ÖDESHÖGS PARTIET

  ÖDESHÖGS PARTIET

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

NEJ TILLBLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.

  1. i Ödeshögs Partiet.
  1. Bli medlemmar
  1. 100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

         Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar

Ödeshögs Partiet gick back!

Vi lyckades inte riktigt med att behålla vår röstandel i kommunvalet vilket är att beklaga och till förfång för alla som trott på vårt parti under den gånga valperioden. Nu är det bara att kämpa vidare och försöka nå bättre valresultat nästa gång det blir kommunval.

Vårt parti vill trots valförlusten tacka alla väljare som trott på vårt parti. Vi har gjort allt i vår makt för att försöka få fler röster till Ödeshögs Partiet. 

Tyvärr har vi inte lyckats övertyga våra väljare om det. Vi har inte lyckats med att föra ut vår politik i medierna på ett bra sätt.

Traditionsenligt i vår kommun brukar vara, att gör (S) bra val till riksdagen så brukar det även bli bra val i kommunvalet. Så har nu blivit fallet.

Svårigheten för just nya partier som vi är i Ödeshög sedan 2010,  brukar vara att klara ut att bibehålla valresultat från valet när man kom in i Kommunfullmäktige. Vi har lyckats med den bedriften, men förlorat mandat till motståndarna som båda har gått framåt i riksdagsvalet. 

Charles Eriksson

Ordförande

Ödeshögs Partiet

Våra kandidater till kommunfullmäktige

2014-2018

Ödeshögs Partiet fastställde också vid sitt årsmöte kandidaterna till kommunfullmäktigelistan. Kandidatlistan innehåller 21 namn. Medelåldern bland kandidaterna är 56 år. Vår yngste kandidat på listan är 27 år och den äldste är 75 år. Listan är i stort sett varvad med kvinnor och män

 1) Charles Eriksson  2) Lena Lago Berg 3) Benny Nilsson

 4) Janne Fredriksson  5) Kristina Fredriksson  6) Sven-Inge Karlsson –

 7) Lorita Ivarsson 8) Anita Nilsson 9) Ingemar Landstedt –

 10) Britth Gustafsson 11) Patrik Syrèn 12) Anita Christensen –

13) Seppi Hader 14) Veronica Östh 15) Ken Linnèr –

16) Keller Johansson 17) Hans Rydberg 18) Åke Johansson –

19) Roland Wiklund 20) Abdallah Farhan 21) Bo Andersson

Åke Johansson ny revisor för Ödeshögs Partiet.

Sommaren 2013 valde vår ledamot i den kommunala revisorsgruppen Hans Rydberg att lämna sitt uppdrag pga tidsbrist. Ny ledamot för Ödeshögs Partiet blev istället Åke Johansson som har förflutet som revisor i bla fackliga organisationer. Åke Johansson har innan han flyttade till Ödeshög, tidigare haft politiska uppdrag i Tranås kommun.

Två av våra medlemmar har lämnat kommunala förtroendeuppdrag.

Både revisionsgruppens ordförande Eva Dyringer samt Alice Brinkenfalk  ersättare i kommunfullmäktige har lämnat sina uppdrag. Eva Dyringer har tvingats lämna sitt uppdrag som revisonsgruppens ordförande pga en längre tids sjukdom. Alice Brinkenfalk valde att lämna uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige pga tidsbrist.

Hans Rydberg ny ledamot i revisonsgruppen

Ny ledamot i revisonsgruppen efter Eva Dyringer blir Hans Rydberg från Boet. Hans Rydberg är en välkänd Ödeshögsbo med många järn i elden, bl.a. stort intresse för hembygdshistoria. Ödeshögs Partiets nya ersättare efter Alice Brinkenfalk  i KF har blivit Anita Nilsson bördig från Gotland, men boende i Ödeshög sedan många år.

Vi finns med i nämnder och styrelser!

