden är kalkylerad med 500.000kr i budgetförslaget.

Ödeshögs Partiet anser att förlaget är mer eller mindre ren galenskap. Vi anser vår kommun har bra mycket viktigare saker att arbeta med än att i dagsläget ge bonus till barnafödande och nyadoption.

I vårt land finns sedan många år ett statligt barnbidrag till varje barnfamilj vilket vi tycker är bra. Att kommunalt införa en sådan reform tycker vi inte kan gagna syftet att vända kommunens negativa befolkningsutveckling.

Barnbonusreformen säger vi från Ödeshögs Partiet nej till. Denna uppfinning i kommunal ansvarslöshet finansierar ca 500.000 kr av vår omdisponerade miljon till marknadsföring.

 Totalt har vi nu omdisponerat 180.000+500.000kr = 680.000kr

Återstår att finansiera övrigt

Genom att göra en 3,5% rationalisering och effektivisering av administrativa tjänster i kommunen 2013, skulle  vi få ytterligare 322.000kr att kunna omdisponera och överföras till marknadsföring av kommunen så snart det kunde genomföras.                          

För att uppnå de 1,1 miljonerna i omdisponering av budgeten så föreslår vi att Alla kommunala sammanträden förläggs kvällstid år 2013. Detta skulle innebära att ytterligare 150.000kr överförs till marknadsföring av kommunen.

Sammanräknat blir detta 1.152.000kr

Om vi nu också tar och tittar på en annan del av budgeten och skärskådar hur näringspolitiken ser ut i vår kommun så kan vårt parti konstatera att det här är frågan om en diversehandel av stora mått.

Vi vill ha en snar ändring på detta förhållande. Vår näringslivsansvarige har ansvar för näringslivsfrågor, kultur, fritid, bibliotek och dess personal, komvux och musikskola, invandrarfrågor och nu senaste året också VD för Ödeshögs kommuns största kommunala bolag.

Näringspolitiken i Ödeshög får inte enligt vår mening, fortsätta vara en diversehandel. Vi anser att Den snarast måste renodlas. En rätt genomförd näringslivspolitik i kommunen kan på sikt leda till företagsetableringar, samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen.

Ödeshögs Partiet anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen alla verksamheter i vår kommun. Vår uppfattning är att kommunen måste arbeta mer för att vara en god arbetsgivare.  

Vi vill att kommunens personalpolitik ska bygga på att vi formar ett arbetsklimat som gör att anställda trivs och därmed får en god arbetsmiljö som utmynnar i att de blir goda ambassadörer för vår kommun.

Ödeshögs Partiet vill också prioritera att vi ha en bra äldreomsorg i kommunen. Partiet vill arbeta för att vi ska ha en god kvalitet i verksamheten, som ska ge trygghet för våra äldre.

 Vi vill ha en bra service, där man snabbt och enkelt får kontakt med verksamheten. Vi vill också garantera att Äldreomsorgen ska vara på en värdig nivå. Ödeshögs

Äldreomsorgen ska alltid ha kvalificerad personal och en personaltäthet som klarar verksamhetsuppdraget.Vårt parti säger nej till kvalitetsförsämringen av äldreomsorgen och kräver ett omedelbart stopp av den nu pågående neddragningen samt en total översyn av beslut och strategi som tagits i dessa ärenden.

Ödeshögs Partiet vill också lägga förslag om att en ny äldreomsorgsutredning görs i vår kommun under år 2013. Den ska också innefatta den nya sjukvårdsreformen. Vi vill också ha en total översyn av beslut och strategi som tidigare tagits i dessa frågor.

Utredningen anser vi, ska också innefatta förslag om att förändra nuvarande arbetsorganisation inom äldreomsorgen. Vi vill införa självstyrande grupper där de anställda blir mer delaktiga i verksamheten och får större befogenheter, vilket på sikt leder till effektivare resursanvändning.

Inom utbildningsområdet så vill Ödeshögs Partiet skapa förutsättningar för kommuninnevånarnas rätt till livslångt lärande i kommunen.

Vi anser att utbildningsverksamheten måste ha en tillfredsställande personaltäthet med kvalificerad personal för att verksamheten ska nå nationella och kommunalt uppsatta mål.

Ödeshögs Partiet vill också lägga som förslag att omedelbart utreda och klargöra den ekonomiska grunden för kvarvarande bygdeskolor och Musikskola, en helhets beskrivning i plus och minustermer av den kommunala ekonomin.

