ÖDESHÖGS PARTIET

 

         

 

Bli medlemmar

 

i Ödeshögs Partiet.

 

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

 

 

       

 

 

                    På denna sida görs bl.a inlägg i olika frågor från våra medlemmar .               

 

Hej alla Medlemmar i Ödeshögs Partiet!
 

 

Ödeshögs Partiet har hållit årsmöte 2014.

 

Ödeshögs Partiet har haft årsmöte. I årsberättelsen framhåller partiet att året kännetecknats av ett ihärdigt oppositionsarbete, där huvudintrycket är att den borgerliga majoriteten och en förborgerligad socialdemokrati regerat Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag. Trots detta anser partiet att man gjort minnesvärda avtryck i Ödeshögs Politiken. I budget arbetet har partiet slagits för att få mer resurser för att skapa befolkningstillväxt i kommunen. Partiet har ansett att pengarna som satsats på kommunala vårdnadsbidrag och barnbonusbidrag är direkt felaktiga och kan anses som ett stort slöseri med kommunala skattepengar. Samma ståndpunkt uttrycker partiet när det gäller etableringen och exploateringen av nyinköpta Svemb området.  Vid årsmötet fastställde partiet också sitt partiprogram för åren 2014-2018, vilket ska användas som valplattform inför det kommunala valet i höst.

MÖTEN

Ödeshögs Partiet har under verksamhetsåret samlats till, tre medlemsmöten varav ett var årsmöte. Därutöver har framförallt KS/KF-gruppen samlats till10 st kombinerade, partigruppmöten och styrelsemöten. De flesta helgfria torsdagarna kl 10.30 har de medlemmar som önskat, träffats för gemensamma fikaträffar på bokcaféet Lovisa. Vid samtliga våra  möten och träffar, har alltid våra medlemmar varit välkomna att delta i. Efter semestern genomfördes en utbildningsdag för våra förtroendevalda med inriktning på valstrategi och budget. Åtta av våra förtroendevalda medverkade denna dag.

 

 

VERKSAMHETEN  2013

 

Ödeshögs Partiets strategi för att vara med och bestämma i politiken, har under året varit att i nämnder styrelser och Kommunfullmäktige lägga egna förslag, föra en debatt, argumentera för dessa tills ett beslut har fattats. När partiet har ogillat framlagda förslag har vi reserverat oss, antingen muntligt eller skriftligt, för att visa att vi ej tyckt om besluten. Därutöver har vi som oppositionsparti använt oss av motioner, interpellationer, enkla frågor i kommunfullmäktige.

 

Ödeshögs Partiets tredje år i kommunalpolitiken får kännetecknas, liksom tidigare år av oppositionsrollen. Vårt parti har i princip fått ikläda sig rollen i nästan ensam majestät.  Huvudintrycket är att den borgerliga majoriteten i Kommunfullmäktige med god hjälp av en förborgerligad Socialdemokrati, regerar Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag.

 

I en demokrati är ju som alla vet, alltid majoritetens beslut som gäller oavsett om det är rätt eller fel. Agerandet är dock en del av politikens avigsidor, för ett ensamt oppositionsparti, när en majoritet alltid bestämmer vad som är rätt och fel, oavsett om det gynnar väljarna. Trots detta anser vi att Ödeshögs Partiet har satt minnesvärda avtryck i Ödeshögs politiken.

 

Ytterligare en metod som indirekt har påverkat den praktiska politiken till vår fördel, har varit media rapporteringar om våra förslag i tidningar och TV. Dessutom har vi på vår hemsida Ödeshögs Partiet.se rapporterat och uppdaterat nyheter, allteftersom nya saker inträffat i politiken.

 

Årets viktigaste fråga i den praktiska politiken har varit ställningstagandet till 2014 års kommunala budget. Ödeshögs Partiets satsning på bättre marknadsföring av kommunen ville inte den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna höra talas om, när partiet presenterade hur man ville bryta den negativa befolkningstrenden i kommunen.

 

Partiet yrkade på en omdisponering i det liggande budgetförslaget på ca 1 miljon kr för detta ändamål. Partiet anslöt därefter till huvudlinjerna i den kommunala budgeten, men reserverade sig mot att inte Kommunfullmäktige ville acceptera vår satsning på marknadsföring

 

 

Ödeshögs Partiets kommunala budgetförslag år 2014

 

Ödeshögs Partiet har vid varje budgettillfälle som vi verkat i, som politiskt lokalparti i Ödeshögs kommun, arbetat för att Kommunen ska har en god och stark ekonomi. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans

Ödeshögs Partiet vill i 2014 års förslag till budget ha högsta möjliga kommunala prioritet med arbetet för att få en ökad inflyttning till kommunen. Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen anser vi måste brytas.

 

För att aktivt arbeta för att bryta den negativa befolkningstrenden anser Ödeshögs Partiet att vi måste sätta till mer ekonomiska resurser för detta ändamål. En del i detta anser vi är att skapa en bättre och mer strategiskt genomarbetad marknadsföring av vår kommun. Vi har uppfattningen att detta på sikt kan bryta den negativa befolkningstrenden i vår kommun och kanske samtidigt leda till både inflyttning och fler arbetstillfällen. Yrkande:

 

1) Ödeshögs Partiet yrkar avslag på anslaget för kommunalt vårdnadsbidrag och kommunal barnbonus. Vi yrkar istället att dessa anslag ska tillföras kontot för marknadsföring av kommunen

 

2) Ödeshögs Partiet yrkar avslag på Investeringsanslaget 1,800 miljoner kr för exploateringen av Sväm området, i enlighet med vår tidigare reservation i ärendet. Sväm projektet anser vi vara ett mycket äventyrligt projekt som helt saknar ordentlig analys

 

3) Ödeshögs Partiet yrkar på att investeringen för VA sanering ska avse bebyggelsesamling i Dalbobeta samt bebyggelse från Dalbobeta utmed Lorybäcken till Svanshals stationssamhälle i enlighet med vår tidigare reservation. Det tilltänkta området omfattar ca 50 fastigheter med en koncentration i Dalbobeta och Svanshals stationssamhälle på 30 resp. 10 fastigheter. Detta område är enligt uppgifter från förvaltningen också rödmärkt ur vattenstatus och behöver saneras så snart det går. I området finns också flera fastigheter, längs Lorbybäcken som släpper ut orenat avloppsvatten direkt i Lorbybäcken som i sin tur mynnar ut i Sveriges mest berömda fågelsjö Tåkern.

 

4) I Ödeshögs Partiets enkät om äldreomsorgen konstaterade vi att allt inte stod rätt till när det gällde äldreomsorgens personal. Ödeshögs Partiet yrkar med anledning av detta att kommunen genomför en arbetsorganisations förändring bland äldreomsorgspersonalen med huvudsyftet att få personalen mer delaktiga i vården. Ödeshögs Partiet yrkar på att vägsamfällighetsbidraget om 150000 kr tas bort och istället ersätts med 150000kr till påbörjandet av en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen. Vår motivering är att vi anser att Kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun. Vår uppfattning är att kommunen måste arbeta mycket aktivt för att vara en god arbetsgivare. Vi vill att kommunens personalpolitik ska bygga på att vi formar ett arbetsklimat som gör att anställda trivs och därmed får en god arbetsmiljö som utmynnar i att de blir goda ambassadörer för vår kommun. 