Ödeshögs partiets fina framgångar i septembervalet 2010             (5 mandat) har nu lett till att partiets representanter har valts in som ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

Resultatet blev att Ödeshögs Partiet fick in sina kandidater i kommunstyrelsen (KS), barn och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SOC), Ödeshögs bostäder AB, (ÖBO), Ödeshögs Utvecklings AB och revisionsgruppen.

Ödeshögs Partiet fick också två betydelsefulla presidieposter, dels en ordförandepost i revisionsgruppen och en 2:e vice ordförandepost i Kommunfullmäktige.

Ödeshögs Partiets kandidater ställde också upp för valen till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden, men blev bortröstade efter voteringar och slutligt val med slutna valsedlar.

FÖRKORTNINGAR

Kommunfullmäktige=               KF

Kommunstyrelsen                    KS

Socialnämnden                         SOC

Barn och Utbildningsnämnden BUN

Ödeshögs Bostäder AB            ÖBO

Ödeshögs Utvecklings AB

CHARLES ERIKSSON

UPPDRAG

2:e vice ordförande i KF

Ord. ledamot KS och dess arbetsutskott

Ord. ledamot Hamnbolaget

Ers. ÖHG. Utvecklingsbolag AB

JAN fREDRIKSSON

UPPDRAG

Ord. ledamot i KF

Ers. KS och dess arbetsutskott

Ord. ledamot SOC

LENA LAGO BERG

Ord. ledamot i KF

Ord. ledamot BUN

Ers. ÖBO:s styrelse

UPPDRAG

KRISTINA FREDRIKSSON

UPPDRAG

Ord. ledamot i KF

Ers. KS

BENNY NILSSON

UPPDRAG

Ord ledamot KF

Ord ledamot ÖHG Utvecklings A

Ord ledamot BK Porten AB

Ers. BUN

SVEN INGE CARLSSON

UPPDRAG

Ers. Kommunfullmäktige

Ord ledamot ÖBO

UPPDRAG

Ers. Kommunfullmäktige

ANITA NILSSON

UPPDRAG

Ers. Kommunfullmäktige

Åke Johansson

UPPDRAG

Ledamot kommunala revisorsgruppen  

  i kommunfullmäktige

            2010-2014

Medelåldern bland kandidaterna är 54 år. Vår yngste kandidat på listan är 26 år och den äldste är 70 år.

Nu har valet till kommunfullmäktige gjorts. De fem första namnen blir ordinarie ledamöter i KF samt de efterföljande tre namnen ersättare.

Charles Eriksson Pensionär

Lena Lago  Personlig ass.

Benny Nilsson Metallarbetare

Kristina Fredriksson Personlig ass.

Jan Fredriksson  Telearbetare

Alice Brinkenfalk Lantbrukare

Lorita Ivarsson Läkarsekr.

Sven Inge Carlsson Anl.arb.

Eva Duringer     Företagare

Anita Nilsson       Fru

Ingemar Landstedt Metallarbetare

Seppi Hader   Metallarbetare

Patrik Syren  Montör

Anita Christensson  Lärare

Tommy Thörn Posttjänsteman

Keller Johansson  Herr

Hans Rydberg Torpinventerare

Roland Viklund Snickare

Ken Linnér  Tetraplegiker

Bosse Andersson Pensionär

Våra kandidater 

Vid kommunstyrelsens möte den 18 januari valdes också Ödeshögs Partiet in i kommunstyrelsens arbetsutskott med en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Teknisk valsamverkan klar!

Ödeshögs Partiet har tillsammans med Miljöpartiet i Ödeshög kommit överens om att valtekniskt samverka, när det gäller att fördela mandaten räknemässigt till nämnder och styrelser i Ödeshögs kommun.

 Det valtekniska samverkandet  får inte på något sätt förväxlas med att vi som parti skulle ha inlett ett organiserat politiskt samarbete med Miljöpartiet. Det bygger endast på att samverka vid mandatfördelning i nämnder och styrelser,  för att få ut största möjliga effekt av vårt valresultat. 