 Vad gäller anslagen till 2013 års investeringsbudget så finns avsatt 1 miljon kr för investeringar till nyinköpta Svämb-området.

Ödeshögs Partiet yrkar avslag på investeringen.

Ödeshögs Partiet vill inte framstå som att vi är emot framtida satsningar i vår kommun, vilka syftar till att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Tvärtom vi välkomnar allt som kan göras för att bryta denna 40-åriga negativa trend.

Den investering som den borgerliga alliansen tillsammans med (S) nu vill göra tror vi inte på av följande anledningar.

1)   I Ödeshögs kommun finns idag totalt 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, där gator och VA är framdragna samt ett stort antal villor till salu på den privata marknaden.. (Skrapegården 9st, Åby Norrgård 1st, Hästholmen 1st, Trehörna 17 gamla och 9st i nya området) Ca 20-talet av dessa är tomter har varit till salu för endast 1 krona/st men har ännu inte kunnat säljas.

2)   Investeringen i Svämb anses möjliggöra ytterligare cirka 25-30 nya tomter, vilket kommer att spä på det redan stora utbudet av lediga tomter i kommunen..

3)   När beslutet togs om att köpa in Sväm-området så saknades i beslutsunderlaget en marknadsundersökning, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt förhandskalkylerade tomtpriser

4)   Ödeshögs Partiet reserverade sig mot köpet av Svämb området. Svämb projektet anser vi vara ett mycket äventyrligt projekt som helt saknar en ordentlig analys.

 Herr ordförande Jag har med de här inledande orden Deklarerat hur Ödeshögs Partiet vill ha inriktningen på kommunalpolitiken i vår kommun ska vara i 2013 års budget.

Med anledning av det vill vi från Ödeshögs Partiet framföra att vi i stort ställer upp på den budget som presenterats i våra handlingar men yrkar på följande omdisponeringar för avsättning till marknadsföring av kommunen

Ödeshögs Partiets yrkande om omdisponering i 2013 års budgetförslag:

YRKANDE

Att Kommunalt Vårdnadsbidrag 300.000kr tas bort från Bun:s budget 2013 Från dessa pengar läggs 120.000kr  istället till skollunch för gy-eleverna samt resterande 180.000kr  till marknadsföring av kommunen

                 ,                                                                                    

Att inte implementera barnbonusreformen 500.000kr  (10.000kr per barn). Dessa pengar tillförs istället till marknadsföring av kommunen

Att 3,5% rationalisering, effektivisering av administrativa tjänster i kommunen 2013 motsvarande 322.000kr överförs till marknadsföring av kommunen så snart det kan gå.                             

Att Alla kommunala sammanträden förläggs kvällstid 2013 innebärande 150.000kr överförs till marknadsföring av kommunen.

Att en omorganisation av näringslivspolitiken görs under 2013                                  

Näringslivsansvarig frigörs för prioriterat arbete med marknadsföring och fler arbetstillfällen till kommunen.

 Att en utvärdering av den nya tjänstemannaorganisationen görs under 2013.                                                             

Att en ny äldreomsorgsutredning görs under 2013 med syftet att också innefatta nya sjukvårdsreformen, där en Total översyn görs av beslut och strategi som tidigare tagits i dessa frågor.

Utredningen ska också ska innefatta förslag om att förändra nuvarande arbetsorganisation genom införandet av självstyrande grupper för personal inom äldreomsorgen, för effektivare resursanvändning.

Att omedelbart utreda och klargöra den ekonomiska grunden för kvarvarande bygdeskolor och Musikskola, en helhets beskrivning i plus och minustermer av den kommunala ekonomin.

Att 1 miljon kr till investeringen i Svämbprojektet avslås. Pengarna vill vi istället avsätta till deponi av gamla soptippen.

ÖP-FÖRSLAG BUDGET

SUMMA

Till Marknadsföring

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag

300000

180000

Nej till Barnbonusreform

500000

500000

3,5% Effektivisering adm. Tjänster

 

 

(8st 600.000kr, 11st 400.000kr = 9,2miljoner

322000

322000

Alla sammanträde kvällstid 181.243kr

150 000

150000

 

 

 

Totalt till marknadsföring av kommunen

1 272000 kr

1 152000 kr

Borgligheten vägrar ta med grava anmärkningar i verksamhetsberättelse!