 

  

INTERPELLATIONER, MOTIONER, SKRIFTLIGA RESERVATIONER

 

Under året har Ödeshögs Partiet skrivit en interpellation samt reserverat oss skriftligt i tre frågor. Därutöver har också muntliga reservationer gjorts vid de tillfällen som vi ogillat beslut i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

 

INTERPELLATIONER

 

Elektromagnetiska fält (EMF) och radiofrekventa vågor (RF), på Lysingsskolan

Hösten 2012 installerades ett trådlöst Wi-Fi system på Lysingsskolan för att elever samt personal lättare skulle få tillgång till Internet för sina bärbara datorer sk (Laptops). Wi-Fi installeringen i skolan bygger på ett trådlöst elektroniskt system där inga sladdar behövs. Systemet har sådan räckvidd (styrka) så att det täcker hela skolans område och producerar både (RF) och (EMF) som vi tidigare omtalat. Eleverna kan därför om man så önskar, använda sina bärbara datorer överallt inom skolans område.

Våra frågor besvarades med att ingen risk förelåg för vare sig elever eller personal

 

När Wi-Fi systemet installerades i Lysingsskolan gjordes då någon säkerhets bedömning över de elektromagnetiska fält och strålningsrisker som kunde föreligga för elever och lärare vid användandet?

 

Förekommer idag någon säkerhets mätning på skolan av elektromagnetiska fält och strålningsrisker i samband med användningen av Wi-Fi ?

 

Har skolan upplyst elever och lärare om riskerna med elektromagnetiska fält och strålningsrisker i samband med användningen av Wi-Fi  samt vidtagit eventuella skyddsåtgärder?

 

SKRIFTLIGA RESERVATIONER

 

Reservation prioriteringsordning för vatten och avlopp

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot KSAU:s prioriteringsordning för vatten och avlopp. I presenterat förslag till KSAU hade tjänstemannaförslaget sex olika prioriteringar. Ödeshögs Partiet har ansett att prioriterings ordning nummer tre ska vara först i ordningen.

 

Vår motivering härför är att vi tycker att KSAU:s majoritet inte tagit hänsyn i tillräckligt hög grad till vatten och avloppsfrågans viktiga status. Vi anser att först anordna kommunalt avlopp och kommunalt vatten till Dalbobeta samt bebyggelsen däromkring och utmed Lorbybäcken och ned till Svanshals stationssamhälle som första prioritering.

 

Det tilltänkta området omfattar ca 50 fastigheter med en koncentration i Dalbobeta och Svanshals stationssamhälle på 30 resp. 10 fastigheter. Detta område är enligt uppgifter från förvaltningen också rödmärkt ur vattenstatus och behöver saneras så snart det går.

 

Enligt förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt tillhör Lorbybäcken ett vattendrag som håller ”dålig” ekologisk status varför avlastningsåtgärder här är mycket angelägna. Målet är att samtliga vattenförekomster ska hålla ”hög” eller ”god” ekologisk status senast år 2015. I området finns också flera fastigheter, längs Lorbybäcken som släpper ut orenat avloppsvatten direkt i Lorbybäcken som i sin tur mynnar ut i Sveriges mest berömda fågelsjö Tåkern.

 

 

Reservation för ej fullföljd hyres överenskommelse.

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har den 28/8-2013 tagit beslut om att kommunen ska betala Safirdruvans Konferens AB 250.000 kr plus moms, i skadestånd för en ej fullföljd hyres överenskommelse av fastigheten Mjölbyvägen 16-18. Undertecknad har reserverat sig mot detta beslut

Ärendet som gällt att kommunen önskade förhyra lokaler i 5 år (Gamla kommunkontoret) för mottagande av ensam kommande barn utan vårdnadshavare. Förhandlingar hade förts mellan kommunen och Safirdruvans Konferens AB. Efter att en miljöbesiktning gjorts av lokalerna konstaterade kommunen att man inte ville gå vidare med att hyra lokalerna. Safirdruvan har därefter krävt ersättning för utebliven inkomst eftersom man vidtagit åtgärder för att lägga sin nuvarande verksamhet i ”malpåse”.

Kommunen har efter det i förhandlingar, gått med på att betala en ersättning om 250.000kr plus moms till Safirdruvans Konferens AB för en ej fullföljd överenskommelse.

Vår motivering till avslagsyrkande och reservation är att vi anser hela beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde har varit mycket bristfälligt. Information har saknats om vem som fört förhandlingar och vilken chef som har varit ansvarig att ge klartecken för en sådan affär, utan att ansvarig nämnd gett klartecken osv. Jag har också ansett att kommunen ska bestrida skadeståndsanspråket eftersom lokalerna ej varit i fullgott skick.

 

Reservation mot höjning av taxa för vatten och avlopp.

Ödeshögs Partiet har, vid kommunstyrelsens sammanträde den 18/12 reserverat sig mot höjningen av taxan för vatten och avlopp. Kommunens motivering till att höja taxan har varit att dessa avgifter under de senaste åren gett underskott samt att investeringarna i VA nätet har ökat.

 

Underskotten i VA taxan är ingen ny företeelse i vår kommun. I stället kan vi nu se att gamla försyndelser av underhållet har varit undermåligt. Allt för länge har detta varit ett känt faktum vilket kan betraktas som en stor åderlåtning från framförallt de styrande partierna i kommunen.

 

I förslaget som nu presenterats har VA-taxan gjorts om. Den rörliga delen i taxan minskas medan den fasta delen höjs. Från att ha varit en taxa med liten fast del 20% och stor rörlig del 80%, ändras den nu till att bli en taxa med stor fast del 59% och liten rörlig del 41%  Anledningen till detta sägs vara att avgiften blir mindre känslig för förändringar i vattenförbrukningen.

 

Principiellt kan Ödeshögs Partiet dela uppfattningen att komponera om taxan men vi tycker att höjningarna blir allt för höga i den konstruktion som nu lagts som förslag. Kommunen har nu som mål att snabbt åtgärda underskotten och samtidigt bygga upp en investerings fond för verksamheten.

 

Denna fond borde ha byggts upp under alla år av VA verksamhet. Pga ständiga prutningar i VA-verksamheten finns inte detta uppbyggt i vår kommun. Enligt kommunstyrelsens majoritet så måste därför taxan höjas samtidigt som underskotten i VA verksamheten ska åtgärdas. I förslaget till KS föreslogs bla att VA taxan skulle höjas med 10% årligen, men ändrades till att i stället få en justering vid varje årlig budgetöversyn.

 

ÖP har lagt förslag om att minska höjningarna av den fasta delen med 5% samt öka  den rörliga med 5% samt försöka få höjningen av taxan att bli mer procentuellt jämt fördelad för samtliga brukare, men detta förslag har inte vunnit gehör hos majoriteten. Vårt förslag bygger på att många års åderlåtning av investeringar i VA-verksamheten inte behöver åtgärdas inom en omedelbar treårsperiod, utan att övergången kan ske på ett mindre kännbart sätt liknande det vi föreslagit.

 

 

 

Ödeshögs Partiets årsmöte 2013!