Ödeshögs Partiet har genom denna tekniska samverkan fått fler mandat i nämnder och styrelser, än vi annars skulle ha fått om vi inte samverkat valtekniskt.

Valteknisk samverkan är samverkan mellan partigrupper för att antingen komma förbi minimikrav som valsystemet ger eller för att justera för eventuell över/underrepresentation som valtekniska systemet gett som resutlat.

Exempel på när valteknisk samverkan kan ske, är när det svenska valsystemet gynnar stora partier vid fördelningen av platser i nämnder och styrelser i en kommun. Denna samverkan kan inskränkas till samverkan bara vid valet av olika nämnder och styrelser.

Ödeshögs Partiet valets segerherre i KF-valet! 

Valresultatet blev en jättehit för Ödeshögs Partiet. Vi siktade på stjärnorna och hamnade i himlen.

Det var härligt , upplyftande och känns som en revanch.  Nu återstår fortsättningen, att ödmjukt ta sig an och göra praktisk politik av valresultatet.

Ödeshögs Partiet

vill rikta ett stort och varmt Tack till alla väljare som trott på vår sak. Tack för allt stöd ni gett  till Ödeshögs Partiet.

Vi kommer under mandatperioden, att arbeta hårt för att försöka förverkliga de frågor som vi gått till val på, 

Tack alla medlemmar för att ni trott på vår partibildning. Ingen nämnd ingen glömd.

Tack för er stöttning i svåra stunder. Nu går vi vidare för en bättre politik i Ödeshögs kommun.

Charles Eriksson

ordförande

Ödeshögs partiet fick sammanlagt 511 röster i valet till kommunfullmäktige. Översatt i procent, blev det 14,92% innebärande att vi får 5 mandat i kommunfullmäktige och representation i nämnderna. De flesta rösterna tycks vi ha tagit från (S).

Ödeshögs Partiet har gjort den största uppgången och kan utropa partiet till valets segerherre i Ödeshögs kommun.

 (KD) har gått starkt framåt och tycks ha tagit sina röster från ett splittrat centerparti och befäster därmed sin ställning som största borgerliga parti. © har i de två senaste kommunvalen nästan raderats bort från kartan. (M) och (Fp) behåller sina tidigare mandat, går vare sig fram eller bak. (S) gör ett katastrofval. 

Ödeshögs Partiet har tagit sina flesta röster i tätorten Ödeshög.  Valdistriktet Lysingsskolan som omfattar södra Ödeshög ned mot gränsen till Småland, där fick ÖP  201st röster motsvarande 20.53% ,

I norra valdistriktet Fridtjuv Bergskolan  med gräns mot Hästholmen, Backasand ut mot Stora Åby,  fick vårt parti mest röster, 215 st motsvarande 21,22%.  I centralorten Ödeshög blev ÖP näst största parti efter KD. Minst röster har partiet tagit i valdistrikten Holaveden Trehörna, Boet (13)st samt Alvastra med Hästholmen, Heda Rök (65) st.

Beaktas att partiet endast genom hårt idellt arbete, har klarat av att lämna ut valsedlar till alla hushåll i Ödeshög, Hästholmen och Trehörna så kan vi konstatera att vi ändå lyckats fantastiskt bra.Valsedlar har också  lagts ut sporadiskt längs vägarna där vi sett många postlådor samlade på en plats. Gamla Grännavägen ned mot Smålandsgränsen har vi inte orkat med.

 Nu återstår dock frågan hur vi ska ställa oss till den praktiska politiska verkligheten och på vilket sätt vi kan få ut mesta möjliga inflytande med vårt valresultat. Detta kommer att avgöras genom förhandlingar mellan partierna där ett antal scenarier och räkneoperationer kommer att vara nödvändiga för att få till stånd representationen i nämnder och styrelser.

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975