ÖP-ledamoten i socialnämnden Jan Fredriksson har reserverat sig mot att socialnämndens borgerliga majoritet och socialdemokraterna, inte med ett enda ord i verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige har nämnt att man fått ta emot allvarlig kritik från både Socialstyrelse och Länsstyrelse. Eftersom detta inte görs så undanhåller socialnämnden viktiga fakta för både kommunfullmäktige och väljarna menar ÖP-ledamoten.

Inte ett ord om de grava brister som socialstyrelsen och länsstyrelsen påpekat inom IFO:s verksamhetsområde:

Socialstyrelsens tillsyn enligt socialtjänstlagen avseende handläggningen av barnavårdsanmälningar och utredningar avseende barn.

Socialstyrelsens tillsyn enligt socialtjänstlagen av ungdomsboendet i Ödeshög.

Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen i Ödeshögs kommun

 Inte ett ord om personalproblemen inom äldreomsorgen 

"Vi har haft stora personalproblem av psykosocial karaktär. Detta är ingen hemlighet. Det är inte ens fel att två träter och det hela bör belysas på något sätt.- Personalen är vår viktigaste tillgång, är inte den i harmoni så blir jobbet därefter".

"Den politiska delen av socialnämnden har varit mindre bra. Detta har jag tagit upp i min skrivning av ”ett år som nämndledamot i Socialnämnden”

Det allvarligaste här är att nämndledamöterna inte få ta del av de ärenden som kommunallagen föreskriver avslutar Jan Fredriksson sin reservation.

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut om seniorboende!

Kommunstyrelsens borgerliga majoritet har tillsammans med socialdemokraterna vid  sammanträdet den 2012-02-29 beslutat att ge direktiv till ÖBO:s årsstämma att bygga fyra enplanslägenheter för seniorer i kvarteret Limhallen.

Mot detta beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget förslag, om att kommunen först borde låta utreda och ta reda på mera fakta samt ta ett långsiktigt helhetsgrepp på hela äldreomsorgens behov av särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende innan man sätter igång ett dylikt projekt. Ödeshögs Partiet har f.ö. föreslagit detta redan vid KSAU 2011-04-26 och vid budgetsammanträdet i november 2010.

Det här anledningen till vår reservation

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-02-29 fanns inga som helst ekonomiska fakta eller behovsanalyser presenterade vad byggnationen skulle kosta. Man ansåg att detta låg inom Ödeshögsbostäders ekonomiska ram. Kommunalrådet uppskattade mellan tummen och pekfingret att kostnaden skulle ligga på ca 1-2miljoner per enplanslägenhet. Fö så hänvisade han i arbetsutskottet undertecknad att ta kontakt med kommunalrådet i Boxholm, eller att åka dit för att se ett nyuppfört seniorboende för att få fram fakta i ärendet.

Ödeshögs Partiet har inget emot att vi satsar för framtiden, tvärt om, vi tycker att detta är ett måste om vi ska fortsätta vara egen kommun. Vad vi inte tycker om och som vi tycker är förödande för kommunen är att, borgerligheten och socialdemokraterna här i Ödeshög ger sig in i projekt som inte tar hänsyn till den kommunala helheten.

Borgerligheten vare sig planerar, utreder eller konsekvens beskriver verksamheter som ska genomföras, där de flesta inte ens har ett ekonomiskt underlag som är värt namnet. Det här handlar istället om en borgerlighet, som i ren desperation nu försöker sätta igång byggen för att visa väljarna hur bra man styr och ställer i Ödeshögs kommun.

Det är många stora planer i luften som ska genomföras i Ödeshög inom en snar framtid, logistikcentrum Backasand, inköpet av markområde i Svemb för villabyggnation, förslaget om att placera delar av den kommunala dagisverksamheten i Klockaregårdens särskilda boende samt den nya äldrereformen, där kommunen ska ta över funktioner från Landstinget.

För väljarnas bästa hoppas vi i Ödeshögs Partiet, att vår kommun överlever det oansvariga spekulativa risktagandet i den politik som nu drivs från borgerlighet och socialdemokratin i Ödeshög.

Interpellation till Socialnämndens ordförande

 angående Socialstyrelsens kritik av Ödeshögs kommun.