Vårt årsmöte hölls på  Musik och Bokafe´t Lovisa i Ödeshög torsdagen den 28/2. Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 100kr/år. Partiets kommunalt förtroendevalda redovisade en omfattande politisk aktivitet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser (läs verksamhetsberättelsen nedan)

 

VERKSAMHETEN  2012

Ödeshögs Partiets andra år i kommunalpolitiken får kännetecknas, liksom förra året av ett Ödeshögs Parti i nästan ensam opposition. Huvudintrycket är att den borgerliga majoriteten i Kommunfullmäktige med god hjälp av en förborgerligad Socialdemokrati, regerar Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag. Det synes alltmer framstå vid sammanträdena oavsett var, att Alliansen och socialdemokratin tillsammans tycks, ha en tyst gentlemans agreement för att göra allt i sin makt, för att motarbeta våra synpunkter. Det kan dock snabbt straffa sig om verkligheten kommer ikapp och väljarna börjar få klart för sig hur majoriteten agerar i vår kommun

 

I en demokrati är ju som alla vet, alltid majoritetens beslut som gäller oavsett om det är rätt eller fel. Agerandet är dock en del av politikens avigsidor, för ett ensamt oppositionsparti, när en majoritet alltid bestämmer vad som är rätt och fel, oavsett om det gynnar väljarna. Trots detta anser vi att Ödeshögs Partiet har satt minnesvärda avtryck i Ödeshögs politiken.

 

Ödeshögs Partiets agerande för att vara med och bestämma i politiken, har under året varit att i nämnder styrelser och Kommunfullmäktige lägga egna förslag, föra en debatt, argumentera för dessa tills ett beslut har fattats. När partiet har ogillat framlagda förslag har vi reserverat oss, antingen muntligt eller skriftligt, för att visa att vi ej tyckt om besluten. Därutöver har vi som oppositionsparti använt oss av motioner, interpellationer, enkla frågor i kommunfullmäktige.

 

Ytterligare en metod som indirekt har påverkat den praktiska politiken till vår fördel, har varit media rapporteringar om våra förslag i tidningar och TV. Dessutom har vi på vår hemsida Ödeshögs Partiet.se rapporterat och uppdaterat nyheter, allteftersom nya saker inträffat i politiken.

 

Årets viktigaste fråga i den praktiska politiken har varit ställningstagandet till 2013 års kommunala budget. Ödeshögs Partiets satsning på bättre marknadsföring av kommunen ville inte den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna höra talas om, när partiet presenterade hur man ville bryta den negativa befolkningstrenden i kommunen.

 

Partiet yrkade på en omdisponering i det liggande budgetförslaget på 1 miljon kr för detta ändamål. Partiet anslöt därefter till huvudlinjerna i den kommunala budgeten, men reserverade sig mot att inte Kommunfullmäktige ville acceptera vår satsning på marknadsföring

  

Ödeshögs Partiets budgetförslag år 2013

 

ÖP-FÖRSLAG BUDGET

SUMMA

Till Marknadsföring

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag

300000

180000

Nej till Barnbonusreform

500000

500000

3,5% Effektivisering adm. Tjänster

 

 

(8st 600.000kr, 11st 400.000kr = 9,2miljoner

322000

322000

Alla sammanträde kvällstid 181.243kr

150 000

150000

 

 

 

Totalt till marknadsföring av kommunen

1 272000 kr

1 152000 kr

 

INTERPELLATIONER, MOTIONER, SKRIFTLIGA RESERVATIONER ÅR 2012

Under året har Ödeshögs Partiet skrivit fyra interpellationer om olika aktuella frågor ställda till de politiska makthavarna i kommunen. Vi har också skrivit två motioner samt reserverat oss skriftligt i två frågor. Därutöver har också muntliga reservationer gjorts vid de tillfällen som vi ogillat beslut i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

 

INTERPELLATIONER

Barnutredningar

När Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn i Ödeshögs kommun, konstaterades att det fanns 51 pågående barnutredningar, det framgick inte om dessa var genomförda eller avslutade. Flera av dessa utredningar var flera år gamla, en till och med 4 år gammal. Av samma redovisning framgick också att det fanns 24 aktualiseringar, där ställningstagande om utredningar saknades. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 feb hade Ödeshögs Partiet interpellerat socialnämndens ordförande och ställt fyra frågor om Socialstyrelsens tillsyn i Ödeshög.

 

Klockarängens camping och isbana.

Ödeshögs Partiet ställde i interpellationen frågor om campingen och isbanan.  Man frågade kommunalrådet om han ansåg att Ödeshögs Kooperativet uppfyllt kraven och förpliktelserna i hyresavtalet för Klockaregårdsängens camping och isbana på ett för kommunen godtagbart och kvalitetsmässigt bra sätt. 

 

Ensam kommande flyktingbarn/ungdomar

Ödeshögs Partiet ställde frågor om hur kommunen tar hand om sina ensam kommande flyktingbarn/ungdomar.

 

Sociala kooperativets köp av tjänster från kommunen.

Ödeshögs Partiet ville veta hur kommunen hanterade sociala kooperativets köp av kommunala tjänster

  

MOTIONER

Öppna åter Klockaregården

Ödeshögs Partiet har motionerat om att Kommunfullmäktige återtar sitt gamla beslut om att stänga Klockaregården och istället tar beslut om att öppna upp en eller två avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende, för att på sikt komma tillrätta med de väntetider som idag finns inom äldreomsorgen i Ödeshög. Partiet vill också att korttidsboendet återflyttas till sin tidigare placering samt att den psykosociala verksamheten överflyttas till en av de nedlagda avdelningarna på Klockaregården

 

Pga neddragningarna i äldreomsorgen växer därför behovet för dessa boendeformer i vår kommun, samtidigt som 22 lägenheter fullt utrustade för serviceboende står outhyrda och tomma till ingen nytta. Att inget göra åt detta bedrägliga förhållande, anser Ödeshögs Partiet vara en ren misshushållning från den styrande politiska majoriteten i vår kommun. De gjorda kommunala investeringarna i Klockaregårdens äldreboende har kostat mycket av skattebetalarnas pengar och skulle kunna börja användas omgående bara viljan finns.

 

Parkeringsplatsen utanför Ödeshögs Musik-& Bokcafé

Parkeringsplatsen utanför Ödeshögs Musik-& Bokcafé,  behöver en ordenlig ansiktslyftning. Idag är den endast grusad vilket gör att den vid dåligt väder höst och vår är både lerig och svår att ta sig fram på, främst för många äldre som besöker cafét. Vintertid så är snöröjningen dåligt prioriterad och gör den nästan oframkomlig, en snörik vinter

Med stöd av det ovan sagda så hemställer Ödeshögs Partiet att parkeringsplatsen ansiktslyfts och asfalteras samt snöröjs vintertid med en bättre prioritet

  

SKRIFTLIGA RESERVATIONER

Seniorboende

Kommunstyrelsens borgerliga majoritet har tillsammans med socialdemokraterna vid  sammanträdet den 2012-02-29 beslutat att ge direktiv till ÖBO:s årsstämma att bygga fyra enplanslägenheter för seniorer i kvarteret Limhallen.

Mot detta beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget förslag, om att kommunen borde låta utreda och ta reda på mera fakta samt ta ett långsiktigt helhetsgrepp på hela äldreomsorgens behov av särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende.