Ödeshögs Partiet har till Kommunfullmäktige ställt fyra frågor till Kristdemokraternas ordförande i socialnämnden med anledning av Socialstyrelsens allvarliga kritik. Det här är vår syn på hur socialnämnden hanterat detta ärende

Jag vill med anledning av det svar jag fått från Socialnämndens ordförande tillika, den borgerliga alliansens  Birgitta Widén Blomberg från Kristdemokraterna tacka för beskrivningen av hur socialnämnden agerat utifrån mina frågeställningar i interpellationen.

För att alla här i kommunfullmäktige församlingen ska förstå vad det här handlar om, för ytterst allvarliga brott mot lagstiftningen, så vill jag först göra en kort rekapitulation av hur Socialstyrelsen bedömt bristerna hos Ödeshögs socialnämnd när det gällt utredningar om barn.

Enligt Socialstyrelsens redovisning från tillsynen konstaterades att det fanns 51 pågående utredningar, det framgick inte om dessa var genomförda eller avslutade. Flera av dessa utredningar var flera år gamla, en 4 år gammal. Av samma redovisning framgick också att det fanns 24 aktualiseringar, där ställningstagande om utredningar saknades.

Enligt Socialstyrelsen har socialnämnden brutet mot följande paragrafer i Socialtjänstlagen:

1)11kap 1§ Sol: Utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden

2) 11 kap 2§ Sol En utredning som berör barns skydd ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 4 månader

3) När åtgärder rör barn ska det enligt  1kap 2§ Sol särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver

4) 11 kap 5§ SOL Handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras

5) 7§ Enligt förvaltningslagen ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

6) När Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande insatser, framgår att detta ska dokumenteras.

Socialstyrelsen fann att bristerna i kommunens hantering av dessa ärenden var oacceptabla och att detta var oförenligt med principen om barnets bästa.

Kommunen har inte heller uppfyllt kraven om dokumentation på ett rättssäkert sätt, vilket enligt Socialstyrelsen innebär att rättssäkerhetenkan sättas ur spel.

Tillsyn som gjorts av Socialstyrelsen, efter Lex Sara anmälningar har gjort mig illa berörd, dels som individ men också såsom kommunalt förtroendevald i Ödeshögs kommun. Jag och Ödeshögs Partiet skäms över hur socialnämnden i vår kommun åsidosatt sina uppgifter som ansvarig nämnd för den sociala omsorgen.

Det borde för övrigt alla göra i den här församlingen, nu när vi fått veta på vilket oproffesionellt sätt Socialnämnden hanterat dessa ärenden. Jag skulle vilja kalla det grovt tjänstefel och åsidosättande av tjänsteplikten

Hela ansvaret för hanteringen av barnfrågorna är oacceptabla och oförenliga enligt Socialstyrelsen och vilar naturligtvis ytterst helt på den borgerliga majoriteten här i kommunen, som har ansvaret över hur den praktiska förvaltningen går till när man behandlar ärenden som rör barn. Ingen kan undandra sig detta ansvar.

Det är inte utan att man ändå frågar sig hur kunde denna situation uppstå och varför? En grym tanke som slagit mig är att detta kan ha varit en ohelig allians mellan förvaltning och den högsta politiska ledningen i kommunen för att hålla många utredningar öppna med syftet att spara pengar åt kommunen. Faktum är ju att Utredningar som inte är avslutade behöver inte leda till någon åtgärd som kostade pengar för kommunen. Men jag håller mig till att det är en tanke som jag i dagsläget inte vare sig kan bevisa eller har fakta för.

När det gäller svaret på min Interpellations första fråga:

Vad tänker ordföranden göra åt den allvarliga kritik som nu har riktats mot Ödeshögs kommun?

 så svarar ordföranden på första frågan att hon vidtagit de åtgärder som behövs, gjort en arbetsmiljökartläggning och tillsatt en en samordnare som har lednings och uppföljningsansvar inom IFO.

Det kan så vara, men vad menar egentligen ordföranden med att hon vidtagit de åtgärder som behövts, VILKA åtgärder menar ordföranden?

I interpellationens andra fråga har jag ställt frågan:

Vad tror ordföranden är anledningen till att så många utredningar inte är avklarade, flera är till och med  3-4 år gamla?

I Svaret på denna fråga blottlägger KD ordföranden, den borgerliga majoritetens inställning till anställd personal i den här kommunen. Här skyller hon ifrån sig på att personalen skulle ha varit syndabockar.

Hon tar inget ansvar för hur hon och socialnämnden har agerat. Istället skyller hon på att det varit en ryckig personalförsörjning, att personal valt att låta tjänster vara vakanta och dessutom tillåter hon sig att skylla på att personal varit borta på grund av vård av barn.

 Jag har aldrig varit med om att en ordförande har sjunkit så lågt i en redogörelse till kommunfullmäktige. Var har ansvaret funnits och vem ska ta ett ansvar när dylika situationer uppstår?  Enligt min uppfattning så är det Socialnämndens ansvar.

Ordföranden hänvisar i övrigt till den skrivelse som skickats som svar till Socialstyrelsen, där IFO-chefen ensam avgett ett svar på det oacceptabla tillvägagångssättet. Från denna skrivelse som för övrigt hela Socialnämnden står bakom och utgör svaret från Ödeshögs kommun skyller IFO-chefen på att en handläggare inte varit mäktig sin uppgift.

Åter igen pekas en av personalen ut som syndabock på ett billigt och förutmjukande sätt av både socialnämnd och IFO-chef.  Nämnden och IFO-chefen säger här till sitt försvar att, med facit i hand borde andra åtgärder ha vidtagits från arbetsledningens sida i form av arbetsrättsliga åtgärder. Vad då för åtgärder Avsked eller varning?

Vad som är det sorgeliga och som är ett ännu tydligare bevis på hur Ödeshögs kommun skyller ifrån sig, är att Socialnämnden helt och hållet, mer eller mindre utpekar denna enda person som ensam ansvarig för att de 51 utredningarna inte var avslutade

Jag kan konstatera, att vid detta tillfälle hade två st socialsekreterare själva valt att sluta vid förvaltningen. I media den 8 februari 2012 hade en Corren artikel om detta och den var inte nådig mot kommunen.

Jag har själv varit i kontakt med två av dessa tidigare anställda. Till mig säger dom, att vare sig stöd eller rutiner fungerade på förvaltningen. Man kände att man inte kunde stå för det jobb man gjorde. Båda var anställda av IF-chefen och nya i befattningen som socialsekreterare samt saknade stöd. Därför slutade man på egen begäran i kommunen.

Interpellationens tredje fråga har jag ställt frågan:

Anser ordföranden att anställd personal och dess chefer har rätt kompetens och utbildning för att verka inom socialtjänsten, mot bakgrund av Socialstyrelsens allvarliga kritik, där alla anmärkningar mot kommunen strider mot svensk lagstiftning?

Ordföranden har här svarat enkelt med ett kort ja

Detta korthuggna svar ställer naturligtvis följdfrågan hur ordföranden kan svara på detta lättsamma sätt. Vi har ju konstaterat att Socialstyrelsen har funnit att bristerna i kommunens hantering av dessa ärenden var oacceptabla. Det var oförenligt med principen om barnets bästa. Kommunen hade inte heller uppfyllt kraven om dokumentation på ett rättssäkert sätt. Enligt Socialstyrelsen så kunde rättssäkerheten sättas ur spel.

Om personalen nu hade rätt kompetens och utbildning för att verka inom socialtjänsten hur kommer det sig då att så många allvarliga fel hade gjorts mot lagstiftningen.

Enligt min och Ödeshögs Partiets tolkning så handlar det ju om inkompetens inom förvaltningen där socialnämnden har det högsta ansvaret. Jag tycker att ordföranden här talar emot sig själv, först skyller hon allt brott mot lagstiftningen på sin personal och sedan i andra fallet så tycker ordföranden att anställd personal och dess chefer har rätt kompetens och utbildning.

I interpellationens fjärde fråga har jag ställt frågan:

Har socialnämnden och dess ordförande tidigare varit ovetande om de brister som nu upptäckts i samband med tillsynen?

Här ger ju ordförande svar på att hon faktiskt blivit kontaktat av en av de anställda i förvaltningen strax före Socialstyrelsens tillsyn. Det är ju märkligt att ordförande 6 månader efter sitt tillträde inte hade fått vetskap om det som höll på att hända inom förvaltningen om man ser till vilket ansvar som vilar på uppdraget. Jag konstaterar att bristen på kommunikation i förvaltningen tydligen varit lika med noll.

 Reservation mot köp av tomtområde i Svämb

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot kommunfullmäktiges borgerliga majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för 1,8 miljoner kronor till förmån för eget förslag om avslag..