 

Köp av Sväm 1:1

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot kommunfullmäktiges majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för 1,8 miljoner kronor till förmån för eget förslag om avslag. Vi tror inte på att det idag finns förutsättningar att satsa på ytterligare villa byggnationer i kommunen. Detta sedan det visar sig att det i dagsläget inte gått att sälja en enda av det stora antal lediga tomter (37st) som redan finns i kommunen, trots att ett 20-tal av dessa inte kostat mer än en krona styck. I beslutsunderlaget har inte heller presenterats någon som helst marknadsundersökning, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad förhandskalkylerade tomtpriser eventuellt kommer att bli i detta svårtillgängliga bergsområde

  

RESERVATIONER

Reservation mot kommunens årsredovisning 2011

Den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna beslutade att godkänna Ödeshögs kommuns årsredovisning för år 2011.Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att få skriva in den allvarliga kritik som riktats mot kommunen från både Socialstyrelse och Länsstyrelse vid dessa myndigheters tillsyn hos socialnämnden.

Eftersom detta inte bifallits från kommunstyrelsen så redovisar inte årsberättelsen en sann och rättvisande bild av de händelser som inträffat under året. Istället så väljer kommunstyrelsens majoritet att mörka obekväma sanningar och därför undanhålls viktiga fakta för både kommunfullmäktige och väljarna..

 

Reservation mot kommunal borgen Kooperativet

Ödeshögs Partiet reserverade sig mot att kommunen gav Ödeshögs Kooperativet kommunal borgen för 300.000 för ökad checkkredit. Partiet ansåg att man redan borgat tillräckligt för Kooperativet

 

Reservation mot biogasanläggning

Ödeshögs Partiet reserverade sig emot att man ville ha ett bättre beslutsunderlag, bl.a var inte kontraktet med Flenstad påskrivet.

 

ENKÄTSTUDIE 

Ödeshögs Partiet har under året arbetat fram en enkätstudie om hur kommunens vårdpersonal upplever kommunen som arbetsgivare. Resultatet från studien kan sammanfattas med att vare sig omtanke eller uppskattning visas vårdpersonalen från arbetsgivaren, samtidigt som cheferna blivit illa omtyckta av vårdpersonalen. Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen måste få en genomgripande förändring som stämmer överens med hur en modern arbetsorganisation i vår kommun bör vara uppbyggd. Det personalpolitiska programmets intentioner bör vara en grund för en sådan revidering.

 

När enkäten diskuterades i kommunstyrelsen AU sågades den jäms med anklarna av framförallt kommunchefen. De borgerliga och socialdemokraterna ansåg inte Ödeshögs Partiet skulle syssla med den typen av verksamhet eftersom det inte ansågs trovärdigt.

                           

MEDLEMSUTVECKLING ÅR 2012

Medlemskap i Ödeshögs Partiet har under år 2012 kostat 100 kr per medlem, för övrigt samma

 avgift som år 2011. Medlemsutvecklingen har under året varit positiv. Tre nya medlemmar. År 2011 var antalet medlemmar i Ödeshögs Partiet 20st och per den 31/12-2012 var medlemsantalet 23 st betalande medlemmar.

 

 

EN ENKÄTUNDERSÖKNING OM ÄLDREOMSORG.

 Äldreomsorgen i Ödeshög har under många år diskuterats väldigt mycket bland vårdpersonal, brukare och politiker. Det har framförts, massor av klagomål och många åsikter, om hur det egentligen fungerar inom denna del av kommunens så viktiga och betydelsefulla omsorgsverksamhet.

 

Ödeshögs Partiet, har genom denna enkätundersökning fått en bild av hur de anställda inom äldreomsorgen har upplevt Ödeshögs kommun som arbetsgivare tiden april tom juni år 2012.

 

 

ÖDESHÖGS KOMMUNS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

 

Ödeshögs kommun antagit ett särskilt handlingsprogram för hur man vill att personalpolitiken ska bedrivas. I sitt personalpolitiska program från år 2001 har man uttryckt ett syfte för gemensam bas av värderingar. Där säger sig kommunen ”sträva efter att ansvar och befogenheter skall vila så nära utförarna som möjligt”. ”Med ökat ansvar och möjlighet att påverka sitt arbete, frigörs positiva krafter ur varje människa som berikar och effektiviserar hela organisationen. ”Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt ge utrymme för och ta tillvara varje medarbetares inneboende resurser och kvaliteter”.

 

I samma program uttrycker också kommunen att ” man strävar efter chefer som är goda ledare”.  ”Utmärkande för det goda ledarskapet är att hos medarbetarna skapa engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat”.

 

Under avsnittet Arbetsmiljö uttrycker sig kommunen vidare ” att utveckla arbetsinnehåll och arbetsorganisation med människan i centrum är den viktigaste miljöaspekten”. ”Psykisk, social och fysisk miljö måste vägas in i ett sammanhang”

 

I programmets avsnitt Information och kommunikation säger kommunen vidare ” att det är viktigt att medarbetare på alla nivåer är väl förtrogna med bla de mål och riktlinjer som läggs fast i budget och verksamhetsplaner och verksamhetens resultat och kvalitet”. ”Allt förändrings och utvecklingsarbete måste utgå från att alla parter är delaktiga i denna dialog”. ”Genom dialog föds delaktighet och medverkan på  en arbetsplats”.  ”Känner man sig delaktig blir man engagerad och tar ansvar.” (Ödeshögs kommuns personalpolitiska program 2001)

  

STUDIENS SYFTE

 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur de anställda inom  äldreomsorgen upplevt Ödeshögs kommun som arbetsgivare. Syftet har också varit att undersöka hur de anställda upplevt sin arbetsmiljö och psykosociala miljö hos Ödeshögs kommun.

 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar:

 

·        Vad tycker de anställda om sitt arbete, sin arbetsplats, sina arbetskamrater och sin arbetsgivare?

·        Hur har de anställda upplevt sin arbetsmiljö och psykosociala miljö hos Ödeshögs kommun?

·        Hur ofta informerar arbetsgivaren sina anställda om verksamheten och vilken information ges. 

·        Vilken delaktighet i planering av arbetet anser sig de anställda ha?

 

METOD

 

Ansats

För att besvara syftets olika frågeställningar om hur de anställda inom äldreomsorgen i Ödeshögs kommun, upplevt kommunen som arbetsgivare,är studien upplagd som en surwey undersökning genom ett lottat stickprov i populationen. Utgångspunkten för valet att använda enkät för datainsamlingen var att Ödeshögs Partiet ville ha svar från många av de anställda. Ett annat skäl var att vi ville ställa många olika frågor för att skapa en fyllig bild av de anställdas erfarenheter från sina anställningar hos Ödeshögs kommun.  Metoden anser vi har fördelarna av att vara både kostnadseffektiv och tidsbesparande.