Ödeshögs Partiet vill inte framstå som att vi är emot framtida satsningar i vår kommun, vilka syftar till att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Tvärtom vi välkomnar allt som kan göras för att bryta denna 40-åriga negativa trend.

Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas. Detta är en förutsättning om vi ska överleva som egen kommun. Ödeshögs Partiet vill därför ha högsta kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommun

Ödeshögs Partiet vill dock inte ha satsningar på äventyrliga projekt. Inga nya kommunala projekt anser vi får påbörjas, utan att väl genomarbetade beslutsunderlag presenterats. Sväm projektet anser vi vara ett mycket äventyrligt projekt som helt saknar ordentlig analys.

Det köp som den borgerliga alliansen tillsammans med (S) nu vill göra tror vi inte på av följande anledningar. Därför har vi yrkat avslag på förslaget.

I Ödeshögs kommun finns idag totalt 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, där gator och VA är framdragna samt ett stort antal villor till salu på den privata marknaden..

(Skrapegården 9st, Åby Norrgård 1st, Hästholmen 1st, Trehörna 17 gamla och 9st i nya området)

Ca 20-talet av dessa är tomter har varit till salu för endast 1 krona/st men har ännu inte kunnat säljas.

 Ödeshögs Partiet tror därför inte på att det idag finns förutsättningar att satsa på ytterligare villa byggnationer i kommunen. Detta sedan det visar sig att det i dagsläget inte gått att sälja en enda av det stora antal lediga tomter som redan finns i kommunen, trots att ett 20-tal av dessa inte kostat mer än en krona styck. Markområdet som nu ska köpas in i Sväm anses möjliggöra ytterligare cirka 25-30 nya tomter, vilket kommer att spä på det redan stora utbudet av lediga tomter i kommunen..

I beslutsunderlaget har inte heller presenterats någon som helst marknadsundersökning, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad förhandskalkylerade tomtpriser eventuellt kommer att bli i detta svårtillgängliga bergsområde

Motion till Kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun.

Ödeshögs kommunfullmäktige beslutade i december 2009 att omorganisera äldreomsorgen i kommunen. Äldreomsorgen skulle organiseras, genom att ett nytt Äldrecentrum skulle bildas i anslutning till boendena vid Solgården. Inställningen var att äldre kommuninnevånare hellre väntade hemma, än önskade bo i särskilt boende. Samtidigt skulle det särskilda äldreboendet i Klockaregården stängas och brukarna överflyttas till Solgården. Omorganisationen innebar att 28 lägenheter för det särskilda äldreboendet skulle tömmas på brukare och samtidigt skulle dessa överflyttas till det nya äldrecentrumet vid Solgården.

Samtidigt omorganiserades också det sk korttidsboendet, med sex egna utrustade platser  i gamla terapilokalen, avsett för att avlasta anhöriga samt uppskjuta flytt till särskilt boende. Denna avdelning överflyttades för att inrymmas i Rosengårdens särskilda äldreboende. Därmed minskades denna avdelnings mottagningskapacitet från 19 platser till 13 platser, samtidigt som korttidsboendets enkelrums inrymning, nu trängdes ihop och fick ta emot två brukare per rum.

I samma omorganisation flyttades också den psykosociala avdelningens verksamhet över från hantverkshuset och från den psykosociala dagverksamheten i Mullvaden, in i före detta korttidsboendets sex utrymda platser i de gamla terapilokalerna. Genom dessa drastiska åtgärder, ansåg kommunfullmäktiges majoritet att man kunde reducera kostnaderna för socialnämnden med ca 6 miljoner kr och få socialnämndens blödande ekonomi på fötter. Ödeshögs Partiets ledamöter protesterade och reserverade sig mot beslutet i kommunfullmäktige

Innebörden innebar i praktiken att Socialnämnden slapp hyreskostnaderna till ÖBO för de 28 tomma servicelägenheterna i Klockaregården, samtidigt som kommunen skulle garantera hyresförlusten till bostadsbolaget och att dessa kostnader lades över på annan kommunal verksamhet.  .

I sin förlängning har beslutet från 2009 också inneburit att socialnämnden gått vidare i sin uppgift att omstrukturera äldreomsorgen till Solgården, med att först varsla 29 st anställda, (22,36 årsanställda) alla inom vården, om uppsägning på grund av övertalighet, för att något år senare konstatera att övertalighet ej funnits och därefter återtagit de uppsagda till nya anställningar.