 

Urval

I undersökningen har vi använt ett sk obundet slummässigt urval OSA, vilket inneburit att vi tagit ett lottat stickprov direkt ur populationen. Populationen har varit 105 anställda, inom äldreomsorgen hos Ödeshögs kommun, både heltid, deltid och visstidsanställda. Timanställda samt vikarier har ej medtagits i populationen. Stickprovet, det vill säga, urvalets storlek baserades på ett antagande, att vi max ville ha 12 procents urvalsfel i studien. Detta resulterade i att stickprovets storlek skulle vara 62 enkäter, vilket gav ett urvalsfel på 12,24 procent Detta räknades fram med formeln

 

Urvalsfel = ,         n = 62

 

Studiens trovärdighet

Reliabiliteten eller pålitligheten i studien grundar sig på svaren från de 62 anställda från urvalsgruppen som lottats fram från totalpopulationen av 105 anställda inom Ödeshögs kommuns äldreomsorg.  Innebörden i begreppet är att man vid en upprepad mätning av ett forskningsobjekt ska kunna göra samma observation upprepade gånger, samt att andra ska kunna göra samma sak vid en ny studie (Hartman, 2004).. Tillvägagångssättet som använts i studien kan utan svårighet användas vid en ny studie.

 

När det gäller studiens giltighet det vill säga validiteten så mäter den kvantitativa traditionen hur pass väl man mäter ett forskningsobjekt som avsetts att bli mätt. När det gäller validiteten i den här studien är den relevanta frågan hur väl man lyckats med att uppnå undersökningens syfte genom enkätfrågorna. Validiteten i studien måste betraktas ur perspektivet mot vad som varit möjligt att åstadkomma. Felkällorna i studien har minimerat genom att använda en enkät som har haft en hög grad av standardisering och strukturerade frågor. Det har inneburit att samma frågor har ställts till alla i urvalsgruppen. Undersökningen ska med de vidtagna åtgärderna bedömas ha en godkänd validitet.

 

 

RESULTAT

 

De 62 anställdas svar i urvalsgruppen redovisas i separata avsnitt utifrån enkätens fyra huvudområden. Resultatet beskrivs dels med stöd av tabeller och diagram, dels i löpande text. Frekvenser redovisas främst i procent för att underlätta jämförelser, men också i faktiska antal.  Bortfallet redovisas i tabeller och diagram. Samtliga frekvenser på enkätens frågor framgår av bilaga 1.

 

 

De anställdas bakgrund, kön, ålder, anställningstid, anställningsformer(frågorna 1-8)

  

Kön

 All äldreomsorgspersonal i urvalsgruppen var kvinnor.

 

Ålder                                                 

Studien visar att ca 70% av urvalsgruppen ligger i åldersintervallen från 45 till 65 år. Den största enskilda åldersgruppen ligger i åldern 56-65  år.

 

 Anställningstid                             

Studien visar att  86% av urvalsgruppens anställningstid är 10 år eller längre i kommunen.. Endast ett fåtal i urvalsgruppen har mindre anställningstider hos

 

Anställningsformer

Studien visar att en övervägande majoritet, eller 63% i urvalsgruppen  hade deltidsanställningar. Endast 34% var heltidsanställd anställd personal.

 

Vad tycker de anställda om sin arbetsplats (Fråga 9)

Denna frågeställning redovisas i två separata tabeller

 

Tabell 1  Vad tyckte urvalsgruppen om sin arbetsplats (utryckt i %)

VARIABLER

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

Obs

Jag tycker om min arbetsplats

35,5

50

6,5

4,8

3,2

Jag  tycker arbetet är intressant

51,6

37

4,8

1,6

4,8

Jag tycker om mina arbetskamrater

63

29

1,6

0

4,8

Anser du att du har ett stort ansvar för patienters välbefinnande

85,5

9,6

1,6

0

3,2

Jag blir stressad av mitt arbete

27,4

43,5

21

6,5

1,6

Jag tycker arbetet är tungt

37

48,3

11,2

1,6

1,6

Jag har möjlighet att självständigt planera arbetet

13

43,5

24,2

14,5

4,8

 

En stor majoritet av urvalsgruppen tycker om sin arbetsplats och anser att arbetet är intressant samt tycker om sina arbetskamrater. En överväldigande majoritet anser också att man har ett stort ansvar för patienternas välbefinnande. Endast ett fåtal upplever dessa variabler negativt.

 

När det gäller arbetets psykiska och fysiska ansträngning så upplever majoriteten att arbetet både är stressigt och tungt. Möjligheten att självständigt planera sitt arbete anser en majoritet av 56,5 procent ha i viss utsträckning, medan när 39 procent anser att man har det i liten utsträckning eller inte alls.

 

                          Tabell 2 Vad tyckte urvalsgruppen  om sin arbetsplats ( uttryckt i %)

VARIABLER

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

Obs

Jag uppskattas av arbetsgivaren

6,5

17,7

45

24,2

6,5

Jag tycker chefen visar omtanke om personalen

1,6

4,8

40,3

50

3,2

Jag kan öppet säga vad jag tycker om olika frågor

11

40,3

32,2

11

4,8

Jag tycker om den psykosociala miljön på min arbetsplats

8

38,7

32,3

16

4,8

Förekommer mobbing på din arbetsplats

4,8

13

25,8

51,6

4,8

Har du själv blivit utsatt för mobbing

3,2

9,7

11,3

72,6

3,2

Har din arbetsplats bra samarbetsklimat mellan olika yrkesgrupper

14,5

54,8

21

6,5

3,2

 

En stor majoritet närmare 70% i urvalsgruppen säger sig inte få någon uppskattning från arbetsgivaren och över  90 procent anser inte att chefen visar omtanke om personalen.. Endast 6,4 procent anser att chefen visar omtanke.

 

När det gäller frågan om urvalsgruppen kan säga vad man tycker i olika frågor säger majoriteten, 51,3 procent att man kan göra detta, medan 43,2 procent i liten utsträckning eller inte alls.

 

Den psykosociala miljön på arbetsplatsen tycks vara jämt fördelad, 48,7 procent en liten övervikt för att man i liten utsträckning eller inte alls tycker om den psykosociala miljön på arbetsplatsen.  46,7 procent, tycker däremot tvärt om.

 

Mobbingfrågorna ger inte ett helt klart besked om att det inte förekommer på arbetsplatsen, men den stora majoriteten i urvalsgruppen tycker ändå att det inte förekommer.

 

Närmare 70 procent av urvalsgruppen anser att man har ett bra samarbetsklimat mellan olika yrkesgrupper på sin arbetsplats

 

Nedan några enskilda kommentarer från urvalsgruppen om hur de uppfattar chefens omtanke.

 

”Dålig dialog och dålig kommunikation, borde se till hur personalen mår”.” Detta påverkar i längden de boendes välbefinnande”.

 

”De frågar aldrig hur vi mår eller har det, hur vi klarar vårt jobb. Inga chefer vill att vi ska veta vad som händer”.

 

”Information till oss anställda är +- noll, vi hör istället på byn vad som händer på arbetsplatsen”.

 

 

Vad tyckte de anställda om sin arbetsgivares representant (fråga 10)

 

Tabell 3  Vad tyckte urvalsgruppen om sin arbetsgivare ( uttryckt i %)

VARIABLER

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

Obs

Anser du Ödeshögs kommun vara en bra arbetsgivare

1,6

30,6

37

19,4

11,2

Anser du dig ha bra högre chefer

1,6

6,5

32,3

40,3

19,4

Anser du dig ha en bra enhetschef

1,6

4,8

51,6

37

4,8

 

I dessa variabler har urvalsgruppen uttryckt ett klart missnöje med sin arbetsgivare.

Drygt 56 procent dvs majoriteten i urvalsgruppen tycker att Ödeshögs kommun i liten utsträckning eller inte alls är en bra arbetsgivare. 32.2 procent håller med om att kommunen i viss utsträckning är en bra arbetsgivare. Bortfallet i frågeställningen kan tyda på att vissa i urvalsgruppen inte önskat besvara frågan.