Följderna av kommunfullmäktiges beslut från december 2009, är nu att kommunen har skärpt bedömningen för särskilt äldreboende och trygghetsboende. Sammanlagt har 34 platser inom det särskilda boendet försvunnit om allt hade gått enligt alliansens planer.  De äldre människor som är i klart behov av dessa boenden uppmanas i stället av socialförvaltningen att bo kvar hemma så länge som möjligt.Plats finns nu inte att få pga neddragningarna. Fortfarande bor emellertid sex personer kvar på Klockaregårdens serviceboende tack vare sin kvarvarande besittningsrätt.

Pga neddragningarna växer därför behovet för dessa boendeformer i vår kommun, samtidigt som 22 lägenheter fullt utrustade för serviceboende står outhyrda och tomma till ingen nytta. Att inget göra åt detta bedrägliga förhållande, anser vi vara en ren misshushållning från den styrande politiska majoriteten i vår kommun. De gjorda kommunala investeringarna i Klockaregårdens äldreboende har kostat mycket av skattebetalarnas pengar och skulle kunna börja användas omgående bara viljan finns.

Vi från Ödeshögs Partiet vill garantera att äldreomsorgen i vår kommun ska ha en hög kvalitet och vara på en värdig nivå och har därför svårt att se hur socialdemokrater och den borgerliga alliansen resonerat när man har försämrat äldreomsorgen i Ödeshög. 

Ödeshögs Partiet vill med anledning av det ovan anförda föreslå kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige återtar sitt gamla beslut om att stänga Klockaregården och istället tar beslut om att öppna upp en eller två avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende , för att på sikt komma tillrätta med de väntetider som idag finns inom äldreomsorgen i Ödeshög.

Att korttidsboendet återflyttas till sin tidigare placering

Att den psykosociala verksamheten överflyttas till en av de nedlagda avdelningarna på Klockaregården

För Ödeshögs Partiets kommunfullmäktigegrupp

 Charles Eriksson

Gruppledare

Motion angående Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern

Undertecknad med flera av KF:s nuvarande ledamöter motionerade för ett antal år sedan om

Att kommunen tar initiativ för att förverkliga och få till stånd ett våtmarksområde vid Ålebäcken enligt det förslag som tidigare fanns nämnt i Alvastra projektet från år 1998

Att kommunen låter utreda om det vid Orrnäsåns utlopp i Vättern är möjligt att skapa lekplatser för Öring efter en mindre schaktning och fyllning i just åmynningen som ligger en dryg meter ovan Vätterns vattenyta.

Kommunfullmäktige besvarade motionen med att delge motionärerna inkomna yttrande samt uppmanade till dialog med Leader-kontoret.

Ingen instans avslog motionen, tvärtom ansåg miljö och byggnämnden att man var positiv och välkomnade de i motionen föreslagna projekten, men ansåg att man ej kunde påta sig rollen som projektledare för projektet

Kommunfullmäktige beslutade dessutom att dåvarande Miljö och byggnämnd fick uppdraget att samla intressenter för bildandet av ett vattenråd. Miljö och byggnämnden svarade dock Kommunfullmäktige med att man inte tänkte göra detta.

Nu har det gått snart fyra år sedan motionen skrevs och miljöfrågor har blivit allt viktigare för livskvalit’e och rekreation. Fortfarande är motionens intentioner och förslag i högsta grad lika viktiga att försöka få förverkligade som tidigare. Allt med tanke på att stärka möjligheterna för bättre och fler reproduktionsområden för olika fiskarter i Vättern samt för att bevara kommunens status som attraktiv plats för turism och fritidsfiske..

Med stöd av ovanstående, inkluderande medsända bilagor yrkas:

Att kommunfullmäktige åter prövar frågan om att nu få till stånd ett projekt för att inom några år få förverkligat ett våtmarksområde vid Ålebäcken enligt det förslag som tidigare fanns nämnt i Alvastra projektet från år 1998

Att

 kommunen låter utreda om det vid Orrnäsåns utlopp i Vättern är möjligt att skapa lekplatser för Öring efter en mindre schaktning och fyllning i just åmynningen som ligger en dryg meter ovan Vätterns vattenyta.

Med vänliga hälsningar och hopp om ett förverkligande

Ödeshögs Partiet

gnm Charles Eriksson

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

Läs mer under Vårt parti