 

När urvalsgruppen besvarat frågan om man anser sig ha bra högre chefer så har svaret varit ganska entydigt, en stor majoritet 72,6 procent tycker att så inte är fallet, Bara 8,1 procent tycker tvärtom. Det stora bortfallet i frågeställningen skulle inte ha ändrat utfallet om samtliga bortfallssvar lagts i alternativen, i stor utsträckning eller viss utsträckning.

 

En överväldigande majoritet i urvalsgruppen, drygt 88 procent har också ansett att man inte har en bra enhetschef. Endast 6,4 procent har en annorlunda uppfattning.

 

Nedan några enskilda kommentarer från urvalsgruppen hur de uppfattar arbetsgivaren.

 

”Av ledarskap och chefskap borde vi kunna förvänta oss mycket mer”.

 

”Tycker vi blir behandlade som hundskit, med mindre vetande”. ” Vi ska inte ifrågasätta, helst inte fråga något alls”.” Finns ingen empati för vare sig personal eller för de äldre”.

 

”Dåliga chefer, tar ej tag i problemen, man är inte delaktig i det som sker”.

 

”Aldrig någon positiv feedback, ingen stöttning från cheferna, de tar inte tag i problemen”.

 

”Det blir jobbigt om anställda kommer med frågor, cheferna är inte kompetenta för att klara diskussioner med sina anställda”.

 

”Att uttrycka sig mot en chef kan slå tillbaka negativt mot dig själv”.

 

”Opponerar man sig mot något så blir svaret, sök annat jobb om det inte passar”.” Passar det inte så hoppa av tåget”.” Passar det inte så sök något annat, vi har ingen insyn i något”.

 

Arbetsgivarens information till anställda (fråga 11-12)

 

Denna frågeställning var ämnad för att få veta mer om hur ofta och på vilket sätt arbetsgivaren informerade om verksamheten till de anställda inom äldreomsorgen. Svaren tyder dock på en ganska splittrad bild av hur utfallsgruppen svarat. En majoritet, drygt 55 procent har ändå uttryckt att arbetsgivaren gett information om sin verksamhet ca 1gång per kvartal. Bortfallet svar på frågan har varit 9,7 procent. Vanligast var att enhetschefen gav information om verksamheten. Övriga variabler i frågeställningen redovisas ej pga ett stort bortfall

 

De anställdas deltagande i planering av arbetet (fråga 13)

Denna frågeställning redovisas i två separata tabeller

 

 

Tabell 4  Urvalsgruppens deltagande i planering av arbetet ( uttryckt i %)

VARIABLER

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

Obs

Känner du till kommunens personalpolitik

1,6

16

42

38,7

1,6

Känner du dig välinformerad vidförändringar/omorganisationer

1,6

8

32,3

54,8

3,2

Känner du dig delaktig i beslut som fattas på din arbetsplats

3,2

11,3

40,3

43,5

1,6

Får du återkoppling från arbetsgivaren när nya uppgifter införs på arbetsplatsen

1,6

6,5

48,4

40,3

3,2

 

Urvalsgruppens deltagande i planering av arbetet, se tabell 5 och 6, ger en mycket negativ bild av hur de anställda finns med i planering av äldreomsorgens verksamhet. En stor majoritet, över 80 procent säger sig inte känna till kommunens personalpolitik. Samma uppfattning har urvalsgruppen när det har gällt att bedöma om man känner sig välinformerad inför förändringar och omorganisationer på arbetsplatsen. Gruppen har med lika stor majoritet också ansett att man inte känner sig delaktiga i beslut som fattas på arbetsplatsen. Närmare 90 procent av de anställda säger sig i liten utsträckning eller inte alls få någon återkoppling från arbetsgivaren när nya uppgifter införs på arbetsplatsen.

 

Tabell 6  De anställdas deltagande i planering av arbetet ( uttryckt i %)

VARIABLER

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

Obs

Deltar du i arbetets schemaläggning

3,2

9,7

21

64,5

1,6

Deltar du vid anskaffning av vikarier

0

8

32,1

56,5

3,2

Har du deltagit i planering av kommande förändringar på din arbetsplats

0

0

27,4

69,4

3,2

Deltar du vid utvärderingar av verksamheten på din avdelning

0

14,5

33,9

50

1,6

Deltar du i din avdelnings budgetarbete

0

1,6

8

85,5

4,8

Tycker du arbetsgivaren möjliggör för dig att ha kontroll över arbetsmiljön som skapar förutsättningar för delaktighet

0

9,6

42

45,2

3,2

 

Deltagande i arbetets schemaläggning, anskaffning vikarier, planering av kommande förändringar, utvärderingar av verksamheter, budgetarbete är något som en överväldigande majoritet av urvalsgruppen, över 80 procent säger sig ha deltagit i liten utsträckning eller inte alls.

  

KOMMENTARER OCH DISKUSSION

 

Den här studien har haft som syfte att ge svar på fyra frågeställningar för att undersöka och dokumentera hur de anställda inom, Ödeshögs kommuns äldreomsorg upplevt kommunen som arbetsgivare. Studien visar att svaren på våra frågor blivit besvarade av den urvalsgrupp på 62 personer som vi lottat fram ur äldreomsorgens totala population av 105 personer i Ödeshögs kommun. Svaren som getts från urvalsgruppen generaliserar vi nu i kommentarerna med viss försiktighet och en felprocent på plus minus 12,24 % för att gälla all personals uppfattning i olika frågor, det vill säga de 105 personer som ingått i populationen och som jobbar som vårdpersonal inom äldreomsorgen. I den efterkommande diskussionen kommenteras resultaten.

 

Bakgrundsinformation

Det resultat som undersökningen visar vad gäller kön, ålder, anställningstid och anställningsformer är ingalunda några nyheter för den kommunala sektorn. Studien visar att alla har varit kvinnor. Den visar också på att ca 70% ligger i en åldersintervall från 45-65 år, där den största enskilda åldergruppen varit 56-65. Endast 17 av de anställda har varit mellan 25-45 år vilket är oroande. En stor majoritet 80% har också lång anställnings tid hos kommunen 10 år eller mer. När det gäller personalens anställningsformer så hade en övervägande majoritet 63% deltidsanställningar och endast 34% var heltidsanställd personal. Detta är anmärkningsvärt men föga förvånande eftersom hela vårdsektorn i Sverige brottas med denna problematik.

 

Arbetsplatsen

Ödeshögs kommun borde vara mycket stolta över sin personal, sett till hur man bedömer sin arbetsplats. En stor majoritet tycker om sin arbetsplats och tycker arbetet är intressant samtidigt som man tycker om sina arbetskamrater. Man anser sig också ha ett stort ansvar för patienternas välbefinnande. Trots att arbetet upplevs som både stressigt och tungt.

 

Möjligheten att självständigt planera sitt arbete säger sig 56,5% ha i viss utsträckning. Dock säger 39% att man har det i liten utsträckning eller inte alls, vilket bör mana kommunen till viss eftertanke om man ser till vad som sagts i det personalpolitiska programmet.

 

När det gäller hur personalen uppskattas av arbetsgivaren och om chefen visar omtanke om sin personal så är svaren överlag mycket negativa och borde inom en nära framtid leda till åtgärder från kommunens sida.

 

 I det personalpolitiska programmet har kommunen uttryckt ”Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt ge utrymme för att ta tillvara varje medarbetares inneboende resurser och kvaliteter”

 

Närmare 70% anser att de inte får någon uppskattning från arbetsgivaren och över 90% av de svarande har uttryckt att chefen inte visar omtanke om sin personal. Detta är ett klart och knivskart konstaterande från personalen, som borde leda till en genomgripande analys av förd personalpolitik i kommunen. Laganda i kommunen skapas inte utan uppskattning och omtanke.

 

Frågorna om personalen kan säga vad man tycker i olika frågor och vad de tycker om den psykosociala miljön hänger på sätt och vis indirekt ihop lite med ovanstående kommentarer om uppskattning. Visserligen säger en majoritet 51,3 % av personalen, att man kan säga vad man tycker i olika frågor men en så stor andel som 43 % tycker att man inte får det i så stor utsträckning.

 

Tolkas svaren utifrån utebliven uppskattning och omtanke från arbetsgivaren så är svaren från  inte så svår att ta till sig om man ser till den enskilde individen, som kan känna sig både utstött och inte omtyckt. Därav de något jämna resultaten. Samma tolkning kan man också använda när det gäller den psykosociala miljön, där svaren var ytterst jämna 48,7% mot 46,7%.

 

Mobbingfrågorna och samarbetsklimatet mellan olika yrkesgrupper lämnas utan kommentarer eftersom de ger ett ganska klart och entydigt svar.

 

Arbetsgivaren och deras representanter

I kommunens personalpolitiska program uttrycks att kommunen ” Strävar efter chefer som är goda ledare och utmärkande för det goda ledarskapet är att hos medarbetarna skapa engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat”.

.

Den första frågan att besvara för personalen, var först att bedöma om kommunen ansågs som en bra arbetsgivare. 56 procent ansåg att kommunen i liten utsträckning eller inte alls var en bra arbetsgivare. 32,2 procent ansåg i viss utsträckning var det.

 

När personalen bedömde den andra frågan om arbetsgivaren, så gällde det om man ansåg att kommunen hade bra högre chefer. Där svarade man med en entydig och stor majoritet 72,6 procent i liten utsträckning eller inte alls vilket tyder på att här finns ett uppenbart missnöje bland de anställda som ytterligare bör analyseras

 

När personalen bedömt om man har en bra enhetschef så blir svaret än mer klarläggande för att något inte står rätt till inom arbetsledningen. 88 procent anser att man i liten utsträckning eller inte alls har en bra enhetschef. Sett till de enskilda kommentarer som gjorts från urvalsgruppen nedan så blir svaren än mer lagda i dagens ljus och vilken verklighet som råder för de anställda inom äldreomsorgen

 

”Tycker vi blir behandlade som hundskit, med mindre vetande”. ” Vi ska inte ifrågasätta, helst inte fråga något alls”.” Finns ingen empati för vare sig personal eller för de äldre”.

 

” Passar det inte så hoppa av tåget”.” Passar det inte så sök något annat, vi har ingen insyn i något”.

 

Bemötandet från arbetsgivarens representanter, som kommenterats från flera i studien, såsom exempelvis ”Opponerar man sig mot något så blir svaret, sök annat jobb om det inte passar” hör inte till ett modernt ledarskap år 2012 års ej heller torde det ha någon relevans i det personalpolitiska programmet för kommunen, utan torde vara en kvarleva från tidigt 1900-tal

 

Bedömningenav svaren, vad gäller kommunens ledarskap kan karaktäriseras som ett riktigt slag i ansiktet på vad ett gott ledarskap och en bra personalpolitik inte får vara i vår kommun eller i ett modernt samhälle.  En snabb förändring av attityder arbetsledning är ett måste och bör omgående leda till åtgärder från kommunens högsta ledning .

 

Deltagande i planering av arbetet

I det personalpolitiska programmet säger sig kommunen ”sträva efter att ansvar och befogenheter skall vila så nära utförarna som möjligt”. ”Med ökat ansvar och möjlighet att påverka sitt arbete, frigörs positiva krafter ur varje människa som berikar och effektiviserar hela organisationen. ”Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt ge utrymme för och ta tillvara varje medarbetares inneboende resurser och kvaliteter”.

 

Svaren i detta avsnitt ger en mycket mörk bild av hur de anställdas inflytande är och hur de finns med i planeringen av arbetet på sin arbetsplats. I princip gäller det samtliga frågor i frågeavsnittet. Det ligger mils vis ifrån de fina skrivningar som finns i det personalpolitiska programmet .

 

Här tycks råda en ren Tayloristisk arbetsorganisation i 2012 års tappning. Syftet tycks vara att producera likt den löpande bandprincipen på Fordverkstäderna i USA på 1900-talets början trots att det nu är frågan om vård av gamla människor. Taylorismen sönderstyckade jobben med absolut inget inflytande eller deltagande från de anställda allt för att maximera vinsten i företaget.

 

 Arbetsledningen enligt denna arbetsorganisation hade tagit ifrån arbetarna hela sitt kunnande om själva arbetsprocessen, för att man med lätthet kunde skola in nya arbetare och ersätta andra, samtidigt som arbetsprocessen och ledtiderna i tillverkningen minimerades. Genom denna arbetsorganisation kunde man sedan med lätthet styra och ställa och söndra bland sin personal utan att bry sig om hur människan mådde eller kände sig i organisationen.

 

Den här studien har visat att vare sig omtanke eller uppskattning visas vårdpersonalen från arbetsgivaren, samtidigt som cheferna blivit illa omtyckta av vårdpersonalen. Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen är i princip uppbyggd såsom den skissats ovan, men i 2012 års tappning och behöver därför få en genomgripande förändring som stämmer överens med hur en modern arbetsorganisation i vår kommun bör vara uppbyggd. Det personalpolitiska programmets intentioner bör vara en grund för en sådan revidering. 

 

        

 

Ödeshögs Partiet har haft årsmöte!

 

Ett spännande intensivt och första mandatår i Ödeshögspolitiken har passerat förbi och gjort ett bra avstamp inför framtiden i Ödeshög

 

Ödeshögs Partiet vill framföra sitt hjärtliga tack till alla er medlemmar, för allt det stöd som ni givits oss under vårt första praktiska mandatår utav fyra i maktens korridorer.

 

Vårt parti ser med tillförsikt fram emot ett nytt och spännande år, samtidigt som vi också hoppas att ni medlemmar fortsätter att ge vårt parti ert helhjärtade stöd för ett bättre Ödeshög.

 

Vårt årsmöte hölls på  Musik och Bokafe´t Lovisa i Ödeshög tisdagen den 28/2. Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 100kr/år.

 

Partiets kommunalt förtroendevalda redovisade en omfattande politisk aktivitet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser (läs nedan)

 

Partiets verksamhet under år 2011

Ödeshögs Partiets första år i kommunalpolitiken får kännetecknas av ett Ödeshögs Parti i nästan ensam opposition. Vårt parti har i varje enskild fråga av dignitet, fått arbeta i motvind, mot en kompakt borgerlig majoritet stödd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Trots detta har vi satt tydliga spår i Ödeshögspolitiken

 

Huvudintrycket detta första år är att den borgerliga majoriteten i Kommunfullmäktige med god hjälp av Socialdemokratin, regerar Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag, på gränsen till självgodhet. Denna inställning är dock en del av politikens avigsidor för ett ensamt oppositionsparti. I en demokrati är ju som alla vet, alltid majoritetens beslut som gäller oavsett om det är rätt eller fel. Det liknar dock lite av ” Kejsarens nya Kläder”. Det kan straffa sig snabbt om verkligheten kommer ikapp och väljarna börjar få klart för sig hur majoriteten styr vår kommun.

 

 Ödeshögs Partiets möjligheter som oppositionsparti att påverka politiken mot en mycket stabil majoritet, har under året varit att i nämnder styrelser och Kommunfullmäktige lägga egna förslag, debattera, argumentera för dessa tills ett beslut har fattats. När vi har ogillat framlagda förslag har vi reserverat oss, antingen muntligt eller skriftligt, för att visa att vi ej tyckt om besluten. Därutöver har vi som oppositionsparti använt oss av motioner, interpellationer, enkla frågor i kommunfullmäktige. Ytterligare en metod som indirekt har påverkat den praktiska politiken, har varit när media rapporterat om våra förslag i tidningar och TV. Dessutom har vår hemsida Ödeshögs Partiet på Internet uppdaterats allteftersom nya saker inträffat i politiken.

 

Årets viktigaste fråga i den praktiska politiken har varit ställningstagandet till 2012 års kommunala budget, där vårt parti varit med i det praktiska budgetarbetet ända från starten i mars månad tills beslutet fattades i november 2011. Vårt parti anslöt sig i kommunfullmäktige till huvudlinjerna i den kommunala budgeten, men presenterade också flera egna motförslag till budget. Våra motförslag hade som mål att öka inflyttningen till kommunen genom att avsätta resurser till en omfattade marknadsföring. Samtliga våra budgetförslag förkastades

 

Ödeshögs Partiets budgetförslag år 2012

 

ÖP-FÖRSLAG BUDGET

SUMMA

 

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag

400000

 

3,5% Effektivisering adm. Tjänster

 

 

(8st 600.000kr, 11st 400.000kr = 9,2miljoner

322000

 

 

 

 

 

 

 

Alla sammanträde kvällstid 181.243kr

150 000

 

 

 

 

Totalt till marknadsföring av kommunen

872.000 kr

 

 

 

Interpellationer, motioner, reservationer och enkla frågor år 2011

Under året har Ödeshögs Partiet skrivit fem interpellationer om olika aktuella frågor ställda till de politiska makthavarna i kommunen. Vi har också skrivit tre motioner, två enkla frågor samt reserverat oss skriftligt i fyra frågor. Därutöver har också muntliga reservationer gjorts vid de tillfällen som vi ogillat beslut i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

 

Interpellationer

Har Ödeshögs kommun betalat för mycket pengar till den sk. ”asfaltskartellen”för asfaltering av gator och vägar i Ödeshögs kommun.

 

Har Norreecco AB erlagt full betalning till kommunen för på fastigheten Ödeshög 1:2?

Vem blir ansvarig att omhänderta det kvarvarande avfallet och tomtens iordningsställande och hur mycket beräknas detta att kosta?

 

Interpellation angående uppsägningar inom äldreomsorgen

Hur kommer nämnden att klara ut sin besparing på 6 miljoner kr om de redan uppsagda fortfarande får jobba kvar? Hur klarar socialnämnden av att bli av med ytterligare ca 19,42 årsanställda inom vården när man inte ens klarar av att bli utan de 10,42 personerna som redan är uppsagda, eftersom det tydligen inte finns någon övertalighet?

 

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående ”teckenekonomi” inom flyktigverksamheten

 

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående Socialstyrelsens kritik av Ödeshögs kommun

 

Motioner

Parkeringskulturen på torget i centrum

 

Att kommunfullmäktige återtar sitt gamla beslut om att stänga Klockaregården och istället tar beslut om att öppna upp en eller två avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende

 

Motion angående Ålebäcken och Orrnäsån  för åter pröva frågan om projekt för våtmarksområde vid Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern

 

Skriftliga Reservationer

Reservation mot beslut om kommunal borgen för Ödeshögskooperativet

Reservation mot budgetbeslut om seniorboende i kvarteret Limhallen

Reservation mot köp av fastigheten Svämb1:1

Reservation för egna budgetförslag

 

Enkla frågor

Enkel fråga till Socialnämndens ordförande: Vilka kriterier gäller inom äldreomsorgen för särskilt boende

 

Enkel fråga till Socialnämndens ordförande: Ensam kommande flyktingbarns mognad att flytta till eget boende.  

 

 Stöd oss i arbetet med att få ett bättre Ödeshög!

 

Nu behöver vi er Ödeshögares hjälp för att bli ett starkt lokalparti. Med fler medlemmar i partiet så utvecklas och vitaliseras det politiska tänkandet och fler människor i vår kommun blir delaktiga i diskussioner som förs innan politiska beslut fattas.

 

VI TROR PÅ MÄNNISKAN

 

Vårt parti har en humanistisk människosyn som grundar sig på alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Detta  kommer att vara vår ledstjärna i det politiska arbetet .

 

 

 

Ödeshögs Partiets gruppmöten 2012

                      med reservation för ev ändringar

Mån

Ks-grupp

Lokal

KF

Januari

25

Arkiv

 

 

 

 

 

Februari

 28

 Musikcafé

13 

 

 

 

 

Mars

26

 

April

10

Arkiv

 

 

 

 

 

Maj

22

Arkiv

7

 

 

 

 

Juni

20

Arkiv

18

 

 

 

 

JULI

          Semester

  

 

Augusti

 

 

27 

 

 

 

 

September

18

Arkiv

 

 

 

 

 

Oktober

 

 

 22

 

 

 

 

November

13

Arkiv

 

 

 

 

 

December

18

Arkiv 

3

             

 

Vid KS-gruppens möten tisdagar  diskuteras frågor

som ska behandlas i Kommunstyrelsen och

 Kommunfullmäktige samt rapporteringar från

olika nämnder. Ledamöter i KS och KF har alltid

                                                    en skyldighet att närvara vid dessa möten.

 

 OBS! Frånvaro ska alltid meddelas gruppledare .

 

Alla våra medlemmar är alltid välkomna

till KS-gruppmötena.

 

 Då kan ni aktivt vara med och lägga

 synpunkter på Ödeshögs Partiets politik.

 

 

 

Bli medlemmar

 

i Ödeshögs Partiet.

 

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

 

Charles 31186, 0734-100678 

 erikssoncharles@gmail.com

 

Kristina 12121, 0737-388166 kristinafredriksson_5@hotmail.com

 

Benny 073-0710443 benny87@live.se

 

Lena 10471, 070-226587 lena_lago@hotmail.com

 

Jan 0739-700093 jan.ola.fredriksson@gmail.com

 

STYRELSEN

 

Ordförande

 

Charles Eriksson,

 

Kassör

 

Kristina Fredriksson.

 

Övriga ledamöter

 

Benny Nilsson,

 

Lena Lago Berg,

 

Jan Fredriksson

 

Ersättare

 

Åke Johansson

 

Revisor

 

Keller Johansson.

 

 

 Alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet